ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده ساندویچ های سرد آماده مصرف

ساندویچ هاي سرد عبارت است از یک غذاي سرد آماده مصرف، شامل نان که در میان آن مواد غذایی آماده نظیر انواع کالباس ، ژامبون ، پنیر و سبزي، کره، مربا ، ماهی تون و غیره می باشد. سپس مخلوط تزریق می گردد و بعد از بسته بندي به صورت سرد نگهداري ، توزیع و مصرف گاز n2, co2, o2می شود.
توجه به گسترش شهرنشینی و افزایش روز افزون غذاهای آماده مصرف از جمله ساندویچ های سرد و همچنین حساسیت بسیار بالایی که فرآوری این محصولات در خصوص رعایت اصول صحیح بهداشتی تولید دارند در بحث های ایمنی و نظارتی جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند. هدف از تدوین این ضابطه تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده ساندویچ های سرد آماده مصرف می باشد.

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده ساندویچ های سرد آماده مصرف