ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده قند و شکر

روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغييرات در تکنولوژی و تنوع گوناگونی محصولات تولیدی ، سبب گردید تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۹ اقدام به تدوین مقررات و ضوابط جدید متناسب با علم روز غذا نماید، به این منظور تدوین ضوابط مذکور شامل حداقل ظوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف غذایی تا سال ۱۳۸۶ ادامه یافت وليكن از تیر ماه سال ۱۳۸۰ سیاست تدوین ضوابط تغییر یافت و مقرر گردید شرایط فنی و بهداشتي برای تاسیس و بهره برداری واحد های تولید و بسته بندی مواد غذایی بصورت ضابطه ای کلی تدوین گردیده و سایر موارد از جمله تجهيزات خط تولید، آزمایشگاه و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای تولید هر محصول در ضوابط جداگانه ای تدوین و به تصویب برسد. برای هماهنگی با توسعه جهانی، ضوابط در مواقع لزوم اصلاح خواهد شد بدین منظور پیشنهادات مطروحه توسط کارشناسان اداره کل مورد بررسی قرار گرفته و پس از تائید، ضابطه اصلاح شده از طریق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید شایان ذکر است که ضوابط بر روی سایت معاونت ها و دارو وزارت بهداشت موجود می باشد

دانلود ظوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر