ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده آرد غلات و حبوبات

با توجه به اهمیت تغذیه ای غلات و آرد تهیه شده از آن و اهمیت بسیار زیاد استفاده از انواع آرد تهیه شده از غلات و به خصوص آرد گندم در تهیه مواد غذایی مردم در بیشتر نقاط جهان استفاده از روش های علمی و تکنولوژی در تولید انواع آرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این ضوابط جهت بهره برداری کلیه واحدهای تولید کننده محصولاتی که با تعریف انواع آرد مطابقت دارد کاربرد دارد و جهت تاسیس کارخانه ضوابط فنی و بهداشتی ذکر شده نیز باید مدنظر قرار گیرد
هدف از تدوین ضوابط، تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع آرد گندم میباشد.

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده آرد غلات و حبوبات