طرح-احداث-واحد-تولید-اکریلونیتریل-1

طرح احداث واحد تولید اکریلونیتریل

اکریلونیتریل بعنوان ماده اولیه تولید الیاف اکریلیك رزینهاي ABS و نقش مهمي در صنایع تولید الیاف مصنوعي و شیمیایي بر عهده دارد ماده اولیه جهت تولید اکریلونیتریل پروپیلن است که به مقدار کافي در کشور تولید مي شود اما با وجود مواد اولیه و بازار مصرف مناسب متاسفانه تاکنون تولید اکریلونیتریل در ایران محقق نگردیده است به غیر از صنایع پاییندستي پتروشیمي شرکت ملي صنایع پتروشیمي نیز خود مصرف کننده اکریلونیتریل مي باشد بطوریکه عدم ایجاد واحد پتروشیمي جهت تولید آکریلونیتریل منجر به خروج ارز جهت واردات طي سالهاي اخیر گردیده است این ماده با استفاده از پروپیلن و آمونیاك طي یك واکنش گرمازا تولید مي شود این فرآیند مشهور به آموکسیداسیون پروپیلن است و بیش از 90% اکریلونیتریل در جهان با این فرآیند تولید مي شود.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح احداث واحد تولید اکریلونیتریل

1. کد آیسیک نام کالا اکریلونیتریل: 2411512805

فرآیند تولید اکریلونیتریل

اکریلونیتریل به چند طریق تولید میشود. متداولترین روش تولید جهانی آن در حال حاضر روش آموکسیداسیون پروپیلن می باشد. لازم به ذکر میباشد طی دهه گذشته تحقیقات گسترده ای جهت استفاده از پروپان به جای پروپیلن در فرایند تولید اکریلونیتریل صورت گرفته و این تحقیقات با بهره برداری و راه اندازی طرحهای توسعه کارخانجات جدید بر پایه مواد اولیه پروپان توسط شرکت BP صنعتی گشته است. در صورت استفاده از فرایند تولید AN بر پایه پروپان ، هزینه های تولید و بهره برداری به میزان ۱۷ تا ۲۰٪ کاهش می یابد. در این فرایند مخلوط پروپان، آمونیاک، گازهای بی اثر در فشار یک بار و درجه حرارت ۴۱۵ سانتیگراد در حضور کاتالیست متشکل از فلزات مولیبدن ، وانادیم، نیوبیم و قلع با پوشش سیلیکا وارد واکنش می شود. بازده کلی واکنش تحت لیسانس یکی از تولید کنندگان ۶۰ درصد است که در آن ۹۰ درصد پروپان به اکریلونیتریل تبدیل می گردد.

طرح احداث واحد تولید اکریلونیتریل
شرح فرایند آموکسیداسیون پروپیلن به شرح زیر می باشد: ابتدا مواد اولیه شامل پروپیلن و آمونیاک توسط مبدلهایی بحالت گازی در می آیند و سپس بهمراه هوا وارد راکتور بستر سیال کاتالیستی می شوند که دارای فشار atm ۱ و دمایی حدود ۴۵۰ است. این شرایط ترمودینامیکی در راکتور و در مجاورت کاتالیست سبب واکنش آموکسیداسیون پروپیلن می گردد. محصولات اصلی این واکنش به صورت عمده اکریلونیتریل و اسید سیانیدریک و محصولات جانبی ناخواسته تولیدی از جمله استونیتریل بعنوان ناخالصی بهمراه اکریلونیتریل از راکتور خارج می شوند. از این مرحله به بعد تمامی عملیات برای تصفیه و نهایتا خالص سازی اکریلونیتریل می باشد. اولین مرحله بعد از راکتور Quench Column می باشد . در این برج توسط اسید سولفوریک غلیظ ، آمونیاک اضافی از واکنش شسته شده و بصورت سولفات دی آمونیم از جریان خارج می شود. سپس در مرحله بعد در Absorber پروپیلن اضافی از واکنش نیتروژن همراه هوای ورودی و مقداری بخار آب خارج و از طریق Vent Stack به اتمسفر فرستاده می شود. مرحله بعدی Recovery Column است که استونیتریل از طریق فرایند تقطير جداشده در برج Acetonitrile Fractionator تغلیظ می گردد که این محصول قابل استفاده می باشد. پس از Heads Column ، Recovery Column قرار دارد که بطريق تقطیر سیانید هیدروژن نیز جدا می شود و در نهایت در برج Product Column که تنها برج خلاء موجود در واحد است ناخالصیهای باقیمانده در محصول نیز گرفته شده و اکریلونیتریل تولیدی به مخازن ذخیره فرستاده می شود. برای استفاده بهینه از اسید سیانیدریک تولیدی ، معمولا در کنار واحد AN،واحد تولیدی متیل متاکریلات نیز ایجاد می گردد.

طرح-احداث-واحد-تولید-اکریلونیتریل-5طرح-احداث-واحد-تولید-اکریلونیتریل-5

بررسی بازار طرح احداث واحد تولید اکریلونیتریل

اکریلونیتریل بعنوان یکي از مهمترین مواد میاني صنایع پتروشیمي هیچ تولیدي در داخل نداشته و تمام نیاز کشور از طریق واردات تأمین ميشود لذا عرضه و تقاضاي فعلي داخل کشور برابر با مقدار واردات است به طوريکه میزان تقاضاي اکریلونیتریل در دو بخش الیاف اکریلیك و رزین ABS به ترتیب 50 و 19 هزار تن و مجموع آن 69 هزار تن بوده است در حال حاضر این میزان به 120 هزار تن در سال 2013 رسیده است بدون لحاظ میزان واردات بازار داخلي کشور داراي کمبود عرضه براي محصول مورد نظر است و این میزان کمبود به صورت بالقوه برابر با 154 هزار تن در سال 2018 مي باشد به طور کلي میزان تقاضاي کشور به اکریلونیتریل در حدود 80 هزار تن در سال است که با راهاندازي واحد ABS شرکت پتروشیمي جم این میزان به 122 هزار تن در سال خواهد رسید که اگر تقاضاي ناشي از توسعه صنعت الیاف کربن را به آن اضافه کنیم میزان تقاضاي کشور به اکریلونیتریل طي 5 سال آینده به 187 هزار تن خواهد رسید همچنین تقاضاي بالقوه براي محصول مورد نظر طبق روند بررسي شده طي سالهاي 2013-2003 داراي رشد افزایشي مي باشد در نتیجه احداث طرح مورد نظر در گام اول با کاهش میزان واردات و وابستگي کشور و افزایش خودکفایي در پي اهداف کلان برنامه پنجم توسعه ميباشد و در گام هاي بعدي مي تواند بازارهاي صادراتي کشورهاي خاورمیانه را براي صادرات محصول کسب نماید و منجر به ارزآوري براي کشور شود.

طرح-احداث-واحد-تولید-اکریلونیتریل-3

خلاصه بررسی اقتصادی طرح احداث واحد تولید اکریلونیتریل

ظرفیت تولید سالیانه : 100000 تن
نرخ برابری دلار : 14000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 250000 مترمربع
زیربنای ساختمان ها : 0 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 67 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 1400 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 0 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 16 درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.