طرح استخراج خاک نسوز

خاک نسوز یا گل آتشخوار، یک نوع رس است که می توانند بدون ترک برداشتن و یا زجاجی شدن، در برابر آتش مقاومت کند. این حرارت معمولاً حرارت یک کوره می باشد که بر اساس استاندارد برای خاک نسوز، دمایی برابر با 1500 درجه ی سانتیگراد دارد. به هر حال، در عمل، خاک های نسوز مورد استفاده در صنعت، نه تنها باید در برابر دماهای بالا مقاوم باشند، بلکه باید در برابر شوک های ناشی از گرم شدن و سرد شدن متوالی نیز مقاوم باشند. این ماده حاوی حداقل 18 % تا 30 درصد و گاهاً بیش از 30 % آلومیناست. این ماده ترکیبی از خواص رس ها و آلومینا را دارد. محصولات تولید شده از خاک نسوز، آجر نسوز نامیده می شود و در بسیاری از بخش های صنعتی، مورد استفاده قرار می گیرد. خاک نسوز معمولا به صورت بسترهای رسوبی در جریان های زغال سنگی، یافت می شود. اکثر خاک نسوزها، حالت پلاستیک دارند اما عموماً وجود خاک های رسی غیر پلاستیک و فلینتی به همراه این مواد موجب می شود تا این مواد قابلیت پلاستیک کمی داشته باشند.

ویژگی های خاک نسوز

خاک نسوز حداقل دمای هزار و پانصد و پانزده درجه سانتی‌گراد را تحمل می کند
خاک نسوز حاوی ۲۳ تا ۳۴ درصد وزنی اکسید آلومینیوم ، در حدود شصت درصد وزنی عنصر سیلیس و در حدود دوازده درصد وزنی مواد فرار است ، و همچنین از آب زیادی
تشکیل شده که در هنگام پخت از خاک خارج خواهد شد ، عنصر كائولنیت نقش اصلی و مهمی در این خاک ها ایفا می كند ، و دارای ناخالصی های کوارتز و كربنات ها هستند

مواد تشکیل دهنده خاک نسوز

خاک های نسوز دیرگداز، اکثرا از هالوزیت، کائولنیت، مونوترمیت، هیدروسل و ناخالصی های کوارتز، فلدستاپ تشکیل شده اند. به علت تنوع خاکهای نسوز، برای انتخاب و خرید خاک نسوز در ساخت و تولید محصولات مورد نظر، مواردی را باید در نظر داشته باشیم، اگر ناخالصی خاک های نسوز از کانی های بوکسیتی باشد، این امر موجب افزایش مقدار آلومین و در نتیجه باعث بالا رفتن آذر سنجی خاک می گردد.
اگر ناخالصی ها از موادی نظیر: ترکیب های آهن و تیتانیوم باشد، این امر باعث کاهش نقطه خمیری محصول ساخته شده از خاک نسوز می گردد.

تقسیم بندی خاک نسوز

خاک نسوز را بر اساس خلوص مواد و مقدار آلومینایی که در آن به کار رفته دسته بندی می کنند:
آلومینو سیلیکاتی
آلومینی
همچنین با توجه به دمای ذوب ، خاک های نسوز به انواع مختلف: زود گداز، دیرگداز و نسوز تقسیم می شوند ، خاک های نسوز زود گداز معمولا شامل موادی مانند: مونت موریولینت، هیدروسلیت و نا خالصی های كوارتز، میكا و كربنات می باشند ، میزان اكسید آلومینیوم در آن ها پایین بوده، در حالی كه دارای اكسید سیلیسیم بالایی می باشندخاک های نسوز دیرگداز، اکثرا از هالو زیت، كائولنیت، مونو ترمیت، هیدروسل و ناخالصی های كوارتز، فلدسپات تشکیل شده اند.

کاربرد خاک نسوز

در صنایع لعاب سازی ، مقره سازی ، چینی سازی و صنایع کاشی و سرامیک سازی
در کوره های ذوب ، قالب سازی
در ساخت انواع چینی های بهداشتی و مصارف ساختمانی
در كوره های ذوب آهن، كوره های حرارتی سرامیكی ، كوره های الكتریكی ، انواع دیگ های بخار ، مخزن های شیشه ای و در ساخت انواع شومینه ها

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید خاک نسوز

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک خاک نسوز : 1410412417

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید خاک نسوز

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
باتوجه به جستجو های انجام شده در اطلاعات گمرکی کد تعرفه گمرکی اختصاصی برای تولید خاک نسوز یافت نشد لذا میزان واردات و صادرات آن نامشخص میباشد.

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و روش اﺳﺘﺨﺮاج خاک نسوز

ﺧﺎك ﻧﺴﻮز ﺣﺎﺻﻞ دﮔﺮ ﺳﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎی آذرﻳﻦ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺪﻳﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪه ﺳﺎزی و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻬﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ﻣﻌﺪنی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﺪوزر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻄﻴﺢ و آﻣﺎده ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎك ﻧﺴﻮز ﺑﻮده دﭘﻮ و ﺑﺎر ﮔﻴﺮی ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﻛﻤﭙﺎﻛﺖ و ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪنی ﺑﻮده ﺑﺎ روش ﭘﻠﻜﺎنی و روﺑﺎز اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درﻳﻞ واﮔﻦ و ﻳﺎ ﭘﺮﻓﺮاﺗﻮر اﻣﺮ ﺣﻔﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺮجﭘﻮدر آﻧﻔﻮ و ﭼﺎﺷﻨﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ، ﮔﺬاری ﭼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﻨﺎﻣﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺗﺸﺒﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮد ﺟﺪا میشوند آﻧﮕﺎه ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮدر ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ دﭘﻮ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﻤﭙﺮسی ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮی می ﺷﻮد.

وضعیت واحد های فعال تولید خاک نسوز

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحد های فعال تولید خاک نسوز در کشور به تفکیک استان آمده است .

وضعیت واردات و صادرات خاک نسوز

باتوجه به جستجو های انجام شده در اطلاعات گمرکی کد تعرفه گمرکی اختصاصی برای تولید خاک نسوز یافت نشد لذا میزان واردات و صادرات آن نامشخص میباشد.

خاک نسوز در ایران

ایران بزرگترین تولید کننده خاک نسوز در خاورمیانه می باشد ، خاك های نسوز در معادن ایران دارای ناخالصی های زیاد تا چندین برابر حد مجاز هستند،لذا از این خاك ها نمی توان به صورت خام برای تامین نیاز بازار داخلی و صنایع کشور به طور مستقیم استفاده کرد.

تاسيس و پروانه بهره برداری و احداث واحد تولید خاک نسوز

برای مشاهده مراحل اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و احداث واحد تولید خاک نسوز اینجا کلیک کنید

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید: