طرح توجیهی زیست محیطی

بـدون شک، مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی، ابـزار پیشبینی و مدیریتی برای حصول اطمینان از اجرای مناسـب پروژه هـا بـا رعایـت ملاحظـات زیسـت محیطی میباشـد کـه در آن جنبه هـا و آثـار و پیامدهـای زیسـت محیطی ناشـی از فعالیـت پروژه هـا بـر محیط زیست، بهداشـت و سلامت زیست بوم ها تفسـیر و مدیریت میشود، تا حیات و تداوم زیست به مخاطره نیافتد.
از ایـن رو، گـزارش نتایـج ایـن مطالعات باید در برگیرنـده تمامی مباحث مربوط بـه آثار و پیامدهای برجسـته پروژه ها بـوده و راهکارهـای مدیریتـی آن بایـد حداکثـر اعتماد و اطمینان کافـی را بـرای تصمیم گیرنـدگان فراهـم آورد. از آنجاییکه اینگونـه گزارش هـا از سـوی مجریـان پروژه ها به عنـوان یک اظهارنامه رسـمی واصل شـده و راهکارهای مدیریتـی آن پـس از تصویـب در نظـارت و پایـش پروژه هـا در دوران سـاخت و بهره بـرداری بـه دقـت، مدنظـر قـرار میگیـرد، لذا رعایت یک چهارچـوب یکسان و یکپارچـه در راسـتای تهیه و بررسـی موجـب ارتقاء کیفـی محتوا، تسـریع و تسـهیل در بررسـی، خواهد شـد. مجموعه حاضر، تحت عنوان دسـتورالعمل های تخصصی تهیه گزارش های ارزیابی آثار و پیامدها، حاصل تلاش برای حصول به این هدف است.
در گزارش مربوط به مطالعات زیست محیطی که در یک طرح امکان سنجی بایستی بررسی گردد و در طرح وارد شوند به صورت زیر می باشد:
در ابتدا یک چکیده غیر فنی از طرح که شامل نوع و ویژگی های پروژه، گزینه ها و پارامترهای موجود در آن، خلاصه ای از وضعیت موجود در محیط زیست و همچنین آثار طرح بر محیط زیست، برنامه های پیشگیری و کنترل آثار آن و در نهایت ارائه خلاصه ای از ارزیابی محیط زیستی طرح پس از ارائه چکیده غیر فنی به تشریح طرح یا پروژه پیشنهادی می پردازیم. در تشریح پروژه به عنوان طرح، اهداف و ضرورت های طرح، جایگاه طرح در سیاست های کشور، گزینه های مکانی و موقعیت مکان طرح، قوانین، مقررات و استاندارد های مربوط به پروژه، تشریح زیر فعالیت های طرح به تفکیک فاز احداث و بهره برداری، تاسیسات جانبی و پروژه ای در آینده (احداث راه ، اماکن و خدمات عمومی و …)، ویژگی های طرح در هر یک از گزینه ها و فازهای طرح اشاره می شود.
اقدام بعدی تشریح مرحله آماده سازی و اقدامات زیربنایی که منجر به تغییر و تخریب محیط زیست می شود مانند خاکبرداری برداشت پوشش گیاهی، احداث استخر باطله، زهکشی، حفاری، انفجار، تغییر در مسیر آبهای سطحی، احداث جاده و تاسیسات عمومی و خدماتی و …
مرحله بعد از تشریح اقدامات زیربنایی، شناسایی آلاینده ها و پسماندهای مهم تولید شده طی فرآیند و عملیات است. در این مرحله آلودگی ها و آلاینده هایی که برای محیط زیست تهدید محسوب می شوند بررسی می شود. مانند آلاینده های هوا، فاضلاب های بهداشتی و صنعتی زایدات و ضایعات زباله، پرتوها و …
علاوه بر آلاینده های زیست محیطی خطرات و عواملی که باعث بروز سوانح و حوادث می شوند نیز در طرح وارد می شود. این سوانح و عوامل شامل نشت پیامدهای وقوع بلایای طبیعی، احتمال انفجار، موارد غیر منتظره و سایر عوامل دیگری که ایمنی محیط زیست را تحت شعاع خود قرار می دهد.
در ادامه به بررسی و تشریح وضعیت موجود محیط زیست منطقه پرداخته می شود. مانند تعریف محدوده مطالعاتی و نمایش روی نقشه، محیط فیزیکی، بهداشت و سلامت جامعه، معرفی اجمالی سایر طرحهای توسعه مصوب و یا در دست اجرای محدوده مطالعاتی، تشریح کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه و راهبردهای طرح های برنامه ریزی و … همچنین گزارشی دقیق از ارزیابی محیط فیزیکی محیط زیست منطقه لازم است که ارائه شود. در گزارش طرح مذکور بایستی از وضعیت خاک شناسی، آب و هوا، زمین شناسی، صداها و ارتعاشات و از این قبیل عوامل، اطلاعاتی ارائه شود.
ارزیابی اثرات زیست محیطی یک ارزیابی سیستماتیک از شاخص های زیست محیطی است که عملکرد های آنها می تواند بر محیط زیست تأثیر داشته باشد و شامل پیامد های اقتصادی – اجتماعی هم می شود. لذا پیش بینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح از عوامل مهم یک گزارش زیست محیطی محسوب می شود. در این ارزیابی آثار مهمی همچون اثر بر محیط فیزیکی، اثر بر وضعیت بهداشت و سلامت جامعه، اثر بر محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اثر بر کاربری های اراضی و دیگر طرح های توسعه محدوده مطالعاتی و … بررسی می گردند.
پس از آن نیز تجزیه و تحلیل آثار کاربری ها و پیامدهای زیست محیطی طرح مورد استنتاج قرار می گیرد.
در مرحله بعدی بایستی ارائه شیوه های پیشگیری کاهش و کنترل برای هر یک از آثار منفی زیست محیطی مرتبط با فعالیت های طرح و همچنین ارائه برنامه کلی مدیریت ریسک زیست محیطی در قالب عنوان مدیریت و پایش زیست محیطی مطرح می شود. در نتیجه آن ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی با برنامه و گزارشی جامع و به تفصیل در پروژه مطرح می شود.
یکی از مواردی که در اینگونه گزارشات جهت پیگیری های بعدی ذکر می شود، منابع و مراجع مورد استفاده در تهیه گزارش ارزیابی اجمالی، ادارات و سازمان های دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در پروژه درگیر هستند.
در پایان نیز نام و مشخصات، مسئولیت و تجربیات ارزیابی هر یک از مشاوران و تهیه کنندگان گزارش ارزیابی اجمالی معرفی شده و ضمیمه طرح می گردد.

ضرورت‌های طرح توجیهی و مطالعات ارزیابی زیست محیطی

تهیه طرح‌های توجیهی و ارزیابی‌های زیست محیطی پروژه‌های اقتصادی در راستای شناسایی اثرات عوامل و مخاطرات زیست محیطی و تدوین مکانیزم‌های کنترلی ایجاد و توسعه پایدار است. این مطالعه به مثابه یک ابزار برنامه‌ریزی شده‌ای است که در اختیار مسئولین و مدیران پروژه قرار می‌گیرد تا بر اساس مطالعات بتوانند ضمن شناسایی عوامل آلاینده، تمامی مکانیزم‌های رفع و کاهش مخاطرات زیست محیطی را شناسایی و به کار گیرند.

مطالعات و طرح توجیهی ارزیابی زیست محیطی پروژه ها و طرح اقتصادی بزرگ

نظر به این که نیازهای انسانی امکان جلوگیری از رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را ناممکن می‌سازد، لذا تلاش برارزیابی و کنترل پیامدهای آلودگی هوا، آب و خاک و مخاطرات بالقوه برای سلامتی و بهداشت انسان و سایر موجودات زنده به عنوان یک ضرورت جهانی و منطقه‌ای است. مطالعات و ارزیابی‌های اثرات زیست محیطی به عنوان ابزار اجرای قوانین و سیاست‌های مربوط به حفاظت از محیط زیست عملاً مکانیسمی است که با ارایه بیان وضعیت موجود پروژه از منظر فنی، مالی و اقتصادی راه‌های مناسب کنترل بهینه، اثرات ناخوشایند زیست محیطی طرح را نیز ارایه می‌دهد.
در این ارزیابی با بررسی فرآیند احداث و بهره‌برداری پروژه نتایج و پیامدهای احتمالی ناشی از اجرای آن، راهکارهای کاهش اثرات سوء محیط زیستی آن را بررسی می‌نماید و مطابق آن مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها با رعایت و اجرای راهکارهای پیشنهادی از بروز اثرات جبران‌ناپذیر مخاطرات و صدمات غیرقابل جبران بر محیط زیست و منابع طبیعی جلوگیری می‌نماید. همچنین این امکان فراهم می‌شود که قادر به توسعه فضاهای مطلوب و سرسبز باشند.

هدف از ارزیابی ها در طرح های توجیهی زیست محیطی چیست؟

در ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها، تلاش بر این است که آثار ناشی از احداث یک پروژه و کارکرد آن بر محیط زیست بررسی و ارزیابی گردد تا در زمان احداث و بهره‌برداری به استناد بررسی و پیش‌بینی‌های انجام شده امکان توسعه پایدار متکی بر آنالیز داده‌ها در ابعاد فنی و اقتصادی به گونه‌ای فراهم گردد که اثرات ناخواسته و نامطلوب طرح بر محیط طبیعی به حداقل مقدار ممکن برسد.
در نتیجه ارزیابی پیامدهای محیط زیستی اجرای طرح‌ها به کمک اصلاحات اعمال شده برای جلوگیری از آثار نامطلوب طرح بر اکو سیستم و در نتیجه کاهش هزینه‌های تخریب انجام می‌شود. در فرایند ارزیابی از وضعیت موجود محیط و فرایندهای فنی و ستادی و لجستیک طرح در مرحله احداث و بهره‌برداری می‌توان شناخت دقیقی پیدا کرد، تا براساس آن میزان و نحوه تاثیر عوامل عملیاتی بر محیط زیست در مراحل مختلف فرایندهای احداث و بهره‌برداری شناسایی و براساس آن راهکارهای اصلاحی را ارائه نمود.

پروژ ها و طرح های مشمول تهیه مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی

در ایران شورای عالی حفاظت محیط زیست اجرای پروژه‌های بزرگ و مهم نمونه‌ای به شرح ذیل را ملزم به تهیه طرح‌های امکان‌سنجی، مکان‌یابی و ارزیابی زیست‌محیطی نموده است.
پروژه‌های فرودگاهی، ترمینال‌های بار و مسافر، احداث سدها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، میادین نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز و نیرو، احداث نیروگاه‌های برق بزرگ مقیاس، انبارهای بزرگ مواد شیمیایی، احداث شهرک‌ها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نمایشگاه‌های دائمی، مجتمع‌های بزرگ صنعتی همانند صنایع مس و فولاد، استخراج معادن، واحدهای بزرگ مقیاس فراوری‌های معدنی، واحدهای تصفیه دوم روغن موتور، کارخانجات سیمان گچ و آهک صنعتی، واحدهای تولید مواد اولیه بهداشتی، آرایشی و داروسازی، کارخانجات تولید قند و شکر، اسکله‌ها، احداث آزادراه، بزرگراه و راه آهن، طرح‌های گردشگری و پارک‌ها و یا اردوگاه‌های تفریحی، آموزشی و پژوهشی و ورزشی بزرگ.

پروژ ها و طرح های مشمول تهیه طرح توجیهی زیست محیطی

گزارش توجیهی زیست محیطی برای احداث پروژه‌های اقتصادی کوچک مقیاس و متوسط در حوزه‌های خدماتی و تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی براساس مساحت و امکان‌سنجی استقرار محل احداث تهیه می‌گردد. در این طرح علاوه بر بررسی‌های بازار، اقتصادی، مالی، فنی و توجیه‌پذیر بودن طرح، باید مسائل محیط زیستی پروژه نیز مورد بررسی قرار گیرد.
به منظور احداث یک طرح یا پروژه خدماتی، تولیدی صنعتی و کشاورزی در ابتدا نیاز است تا موجه بودن طرح از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌هایی که نیاز است مورد بررسی قرار گیرد، مسائل زیست محیطی مرتبط با طرح است تا تاثیر بنگاه و بطور متقابل تاثیر عوامل محیطی بر طرح مشخص شده و برای عوامل آلوده کننده و مخاطرات احتمالی ناشی از احداث طرح برای محیط طبیعی و انسان راهکارهای منطقی و قابل قبول و روش‌های کاربردی کنترل آلودگی‎ها ارائه گردد.

تهیه مطالعات طرح توجیهی زیست محیطی

اگر بنگاه صنعتی در رده‌های ۱ و ۲ و ۳ استقرار زیست محیطی قرار داشته باشد، نیازمند تهیه طرح توجیهی زیست محیطی نیستند. اما طرح‌های قرار گیرنده در رده‌های ۴، ۵ و ۶ می‌بایست برنامه مدیریت محیط زیستی طرح را تهیه و به تایید برسانند. طرح‌های صنعتی مستقر در رده استقرار زیست محیطی ۶ و ۷ لازم است در شروع کار همزمان با تهیه طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی گزارش ارزیابی زیست محیطی را نیز تهیه و مطابق مقررات ارایه و به تصویب برسانند.

ساختار فرایندی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های اقتصادی

این مطالعات در برگیرنده عنوان پروژه، مشخصات کارفرما و مجری طرح بوده و در آن لازم است اهداف، نیازها و ضرورت‌های اجرای طرح، محل، مساحت و موقعیت اجرای آن روی نقشه توپوگرافی با ذکر فواصل از سایر کاربری‌ها تعیین و فازبندی کلی طرح و زمانبندی اجرای طرح در فاز ساخت و بهره‌برداری تعیین گردد. در گزارش لازم است پلان جانمایی تاسیسات طرح و طریقه و محل تامین منابع و مواد اولیه مصرفی، برآورد نیروی انسانی و منابع مالی بیان گردد. خلاصه‌ای از فرایندها در مرحله آماده‌سازی پروسه و فرایندهای تولید محصول و نوع محصولات تشریح می‌گردد.
در ادامه آلاینده‌ها و پسماندهای مهم تولید شده ناشی از فرایند احداث و تولید و بهره‌برداری بررسی و تلخیص وضعیت موجود محیط زیست شامل بررسی‌های محیط زیست طبیعی و بیولوژیکی بررسی محل پیشنهادی اجرای طرح نسبت به مناطق اکوسیستم‌ها و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، بررسی محیط‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بررسی کمی و کیفی کاربری اراضی محدوده بلافصل طرح و محیط پیرامونی بر حسب هکتار به انضمام نقشه‌ها، بررسی اجمالی اثرات محتمل و قطعی طرح روی محیط‌های سه گانه به همراه ارائه برنامه عملیاتی و قابل اجرا مدیریتی، راهکارهای کاهش و کنترل اثرات و آلودگی‌ها، پایش و نظارت ارایه می‌گردد.

شرح خدمات گزارش توجیهی زیست محیطی (حداکثر ۵۰ صفحه)

_ عنوان طرح با پروژه
_ کارفرما و مجری طرح (آدرس و تلفن و فاکس)
_ اهداف، نیازها وضرورتهای طرح
_ محل و مساحت اجرای طرح و تعیین موقعیت آن روی نقشه توپوگرافی با ذکر فواصل از سایر کاربری ها
_ فازبندی کلی و زمان بندی اجرای طرح با پروژه در فاز ساخت و بهره برداری
_ پلان جانمایی تاسیسات طرح یا پروژه با کلیه تاسیسات وابسته
_ طریقه و محل تامین منابع مصرفی شامل مواد اولیه، آب مصرفی، سوخت و انرژی
_ برآورد نیروی انسانی و منابع قرضه
_ ارایه خلاصه ای از مرحله آماده سازی و ریز فعالیت هایی که حسب نوع پروژه منجر به تخریب و آلودگی محیط زیست میشوند شامل منیزلان پاکتراشی، حجم خاکبرداری، برداشت پوشش گیاهی، تغییر مسیر آب های سطحی و باطله ها، انفجار، حفاری و
_ تشریح فرآیند تولید و نوع محصولات تولیدی با ارائه فلو دیاگرام
_ بررسی اجمالی آلاینده ها و پسماندهای مهم تولید شده طی فرآیند و عملیات ناشی از اجرای طرح در مرحله احداث و بهره برداری
_ بررسی اجمالی وضعیت محیط زیست فیزیکی اعم از آب و هوا و اقلیم، خاک، زمین شناسی، لرزه خیزی در محدوده بلافصل پروژه و محیط پیرامونی و توضیحات مکفی در خصوص آلودگی های وضع موجود منطقه
_ بررسی اجمالی محیط زیست طبیعی و بیولوژیکی اعم از حیات وحش جانوری و گیاهی
_ بررسی محل پیشنهادی اجرای طرح نسبت به مناطق تحت مدیریت سازمان و تعیین موقعیت آن روی نقشه توپوگرافی
_ تشریح اجمالی وضعیت محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
_ بررسی کمی و کیفی کاربری اراضی محدوده بلافصل طرح و محیط پیرامونی بر حسب هکتار به انضمام نقشه مربوطه
_ ررسی اجمالی اثرات محتمل و قطعی طرح روی محیط های سه گانه (فیزیک و شیمیایی، اقتصادی اجتماعی و بیولوژیکی)

طرح توجیهی ارزیابی اثرات زیست محیطی

به منظور پیش بینی اثرات زیست محیطی انواع طرح های توسعه و ایجاد فرصتی برای کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت آنها، روند ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) در دهه ۱۹۷۰ گسترش یافت. طرح توجیهی ارزیابی اثرات زیست محیطی را می توان به این صورت تعریف نمود:
گزارش فرایندی قراردادی برای پیش بینی پیامدهای زیست محیطی فعالیت های توسعه انسانی و برنامه ریزی روش های مناسب برای حذف یا کاهش اثرات مخرب و تقویت اثرات مثبت. بر این اساس طرح توجیهی ارزیابی اثرات زیست محیطی سه وظیفه اصلی بر عهده دارد:
پیش بینی مسائل و مشکلات
یافتن روش هایی برای اجتناب از مشکلات
افزایش اثرات مثبت

ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی

ارزیابی اثرات زیست محیطی فرصت ویژه ای برای ارائه روش های بهبود وضعیت محیطی زیست، به عنوان بخشی از فرآیند توسعه فراهم می آورد. ارزیابی اثرات زیست محیطی تناقضات و تقابلات بین پروژه پیشنهادی، برنامه یا طرح های بخشی و محیط زیست را پیش بینی می نماید.
همچنین فرصتی برای ارائه روش های کاهش و تخفیف اثرات جهت به حداقل رساندن مسائل و مشکلات، ایجاد می نماید. ارزیابی اثرات زیست محیطی امکان تهیه برنامه های پایش برای ارزیابی اثرات آینده را به وجود آورده، داده های مورد نیاز را در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند جهت اجتناب از خسارات زیست محیطی تصمیمات آگاهانه ای بگیرند.

نگارش طرح توجیهی زیست محیطی | ارزیابی زیست محیطی | EIA

برای انجام ارزیابی زیست محیطی در کشور و قانونمند نمودن آن نیاز به یک الگوی مدون بود. از این رو در سال ۱۳۷۳ الگوی ارزیابی زیست محیطی طرحهای توسعه تدوین گردید که به نگارش طرح توجیهی زیست محیطی معروف می باشد. در طول این مدت با جمع بندی مجموعه قوانین ، اقدامات و آموزش های انجام شده ، بستر مناسب جهت تعیین جایگاه قانونی ارزیابی در کشور فراهم آمد و در تاریخ ۲۳/ ۱/ ۷۳ بر اساس صورتجلسه مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام ارزیابی زیست محیطی در قالب طرح توجیهی زیست محیطی برای برخی پروژه ها الزامی گردید.
در ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ ها، تلاش بر این است که آثار ناشی از احداث یک پروژه و کارکرد آن بر محیط زیست بررسی و ارزیابی گردد تا در زمان احداث و بهره‌ برداری به استناد بررسی و پیش‌ بینی‌ های انجام شده امکان توسعه پایدار متکی بر آنالیز داده‌ ها در ابعاد فنی و اقتصادی به گونه‌ ای فراهم گردد که اثرات ناخواسته و نامطلوب طرح بر محیط طبیعی به حداقل مقدار ممکن برسد.
در نتیجه ارزیابی پیامدهای محیط زیستی اجرای طرح‌ ها به کمک اصلاحات اعمال شده برای جلوگیری از آثار نامطلوب طرح بر اکو سیستم و در نتیجه کاهش هزینه‌ های تخریب انجام می‌ شود. در فرایند ارزیابی از وضعیت موجود محیط و فرایند های فنی و ستادی و لجستیک طرح در مرحله احداث و بهره‌ برداری می‌ توان شناخت دقیقی پیدا کرد، تا بر اساس آن میزان و نحوه تاثیر عوامل عملیاتی بر محیط زیست در مراحل مختلف فرایند های احداث و بهره‌ برداری شناسایی و بر اساس آن راهکارهای اصلاحی را ارائه نمود.

پروژه‌ های مشمول گزارش مطالعات زیست محیطی

در حال حاضر مهمترین و معتبرترین قانون مرتبط با ارزیابی محیط زیستی که تا پایان سال ۱۳۸۳ به عنوان مستند قانونی مورد استفاده و بهره برداری می باشد ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که متن کامل آن به قرار زیر است:
“کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیات وزیران مورد ارزیابی محیط زیستی قرار گیرند. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح ها و پروژه های مذکور الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه می باشد.”
براساس ضوابط تدوین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در دستورالعمل حداقل فاصله مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی، حداقل فاصله نیروگاه های برق، پالایشگاه ها، مراکز نظامی، فرودگاه ها، پتروشیمی ها و چاه های نفت و… از مناطق مسکونی، پارک های ملی، رودخانه ها، و مناطق حفاظت شده و… قابل استخراج بوده و بایستی در گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.

فهرست پروژه‌ های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی

۱- کارخانجات پتروشیمی در هر مقیاس
۲- پالایشگاه‌ها در هر مقیاس
۳- نیروگاه‌ها با ظرفیت تولیدی بیش از ۱۰۰ مگاوات
۴- صنایع فولاد در دو بخش زیر:
الف _ واحدهای تهیه‌کننده خوراک ذوب و ذوب با ظرفیت تولیدی بیش از ۳۰۰ هزارتن در سال
ب _ واحدهای نورد
۵- سدها و سازهای دیگر آبی در سه بخش زیر:
الف _  سدها با ارتفاع بیش از ۱۵ متر و یا دارای ساختارهای جنبی بیش از ۴۰ هکتار و یا مساحت دریاچه بیش از ۴۰۰ هکتار
تبصره ۱: سدهای باطله (نگهدارنده مواد آلوده) در هر اندازه شامل ارزیابی محیط‌زیستی می‌باشند.
ب _ دریاچه‌های انسان‌ساخت در مساحت بیش از۴۰۰ هکتار
تبصره ۲: اندازه دریاچه‌های پرورش آبزیان در مقیاس کوچکتر از ۴۰۰ هکتار با هماهنگی وزرات جهادسازندگی و سازمان حفاظت محیط‌ زیست تعیین می‌شود.
ج _ طرح ها و پروژه‌ های آبیاری و زهکشی در وسعت بیش از ۵ ‌هزار هکتار
۶- شهرک‌های صنعتی (با هر عنوان) در وسعت بیش از یکصد‌هکتار
۷- فرودگاه‌ها با طول باند بیش از ۲ هزار متر
۸- واحدهای کشت و صنعت در وسعت بیش از ۵‌ هزار هکتار
۹- کشتارگاه‌های بزرگ صنعتی
۱۰- مراکز دفن زباله برای شهرهایی با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و شهرهای جدید
۱۱- مراکز بازیافت صنعتی زباله (کارخانه‌های کمپوست)
۱۲- طرح های خطوط نفت و گاز
۱۳- طرح های سکوهای نفتی
۱۴- طرح های ذخیره‌گاه‌های نفتی
۱۵- طرح های بزرگ جنگلداری
۱۶- طرح ها و پروژه‌ های بزرگراه‌ کشور
۱۷- طرح ها و پروژه‌ های بزرگ راه‌‌آهن کشور
۱۸- طرح ها و پروژه‌ های گردشگری
۱۹- کارگاه‌ها و مجتمع‌های صنعتی و خدمات مربوطه بیش از ۵ هزار‌مترمربع
۲۰- نمایشگاه‌های دایمی، صنعتی و خدماتی بیش از ۱۰ هزار‌مترمربع
۲۱- انبارهای مواد شیمیایی و کالاهای خطرناک بیش از ۵ هزار‌مترمربع
۲۲- کارگاه‌های فعالیت‌های عمرانی و راه‌سازی بیش از ۱۰ هزار‌متر‌مربع
۲۳- ذخیره‌گاه‌های مواد سوختی بیش از ۱ میلیون‌لیتر
۲۴- پایانه‌های بار و مسافر بیش از ۲ هزار‌مترمربع
۲۵- واحدهای پرورش طیور، دام و سایر حیوانات اهلی و وحشی بیش از ۵ هکتار
۲۶- واحدهای پرورش ماهی و سایر آبزیان بیش از ۱۰ هزار‌مترمربع
۲۷- طرح های سازه‌های دریایی، بنادر صیادی، پایانه‌های نفت و گاز و عملیات لایروبی در هر مقیاس
۲۸- طرح های تاسیسات آبی و بهداشتی
۲۹- شبکه جمع‌آوری و واحدهای تصفیه و دفع فاضلاب در مقیاس شهری
۳۰- تصفیه‌خانه بزرگ آب در مقیاس شهری (بیش از ۵‌‌ هزار‌مترمربع در شبانه‌روز)
۳۱- طرح های دفع و دفن پسماند در مقیاس شهری
۳۲- مراکز نظامی و آموزشی بیش از ۵ هزار مترمربع
۳۳- شهرک‌های گردشگری بیش از ۱۰ هزار مترمربع
۳۴- شهرک‌های سینمایی بیش از ۵ هزار مترمربع
۳۵- پارک‌ها و یا اردوگاه‌های تفریحی، آموزشی و پژوهشی و ورزشی بیش از ۱۰ هزار مترمربع
۳۶- معدن مس حداقل ظرفیت استخراجی یک‌‌میلیون تن در سال
۳۷- معدن سنگ آهن حداقل ظرفیت استخراجی ۶۰۰ هزار تن
۳۸- معدن سنگ طلا با هر ظرفیتی
۳۹- سرب و روی حداقل ظرفیت استخراجی یکصد هزار تن در سال
۴۰- معادن سایر فلزات حداقل ظرفیت استخراجی ۱۰۰ هزار تن
۴۱- زغال‌سنگ حداقل ظرفیت استخراجی ۸۰ هزار تن در سال
۴۲- نمک آبی در سطح بیش از ۴۰۰ هکتار
۴۳- کارخانجات سیمان
۴۴- کارخانجات تولید قند و شکر
۴۵- کارخانجات تولید گچ و آهک صنعتی
۴۶- واحدهای تولید مواد اولیه بهداشتی، آرایشی و داروسازی
۴۷- کارخانجات بزرگ تولید قطعات خودرو دارای هر سه واحد ذوب، ریخته‌گری و آبکاری
۴۸- واحدهای تصفیه دوم روغن موتور
۴۹- طرح های احداث و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز جدید با بیش از ۱۰ حلقه چاه و همچنین طرح های توسعه میادین نفت و گاز موجود در صورتی که بعد از توسعه تعداد چاه‌ها به بیش از ۱۰ حلقه برسد.
دریافت مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرحها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی 

مدارک مورد نیاز جهت تدوین گزارش طرح توجیهی زیست محیطی

مجموعه مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی ، صنعتی ومعدنی
مجموعه مقررات و ضوابط استقرار واحدهای خدماتی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی فرآیندهای تولید آهن و فولاد
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مجتمع های گردشگری و تفـریحی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مراکز دفن انواع پسماند
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری سرب و روی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معـدنکاری و فـرآوری طـلا
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فـرآوری مس
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی نیروگاه های سیکل ترکیبی
فرآیند بررسی گزارشات ارزیابی زیست محیطی پروژه های بزرگ کشور
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی پروژه های سد و نیروگاههای برقآبی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی شهرک های صنعتی


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۴ امتیاز)