طرح توسعه واحد تولید کود آلی و ارگانیک

عنوان پروژه : طرح توسعه واحد تولید کود آلی و ارگانیک
کارفرما : ارش رامین
محل اجرا: استان کرمان- شهرک صنعتی کرمان
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۳۰۰۰۰ تن
سرمایه گذاری ثابت: ۲۵۳۹۹ میلیون ریال
تاریخ انجام: تیر۹۴

امتیاز