طرح تولید متیونین

اسید آمینه متیونین یکی از بیست اسید آمینه ای است که در خوراک حیوانات بویژه طیور و در موارد خاص برای انسان به عنوان افزودنی خوراکی بکار میرود چراکه بازدهی مناسب پرورش طیور به توانایی سنتز پروتئین بستگی دارد . بسیاری ازاسیدهای آمینه که واحدهای ساختاری پروتئینها را تشکیل میدهندتوسط بدن ساخته میشونداما یکی از اسیدهای آمینه ضروری که بدن قادر به سنتزآنها نیست متیونین(Methionine) است.

در حالی‌که عمده متیونین جهان در آسیا مصرف می‌شود و بازار مطلوبی برای صادرات ایران وجود دارد، این محصول در کشور تولید نشده و از سال ۱۳۹۶ تاکنون بیش از ۸۵ هزار تن متیونین به ارزش ۲۸۸ میلیون‌دلار به کشور وارد شده است.

کاربرد متیونین

اگرمتیونین به میزان کافی درجیره غذایی وجود نداشته باشد بدن قادر به رشد وتولید پروتئین به میزان کافی نخواهد بود و افزایش وزن و چاقی در حیوانات بویژه طیور بمراتب کمتر خواهد بود. از جمله کاربردهاای دیگر این ماده در طیور عبارتست از:
-کاهش و رفع استرس گرمایی
– به عنوان بازدارنده رشد قارچ ها در خوراک
– درماانگر سانگهای ادراری طیور
– کاهش گاز آمونیاک در سالن وکاهش رطوبت بستر
– افزایش دهنده میزان شیر و پروتئین وچربی آن.

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید متیونین

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک متیونین : ۲۴۱۱۴۰۱۰

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید متیونین

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی متیونین : ۲۹۳۰۴۰۰۰

فرآیند تولید متیونین

این محصول به سه روش قابل تولید است:
۱-سنتز شیمیایی
۲-هیدرولیز پروتیئن
۳-میکروبیولوژی
با توجه به هزینه تمام شده این روشها و نوع تکنولوژی مورد نیاز ، روش سنتز شیمیایی بمراتب به صرفه تر و تجاری میباشد که مورد توجه تولید کنندگان است.
متیونین ،لیزین ،ترئونینو ایزولوسین از اعضای خانواده اسیدهای آمینه آسپارتات هستند. مسیرهای بیوسنتز آمینواسیدهای این خانواده توسط افراد مختلفی نشان داده شد. مسیر بیوسنتز متیونین در میکروارگانیسم های گوناگون ویژگیهای مشترک زیادی داشتند . اکثر باکتریها و قارچها متیونین را سنتز می کنند. به طور معمول آسپارتات بوسیله آسپارتات کیناز تبدیل به ۴-فسفوآسپارتات می شود و سپس بوسیله آسپارتات آلدئید دهیدروژناز اکسید می شود تا تشکیل آسپارتات نیمه آلدئید دهد. دومی(در حالت دوم ) بوسیله هوموسرین دهیدروژناز اکسید می شود تا تولید هوموسرین کند.
متناوبا آسپارتات نیمه آلدئید بوسیله دی هیدروپیکولینات -سنتتاز تبدیل به دی هیدروپیکولینات می شود که منجر به تشکیل لیزین می شود. از هوموسرین یک مسیر متابولیکی منجر به تولید متیونین می شود در حالیکه مسیر دیگر منجر به ترئونین و سپس به ایزولوسین می شود. هوموسرین تحت تراکم با سوکسینیل کوآنزیم A قرار می گیرد تا تولید او-سوکسینیل هموسرین کند. آنزیم مسئول این واکنش در اشرشیاکلی، هموسرین او- سوکسینیل ترانسفراز است . اکثر باکتریها او-سوکسینیل هموسرین را به عنوان یک حد واسط تولید می کنند. در مقابل ، اکثر قارچها و بعضی از باکتریها ( مثل باسیلوس و کورینه باکتریوم ) به جای او-سوکسینیل هموسرین . تولید او-استیل هموسرین می کنند.تشکیل متیونین از او- استیل هموسرین ممکن است در دو مسیر متابولیکی ممکن اتفاق بیفتد. در هر صورت فرم های هوموسیستئین یا از طریق سیستاتیونین تشکیل می شود ( مثلا در بعضی از باکتریهای روده ای و قارچهایی مثل نوروسپورا کروزا) یا استیل هموسرین مستقیما بوسیله او- استیل هموسرین (تیول )-لیاز تبدیل به هموسیستئین می شود.
تنظیم متابولیکی بیوسنتز متیونین
تمام میکروارگانیسم ها، مکانیسم هایی برای تنظیم مقدار و نوع آنزیم ها دارند ؛ بطوری که تنها مقدار مورد نیاز اسیدهای آمینه سنتز شوند. تنظیم متابولیکی بیوسنتز آمینواسیدهای خانواده آسپارتات مطالعه شده است . آسپارتات کیناز(٢.٧.٢.۴ EC) نخستین آنزیم مسیر متابولیکی است که آمینواسیدهای خانواده آسپارتات را تولید می کند. این آنزیم ، فسفریلاسیون آسپارتات را کاتالیز می کند.
گونه های بروی باکتریوم و تنظیم بسیار ساده تری از سنتز آمینواسیدهای خانواده آسپارتات دارند. این میکروارگانیسم ها برخلاف اشرشیاکلای ، که سه تا آسپارتات کیناز مجزا برای کاتالیز واکنش های یکسان وجود دارند، تنها یک آسپارتات کیناز دارند که بوسیله لیزین و ترئونین در شیوه ای هماهنگ مهار می شود بنابراین مهار بازخوردی کارآمد آسپارتات کیناز نیاز به حضور همزمان لیزین و ترئونین دارد. وقتی لیزین و ترئونین به طور همزمان در غلظت mM١موجود باشند، آسپارتات کیناز را ٩۴% مهار می کنند، در حالیکه حضور هریک از آمینواسیدها به تنهایی در غلظت mM١ آسپارتات کیناز را در ٢٠-١٢% مهار می کند. مطالعات روی جنبه های تنظیم بیوسنتز متیونین در کورینه باکتریوم گلوتامیکوم نشان می دهد که متیونین اگزوژن ، یک سرکوب کننده بالقوه سنتز بعضی از آنزیم های مسیر است . آنزیمی که تولید استر هموسرین را کاتالیز می کند، مورد هدف مهار بازخوردی بوسیله متیونین و S-آدنوزیل متیونین (SAM) در اشرشیاکلای و باسیلوس سوبتیلیس است . با این حال ، آرشر و همکاران (١٩٩١) گزارش شود. پس از آن ، ستون با آب دیونیزه ( آب مقطر) و NHOH۴ یک مولار شسته می شود تا متیونین را بازیابی کنند. متیونین کریستالی می تواند با کنسانتره کردن تحت خلأ ، تیمار با الکل خالص و خشک کردن شبانه بدست آید.

وضعیت واحد های فعال تولید متیونین

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحد های فعال تولید متیونین در کشور به تفکیک استان آمده است .

 افزایش ظرفیت تولید متیونین

متیونین به شکل صنعتی در پتروشیمی‌ها و از متانول و پروپیلن تولید می‌شود. اما به دلیل پیچیدگی دانش‌فنی روند تولید این محصول در انحصار چند شرکت محدود مانده است. در سال ۲۰۱۵، عرضه متیونین با مشکلاتی همچون کاهش تولید، همراه بوده و به‌دلیل کاهش عرضه، افزایش ناگهانی قیمت را تجربه کرد. علاوه‌براین، به دلیل نرخ رشد سریع تقاضای متیونین نیاز به توسعه واحدهای تولید کننده تشدید شد. بر همین اساس کشورهایی همچون چین، ژاپن و آمریکا در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ برای توسعه واحد‌های خود برنامه‌ریزی کردند.

میزان تولید گوشت مرغ در سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ میلیون‌تن بوده است. بر این‌ اساس برای تولید این مقدار گوشت ‌مرغ به بیش از ۵ میلیون‌تن خوراک نیاز بوده و متناسب با جیره رایج جهانی، می‌بایست حداقل ۱۵ هزارتن متیونین در این صنعت استفاده می‌شد. علاوه‌براین، میزان تقاضای صنایع دام و شیلات نیز روند افزایشی داشته و در مجموع نیاز سالانه کشور به متیونین بیش از ۲۵ هزارتن در سال است درحالی‌که تنها کمتر از ۳ هزارتن متیونین در کشور تولید می‌شود.بنابراین، صنایع تولید گوشت در کشور ناچار به واردات متیونین هستند و مطابق نمودار زیر، از سال ۱۳۹۶ تاکنون بیش از ۸۵ هزار تن متیونین به ارزش ۲۸۸ میلیون‌دلار به کشور وارد شده است. این میزان واردات در حالی بوده است که تولید این محصول در کشور، علاوه‌بر تأمین نیاز داخلی، به دلیل تولید انحصاری در جهان ظرفیت بالایی برای صادرات دارد و ایجاد تنها یک واحد ۱۰۰ هزارتنی متیونین می‌تواند تا ۲۵۰ میلیون دلار برای کشور درآمدزایی داشته باشد. علاوه براین واردات عموما تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد، گاهی میزان متیونین کشور دچار کمبود شده و این موضوع زنجیره‌غذایی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین ایجاد ظرفیت تولید متیونین در جهت حفظ امنیت‌غذایی، ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از واردات، ضرورت دارد.

وضعیت واردات و صادرات متیونین

نمودار واردات و صادرات متیونین در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

برآورد تقاضای متیونین

مصرف متیونین در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ از ۲ هزارتن در سال به بیش از ۵۵ هزار تن افزایش یافته‌است. این میزان افزایش به‌دلیل تغییر سبک دامپروری از سیستم پرورش سنتی به سیستم‌های بسته و تغییر جیره‌غذایی از جو و گندم به ذرت بوده است.با این فرض که بیشترین مصرف در بخش طیور در کشور و بویژه استان بشرح زیر ، تقاضا برای این محصول مشخص می شود.آمارها نشان می دهند که در سطح کشور سالانه سه میلیون تن مرغ وتخم مرغ تولید که حدود ۳۰۰۰۰۰ تن مرغ و ۲۹۰۰۰ تن تخم مرغ آن مربوط به استان گلستان میباشد .در حوزه آبزیان نیز در کشور ۱۲۰۰۰۰۰ تن تولید وجود دارد که ۶۵ تن آن در استان گلستان میباشد. ۳برابر استانداردهای رایج در مرغداریها برای تولید هر کیلو گوشت حداقل ۳ گرم میتیونین (هر تن کیلو)استفاده میشود که با در نظر گرفتن ۳۰۰۰۰۰ تن گوشت تولیدی در استان حدود ۹۰۰ تن مورد نیاز است. و برای مجموع مرغ و ماهی کشور که حدود ۴۲۰۰۰۰۰ تن تولیدی میباشد حدود ۱۲۶۰۰ تن متیونین تقاضا وجود دارد. مطابق نمودار زیر، بیش از یک میلیون تن از متیونین تولید شده در جهان در کشور‌های آسیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این میزان تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲.۵ میلیون‌تن در سال برسد.

تاسیس و پروانه بهره برداری و احداث واحد تولید متیونین

برای مشاهده مراحل اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و احداث واحد تولید متیونین اینجا کلیک کنید

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید متیونین

ظرفیت تولید سالیانه : ۲۰۰۰۰ تن
مساحت زمین موردنیاز : ۲۵۰۰۰ مترمربع
زیربنای کل : ۹۰۰۰ مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : ۲۶۰ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۸۵ میلیون دلار
ارزش ماشین آلات و تجهیزات : ۶۰ میلیون دلار
نرخ بازده داخلی : ۵۵ درصد

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

 برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

نکته مهم

این طرح صرفا به عنوان یک ایده سرمایه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقریبی است.

امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

درصورت نیاز به تدوین طرح توجیهی می توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید یا فرم اولیه سفارش طرح را تکمیل نمائید.

 

 


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)