طرح تولید مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز

تهیه پوشش لوله ها به صورت مایع از مواد قیری (قیرهای حاصـله از پـالایش نفـت خـام، قیرهـای طبیعـی و قیرهای حاصله از قطران زغال سنگ) سابقه زیادی دارد. ارزانترین پوشش برای محافظت لوله های زیرزمینـی مواد قیری میباشد که بصورت زیر تهیه میشود:
١ -حل کردن قیر (با انواع قیرهای فوق الذکر) در حلال نفتی مناسب و تهیه مایعی روان به طوریکه بتوان بـا قلم مو و یا به صورت غوطهور کردن لوله در آن سطح لولـه را بپوشـانند (ایـن مـایع را اصـطلاحاً پرایمـر میگویند).
٢ -تهیه انامل یا بلوکهای جامد قیر که معمولاً از امتزاج قیـر بـا پودرهـای مختلـف مثـل کربنـات کلـسیم سیلیس- سولفات باریم و یا فیلترهایی مثل پنبه نسوز و الیاف پشم و پارچه تهیه میگردد.
٣ -تهیه نوارهای آغشته به قیر (مثل مشمع و یا گونی) که در نهایـت پـس از آنکـه پرایمـر و ا نامـل را بکـار بردند، این نوارها را روی لوله میپیچیدند. به مرور زمان با پیدایش ترکیبات دیگری از قبیل رزین های اپوکسی و یا نوارهای پلاستیکی (پلی اتیلن) مـواد قیری از حالت یکه تازی میدان خارج شده و رقبائی برای آن پیدا شده است.
عیب اساسی پوششهای قیری در کم بودن قدرت چسبندگی آنها است. بدین معنی که با سرد و گـرم شـدن بدنه لوله و در اثر ضربههائیکه به علت جمع شدن مایعات گـازی (Condensate (در لولـه ایجـاد مـیشـود نتیجتاً لایه قیر از سطح بدنه جدا شده و راه برای نفوذ اکسیژن و رطوبـت بـاز مـیگـردد. قیرهـای حاصـله از قطران ذغال سنگ خاصیت چسبندگی بیشتر نسبت به قیرهای طبیعـی و قیرهـای حاصـله از پـالایش نفـت داشته ولی چسبندگی آنها در حد ایدهآل نمیباشد. بنابراین برای اینکه قدرت چسبندگی قیر را به سطح لولـه اضافه کنند حدود ۴٠ درصد اپوکسی رزین بـه قیـر حاصـله از قطـران زغـال سـنگ(Bitumen tar Coal( می افزایند و به این وسیله سطح لوله را با اطمینان بیشتری عایق مینمایند. یکی دیگر از موادیکه چـسبندگی زیادی بر روی فلز دارد و کاربرد آن متداول گردیده است پرایمرهائیست که از ترکیب لاستیک کلرینه شـده و موادی قیری به دست میآید. این پرایمرها را قبل از آنکه پوششهای قیری (انامل) بکار برده شـود روی لولـه میمالند و چون به علت مواد لاستیکی خاصیت چسبندگی خوبی دارند به سرعت بـه سـطح لولـه چـسبیده و بلافاصله خشک میشوند و چون مواد تشکیل دهنده انامل از قیر تـشکیل شـده اسـت و قـسمت اعظـم مـواد تشکیل شدهنده پرایمر نیز قیر است بنابراین انامل به خوبی روی پرایمر میچسبد و تشکیل یک لایه ضـخیم که باعث محافظت لوله میگردد میدهد.
علاوه بر مواد شیمیایی فوق الذکر در سال های اخیر روکش های پلاستیکی معمولاً از نـوع پلـی اتـیلن بـه بازار عرضه شده که سطح این مواد را با چسب گرماذوب (adhesive melt Hot (پوشـاندهانـد. پـس از آنکه نوار مذکور روی لوله پیچیده شد توسط شعله چسب را ذوب میکنند تا چسب به داخل خلل و خـرج لوله نفوذ نماید و پس از آنکه سرد شد جسم سخت و محکمی که به راحتی از بدنه لولـه جـدا نمـیشـود بجا میماند.
نوع تکامل یافته این پوشش های پلاستیکی یک نوع تیوب پلی اتیلنی است که خاصـیت جمـع شـدن دارنـد. یعنی اگر قطر اولیه یک تیوب پانزده سانتیمتر باشد، در اثر گرم کردن قطر آنها کم شـده و بـه قطـر اولیـه مثلاً پنج سانتیمتر میرسد. داخل این تیوبها را با چسب مخـصوص (melt Hot (پوشـاندهانـد. وقتـی لولـه داخل این تیوب قرار میگیرد چنانچه روی تیوب را توسط شعله حرارت دهند علاوه بر آنکه چسب ذوب شـده و داخل خلل و خرج لوله فرو میرود قطر تیوب نیز کم میشود و در نتیجه با فشار خیلی خیلی زیاد بـه بدنـه لوله چسبیده و آن را از ورود اکسیژن محافظت مینماید. چنانچه ملاحظه مـیشـود ایـن تیـوبهـا از لحـاظ چسبندگی بر انواع دیگر پوششها ترجیح دارد و از نظر محافظت لوله در مقابـل عوامـل جـوی بـر قیـر و یـا مخلوط قیر و اپوکسی برتری دارند. عیب اساسی پوشش های جدید گرانی قیمت آنها نسبت بـه پوشـش هـای تهیه شده از مواد قیری میباشد و این گرانی قیمت موجب شده است که استقبال کمی در ایران از آنها بشود. بدیهی است تصمیم گیری و قضاوت درباره اینکه مواد گران قیمت که از نقطه نظر چسبندگی به سـطح لولـه ضعیف میباشند به عهده شرکت ملی گاز میباشد.

 

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

کالای مورد بحث در این طرح، بصورت مایع پرایمر، انامل به صـورت خمیـر بیـتکس جهـت عـایق و پوشـش لوله و به صورت مایع نیز جهت تولید رنگهای تیره مورد استفاده قرار میگیرد.
٢ -پرایمر به صورت مایع بوده و جز مواد پوشش دهنده است که بـا فیلترهـای خـاص مـیتوانـد بـه عنـوان درزگیر و ضد رطوبت مورد استفاده قرار گیرد.
٣ -انامل به صورت مایع بوده و جهت عایق لولههای گاز در برابر اکثر عوامل خارجی کاربرد دارد.

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک بیتومن انامل ۲۳۲۰۴۱۲۴۰۷

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی بیتومن انامل ۲۷۱۵۰۰۱۰ میباشد.

بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور

پرایمر یا آستری محلول قیر در حلال سبک نفتی است و در دمای معمول بسیار شل است به طوری که پس از آماده سازی و زنگ بری سطح لوله(توسط شن پاشی و یا روشهای متداول دیگر) ایـن محلـول ماننـد رنـگ توسط اسپری یا قلم مو، بر روی لوله زده میشود و به راحتی سـطح لولـه را آغـشته و چـسبنده میکنـد و بـه عنوان آستری یا زیر رنگ لایه های بعدی استفاده میشود.
انامل از قیر دمیده و مواد پرکننده معدنی ساخته میشود که در دمای بالا و به صورت مذاب روی جـداره لولـه که قبلا پرایمر زده شده است توسط ماشین مخصوص اندود میشود. تولید پرایمر و انامل در دیگ پخت انجـام میگیرد. این دیگ یک ظرف دردار از جنس فولاد معمولی است که توسط حرارت شـعله مـستقیم مـشعل در زیر آن تا حدود C °٢۵٠-٢٠٠ گرم میشود. ممکن است دیگ بخار به صورت دوجداره ساخته شـود و توسـط حرارت بخار آب یا روغن حرارتی گرم شود. این ظرف مجهز به همزن مکانیک دور کم، کنترل کننده و نـشان دهنده دما و نیز کانال تهویه بخارات حاصل میباشد و کلیه مـواد قبـل از تخلیـه بـه دخـل دیـگ دقیقـا وزن میشود.
جهت ساخت انامل ابتدا قیر دمیده را به داخل دیگ می اندازن و دمای آن را به تـدریج تـا C °٢٠٠ افـزایش میدهند. سپس ضمن همزدن قیر مذاب به مقدار ٣۵-٢۵ %پودر کربنات کلسیم یا تالـک بـا دانـه بنـدی ریـز اضافه میکنند تا کاملا باهم مخلوط شوند. متناسب با نوع قیر دمیده، ممکن است جهت حصول نتیجه دلخـواه مقداری روغنهای معدنی یا خشک شونده به مخلوط اضافه گـردد. در پایـان جهـت انـدازه گیـری مشخـصات استاندارد محصول نمونه ای به آزمایشگاه ارسال میشود و در صورت تایید محـصول بـه مخـازن بـسته بنـدی تخلیه میشود.
برای تولید پرایمر نیاز به حرارت نمیباشد، چراکه حلال دارای دمای اشتعال پاین میباشد. بـدین لحـاظ ابتـدا قیر را خرد کرده، ضمن همزدن به داخل دیگ حاوی حلال میریزند و پـس از اینکـه کـاملا در یکـدیگر حـل شدند، قیر شل یا روغن خشک شونده یا رزین های مصنوعی را به مقدار لازم اضافه میکنند و پس از همـزدن بـه مقدار کافی، نمونه ای جهت تایید مشخصات لازم به آزمایشگاه ارسال میشود و در صورت تاییـد محـصول بـه
مخازن بسته بندی تخلیه میشود. جهت ساخت ماسـتیک از مخلـوط کـردن انامـل و شـن و ماسـه اسـتفاده میشود. این کار به روش معمول برای ساخت آسفالت جاده صورت میگیرد و معمولا ١۵-١٠ %انامل را با شـن
و ماسه گرم شده در زیر حرارت مستقیم شعله مخلوط میکنند. این کار در محل اجرای اندود کاری روی خـط لوله انجام میشود. ممکن است جهت بهبود خواص مکانیکی پوشش نهایی به جای ماستیک از مخلوط انامل و پشم سنگ یا پشم شیشه استفاده گردد.
این روش تولید بچ میباشد. ظرفیت و مشخصات ماشین آلات به شرح ذیل است:
١ -دیگ پخت مجهز به دستگاه توزین با پایه فلزی با قدرت ٢۵kw
٢ -تانک مخصوص قیر مجهز به پمپ انتقال ۴٠ تن قدرت الکترو موتور ۵kw/٧
٣ -تانک مخصوص مواد نفتی (گازوئیل، ام سی، بنزین یا ریزدون) با پمپ انتقال ١٠٠ تنی بـا قـدرت الکتـرو ٢/۵kw موتور
۴ -سیلندر فلزی با پایه به ارتفاع ۶ متر (جهت پودر بیتومن) با قدرت kw ٣
۵ -میکسر با پمپ انتقال پودر تانک با قدرت ۶kw
۶ -پمپ تخلیه پرایمر، با قدرت ١kw
٧ -قالب فلزی بیتکس ٢۵ یا ٢٠ کیلویی (استوانهای به شعاع ۴٠ سانتیمتر با ارتفاع ۵٠ سانتیمتر)
روش تولید با استفاده از بیتومین به لحاظ اقتصادی بودن و وجود معادن غنـی در ایـران مناسـبتـرین روش تشخیص داده شده است و روشهای تولید حاصل از پالایش نفت به دلیل حجم سـرمایه گـذاری زیـاد مطـرح نشده است.
روش تولید محصولات به شرح زیر میباشد:
١ -تولید بتیکس: ابتدا گازوئیل و پودر بیتومن جداگانه با کمک پمپ انتقال و پـس از تـوزین بـه دیـگ پخت حمل میگردد. بعد از ۴ ساعت عمل پخت با حرارت ٧٠ درجه سانتیگراد به پایـان مـیرسـد و بتیکس مایع به داخل قالبهای فلزی کیک بتیکس حمل مـیگـردد و بعـد از بیـست و چهـار ساعت کیک بتیکس آماده عرضه به بازار میگردد. البته کیک بیتکس تا ٣۵ درجه سـانتیگراد بـدون هیچ گونه تغییری قابل حمل و نقل بوده و بهتر است در کارتن بسته بندی گردد.
٢ -تولید پرایمر: ابتدا قیر به نسبت ۶٠ %و ام سی به نسبت ٣٠ %و بنـزین بـه نـسبت ١٠ %از تـوزین بـه دیگ پخت هدایت میگردد. پخت اولیه به مدت ۴ ساعت انجام و پخت ثانویه نیـز جهـت یکنـواختی ویسکوزیته پرایمر ادامه خواهد داشت. پرایمر با پمپ تخلیه به داخل ظروف فلزی یا پلی اتیلن جهت بسته بندی حمل میگردد. ولی جهت تولید انامل پرایمر را به نـسبت ٩٠ %و پـودر تالـک بـه نـسبت ١٠ %به داخل میکسر حمل تا به مدت نیم ساعت عملیات مخلوط به پایـان برسـد. سـپس انامـل در داخل ظروف مذکور بسته بندی میگردد.

 

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

امروزه در کشور ما به دلیل رونق صنعت، ساخت انواع کالای مصرفی و نهایی نیز با رشد روز افزونی روبرو است. به دلیل نفت در داخل کشور امکان تولید محصولات نهایی از این موارد فراهم شده است. بیتومن ها لایه های سنگین و ضخیم هیدروکربوری هستند که نـسبت بـه آب از وزن مخـصوص بیـشتری برخوردار بوده و وسکوزیته بالایی دارند بیشتر هیدرو کربورهای موجود در بیتومن ها از پنتـان سـنگین تـر بوده و در حدود نیمی از آنها از مولکول هایی سنگین تشکیل گردیده اند که دارای نقطـه جوشـی بـالاتر از ۵٢۵ درجه سانتیگراد می باشند مشتقات سبک حاصل از پالایش بیتومن در تهیه گازوئیل و نیز در صـنایع پتروشیمی کاربرد دارند و مشتقات سنگین تر آن در تهیه آسـفالت بیتـومن همچنـین شـامل ۵ سـولفور و مقدار کمتری اکسیژن و فلزات سنگین می باشد در مقایسه با نفـت خـام بیتـومن دارای مقـادیر بیـشتری کربن و مقادیر کمتری هیدروژن می باشد اکثر ذخایر بیتومن شامل مخلوطی از بیتومن، ماسه، آب و مقدار کمی فلزات سنگین و می باشد.
قیر طبیعی از مشتقات نفت خام بوده که در اثر راهیابی به سطح زمین و جایگیری در یـک فـضای مناسـب خشک شده به ماده سختی به نام قیر طبیعی تبدیل می گردد. به عبارت دیگر مواد هیدروکربوری از سـنگ مخزن از طریق شکستگی ها به سمت بالا صعود کرده تا به سطح زمین برسند. اگر به سـطح زمـین برسـند تشکیل چشمه های نفتی را می دهند و اگر در زیر و نزدیک سطح زمین مانده و به تدریج جامـد و اکـسید شود به ماده ای سخت و محکم به نام قیر طبیعی تبدیل می گردد. ایران کشوری است دارای ذخایر غنی نفت و به تبع آن استفاده از مشتقات نفتی اهمیت به سزایی در رشـد و شکوفایی کشور خواهد داشت.

وضعیت واحد های فعال تولید مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز در کشور به تفکیک استان آمده است .

 

وضعیت واردات و صادرات مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز

نمودار واردات و صادرات مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

 

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز

ظرفیت تولید سالیانه : ۲۰۰۰۰ تن
نرخ برابری دلار : ۱۶۰۰۰ تومان
مساحت زمین موردنیاز : ۹۰۰۰ مترمربع
زیربنای کل : ۶۳۰۰ مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : ۴۰ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۲۳ میلیارد تومان
ارزش ماشین آلات و تجهیزات : ۱۴ میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : ۳۷ درصد

 

نکته مهم

این طرح صرفا به عنوان یک ایده سرمایه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقریبی است.

امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

درصورت نیاز به تدوین طرح توجیهی می توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید یا فرم اولیه سفارش طرح را تکمیل نمائید.

۵/۵ - (۲ امتیاز)