طرح توليد مواد آستری و پوشش عايق لوله گاز

تهيه پوشش لوله ها به صورت مايع از مواد قيري (قيرهاي حاصـله از پـالايش نفـت خـام، قيرهـاي طبيعـي و قيرهاي حاصله از قطران زغال سنگ) سابقه زيادي دارد. ارزانترين پوشش براي محافظت لوله هاي زيرزمينـي مواد قيري ميباشد كه بصورت زير تهيه ميشود:
١ -حل كردن قير (با انواع قيرهاي فوق الذكر) در حلال نفتي مناسب و تهيه مايعي روان به طوريكه بتوان بـا قلم مو و يا به صورت غوطهور كردن لوله در آن سطح لولـه را بپوشـانند (ايـن مـايع را اصـطلاحاً پرايمـر ميگويند).
٢ -تهيه انامل يا بلوكهاي جامد قير كه معمولاً از امتزاج قيـر بـا پودرهـاي مختلـف مثـل كربنـات كلـسيم سيليس- سولفات باريم و يا فيلترهايي مثل پنبه نسوز و الياف پشم و پارچه تهيه ميگردد.
٣ -تهيه نوارهاي آغشته به قير (مثل مشمع و يا گوني) كه در نهايـت پـس از آنكـه پرايمـر و ا نامـل را بكـار بردند، اين نوارها را روي لوله ميپيچيدند. به مرور زمان با پيدايش تركيبات ديگري از قبيل رزين هاي اپوكسي و يا نوارهاي پلاستيكي (پلي اتيلن) مـواد قيري از حالت يكه تازي ميدان خارج شده و رقبائي براي آن پيدا شده است.
عيب اساسي پوششهاي قيري در كم بودن قدرت چسبندگي آنها است. بدين معني كه با سرد و گـرم شـدن بدنه لوله و در اثر ضربههائيكه به علت جمع شدن مايعات گـازي (Condensate (در لولـه ايجـاد مـيشـود نتيجتاً لايه قير از سطح بدنه جدا شده و راه براي نفوذ اكسيژن و رطوبـت بـاز مـيگـردد. قيرهـاي حاصـله از قطران ذغال سنگ خاصيت چسبندگي بيشتر نسبت به قيرهاي طبيعـي و قيرهـاي حاصـله از پـالايش نفـت داشته ولي چسبندگي آنها در حد ايدهآل نميباشد. بنابراين براي اينكه قدرت چسبندگي قير را به سطح لولـه اضافه كنند حدود ٤٠ درصد اپوكسي رزين بـه قيـر حاصـله از قطـران زغـال سـنگ(Bitumen tar Coal( مي افزايند و به اين وسيله سطح لوله را با اطمينان بيشتري عايق مينمايند. يكي ديگر از مواديكه چـسبندگي زيادي بر روي فلز دارد و كاربرد آن متداول گرديده است پرايمرهائيست كه از تركيب لاستيك كلرينه شـده و موادي قيري به دست ميآيد. اين پرايمرها را قبل از آنكه پوششهاي قيري (انامل) بكار برده شـود روي لولـه ميمالند و چون به علت مواد لاستيكي خاصيت چسبندگي خوبي دارند به سرعت بـه سـطح لولـه چـسبيده و بلافاصله خشك ميشوند و چون مواد تشكيل دهنده انامل از قير تـشكيل شـده اسـت و قـسمت اعظـم مـواد تشكيل شدهنده پرايمر نيز قير است بنابراين انامل به خوبي روي پرايمر ميچسبد و تشكيل يك لايه ضـخيم كه باعث محافظت لوله ميگردد ميدهد.
علاوه بر مواد شيميايي فوق الذكر در سال هاي اخير روكش هاي پلاستيكي معمولاً از نـوع پلـي اتـيلن بـه بازار عرضه شده كه سطح اين مواد را با چسب گرماذوب (adhesive melt Hot (پوشـاندهانـد. پـس از آنكه نوار مذكور روي لوله پيچيده شد توسط شعله چسب را ذوب ميكنند تا چسب به داخل خلل و خـرج لوله نفوذ نمايد و پس از آنكه سرد شد جسم سخت و محكمي كه به راحتي از بدنه لولـه جـدا نمـيشـود بجا ميماند.
نوع تكامل يافته اين پوشش هاي پلاستيكي يك نوع تيوب پلي اتيلني است كه خاصـيت جمـع شـدن دارنـد. يعني اگر قطر اوليه يك تيوب پانزده سانتيمتر باشد، در اثر گرم كردن قطر آنها كم شـده و بـه قطـر اوليـه مثلاً پنج سانتيمتر ميرسد. داخل اين تيوبها را با چسب مخـصوص (melt Hot (پوشـاندهانـد. وقتـي لولـه داخل اين تيوب قرار ميگيرد چنانچه روي تيوب را توسط شعله حرارت دهند علاوه بر آنكه چسب ذوب شـده و داخل خلل و خرج لوله فرو ميرود قطر تيوب نيز كم ميشود و در نتيجه با فشار خيلي خيلي زياد بـه بدنـه لوله چسبيده و آن را از ورود اكسيژن محافظت مينمايد. چنانچه ملاحظه مـيشـود ايـن تيـوبهـا از لحـاظ چسبندگي بر انواع ديگر پوششها ترجيح دارد و از نظر محافظت لوله در مقابـل عوامـل جـوي بـر قيـر و يـا مخلوط قير و اپوكسي برتري دارند. عيب اساسي پوشش هاي جديد گراني قيمت آنها نسبت بـه پوشـش هـاي تهيه شده از مواد قيري ميباشد و اين گراني قيمت موجب شده است كه استقبال كمي در ايران از آنها بشود. بديهي است تصميم گيري و قضاوت درباره اينكه مواد گران قيمت كه از نقطه نظر چسبندگي به سـطح لولـه ضعيف ميباشند به عهده شركت ملي گاز ميباشد.

 

اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

كالاي مورد بحث در اين طرح، بصورت مايع پرايمر، انامل به صـورت خميـر بيـتكس جهـت عـايق و پوشـش لوله و به صورت مايع نيز جهت توليد رنگهاي تيره مورد استفاده قرار ميگيرد.
٢ -پرايمر به صورت مايع بوده و جز مواد پوشش دهنده است كه بـا فيلترهـاي خـاص مـيتوانـد بـه عنـوان درزگير و ضد رطوبت مورد استفاده قرار گيرد.
٣ -انامل به صورت مايع بوده و جهت عايق لولههاي گاز در برابر اكثر عوامل خارجي كاربرد دارد.

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید مواد آستری و پوشش عايق لوله گاز

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک بیتومن انامل 2320412407

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید مواد آستری و پوشش عايق لوله گاز

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی بیتومن انامل 27150010 میباشد.

بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور

پرايمر يا آستري محلول قير در حلال سبک نفتي است و در دماي معمول بسيار شل است به طوري که پس از آماده سازي و زنگ بري سطح لوله(توسط شن پاشي و يا روشهاي متداول ديگر) ايـن محلـول ماننـد رنـگ توسط اسپري يا قلم مو، بر روي لوله زده ميشود و به راحتي سـطح لولـه را آغـشته و چـسبنده ميکنـد و بـه عنوان آستري يا زير رنگ لايه هاي بعدي استفاده ميشود.
انامل از قير دميده و مواد پرکننده معدني ساخته ميشود که در دماي بالا و به صورت مذاب روي جـداره لولـه که قبلا پرايمر زده شده است توسط ماشين مخصوص اندود ميشود. توليد پرايمر و انامل در ديگ پخت انجـام ميگيرد. اين ديگ يک ظرف دردار از جنس فولاد معمولي است که توسط حرارت شـعله مـستقيم مـشعل در زير آن تا حدود C °٢٥٠-٢٠٠ گرم ميشود. ممکن است ديگ بخار به صورت دوجداره ساخته شـود و توسـط حرارت بخار آب يا روغن حرارتي گرم شود. اين ظرف مجهز به همزن مکانيک دور کم، کنترل کننده و نـشان دهنده دما و نيز کانال تهويه بخارات حاصل ميباشد و کليه مـواد قبـل از تخليـه بـه دخـل ديـگ دقيقـا وزن ميشود.
جهت ساخت انامل ابتدا قير دميده را به داخل ديگ مي اندازن و دماي آن را به تـدريج تـا C °٢٠٠ افـزايش ميدهند. سپس ضمن همزدن قير مذاب به مقدار ٣٥-٢٥ %پودر کربنات کلسيم يا تالـک بـا دانـه بنـدي ريـز اضافه ميکنند تا کاملا باهم مخلوط شوند. متناسب با نوع قير دميده، ممکن است جهت حصول نتيجه دلخـواه مقداري روغنهاي معدني يا خشک شونده به مخلوط اضافه گـردد. در پايـان جهـت انـدازه گيـري مشخـصات استاندارد محصول نمونه اي به آزمايشگاه ارسال ميشود و در صورت تاييد محـصول بـه مخـازن بـسته بنـدي تخليه ميشود.
براي توليد پرايمر نياز به حرارت نميباشد، چراکه حلال داراي دماي اشتعال پاين ميباشد. بـدين لحـاظ ابتـدا قير را خرد کرده، ضمن همزدن به داخل ديگ حاوي حلال ميريزند و پـس از اينکـه کـاملا در يکـديگر حـل شدند، قير شل يا روغن خشک شونده يا رزين هاي مصنوعي را به مقدار لازم اضافه ميکنند و پس از همـزدن بـه مقدار کافي، نمونه اي جهت تاييد مشخصات لازم به آزمايشگاه ارسال ميشود و در صورت تاييـد محـصول بـه
مخازن بسته بندي تخليه ميشود. جهت ساخت ماسـتيک از مخلـوط کـردن انامـل و شـن و ماسـه اسـتفاده ميشود. اين کار به روش معمول براي ساخت آسفالت جاده صورت ميگيرد و معمولا ١٥-١٠ %انامل را با شـن
و ماسه گرم شده در زير حرارت مستقيم شعله مخلوط ميکنند. اين کار در محل اجراي اندود کاري روي خـط لوله انجام ميشود. ممکن است جهت بهبود خواص مکانيکي پوشش نهايي به جاي ماستيک از مخلوط انامل و پشم سنگ يا پشم شيشه استفاده گردد.
اين روش توليد بچ ميباشد. ظرفيت و مشخصات ماشين آلات به شرح ذيل است:
١ -ديگ پخت مجهز به دستگاه توزين با پايه فلزي با قدرت ٢٥kw
٢ -تانك مخصوص قير مجهز به پمپ انتقال ٤٠ تن قدرت الكترو موتور ٥kw/٧
٣ -تانك مخصوص مواد نفتي (گازوئيل، ام سي، بنزين يا ريزدون) با پمپ انتقال ١٠٠ تني بـا قـدرت الكتـرو ٢/٥kw موتور
٤ -سيلندر فلزي با پايه به ارتفاع ٦ متر (جهت پودر بيتومن) با قدرت kw ٣
٥ -ميكسر با پمپ انتقال پودر تانك با قدرت ٦kw
٦ -پمپ تخليه پرايمر، با قدرت ١kw
٧ -قالب فلزي بيتكس ٢٥ يا ٢٠ كيلويي (استوانهاي به شعاع ٤٠ سانتيمتر با ارتفاع ٥٠ سانتيمتر)
روش توليد با استفاده از بيتومين به لحاظ اقتصادي بودن و وجود معادن غنـي در ايـران مناسـبتـرين روش تشخيص داده شده است و روشهاي توليد حاصل از پالايش نفت به دليل حجم سـرمايه گـذاري زيـاد مطـرح نشده است.
روش توليد محصولات به شرح زير ميباشد:
١ -توليد بتيكس: ابتدا گازوئيل و پودر بيتومن جداگانه با كمك پمپ انتقال و پـس از تـوزين بـه ديـگ پخت حمل ميگردد. بعد از ٤ ساعت عمل پخت با حرارت ٧٠ درجه سانتيگراد به پايـان مـيرسـد و بتيكس مايع به داخل قالبهاي فلزي كيك بتيكس حمل مـيگـردد و بعـد از بيـست و چهـار ساعت كيك بتيكس آماده عرضه به بازار ميگردد. البته كيك بيتكس تا ٣٥ درجه سـانتيگراد بـدون هيچ گونه تغييري قابل حمل و نقل بوده و بهتر است در كارتن بسته بندي گردد.
٢ -توليد پرايمر: ابتدا قير به نسبت ٦٠ %و ام سي به نسبت ٣٠ %و بنـزين بـه نـسبت ١٠ %از تـوزين بـه ديگ پخت هدايت ميگردد. پخت اوليه به مدت ٤ ساعت انجام و پخت ثانويه نيـز جهـت يكنـواختي ويسكوزيته پرايمر ادامه خواهد داشت. پرايمر با پمپ تخليه به داخل ظروف فلزي يا پلي اتيلن جهت بسته بندي حمل ميگردد. ولي جهت توليد انامل پرايمر را به نـسبت ٩٠ %و پـودر تالـك بـه نـسبت ١٠ %به داخل ميكسر حمل تا به مدت نيم ساعت عمليات مخلوط به پايـان برسـد. سـپس انامـل در داخل ظروف مذكور بسته بندي ميگردد.

 

اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

امروزه در کشور ما به دليل رونق صنعت، ساخت انواع كالاي مصرفي و نهايي نيز با رشد روز افزوني روبرو است. به دليل نفت در داخل كشور امكان توليد محصولات نهايي از اين موارد فراهم شده است. بيتومن ها لايه هاي سنگين و ضخيم هيدروکربوري هستند که نـسبت بـه آب از وزن مخـصوص بيـشتري برخوردار بوده و وسکوزيته بالايي دارند بيشتر هيدرو کربورهاي موجود در بيتومن ها از پنتـان سـنگين تـر بوده و در حدود نيمي از آنها از مولکول هايي سنگين تشکيل گرديده اند که داراي نقطـه جوشـي بـالاتر از ٥٢٥ درجه سانتيگراد مي باشند مشتقات سبک حاصل از پالايش بيتومن در تهيه گازوئيل و نيز در صـنايع پتروشيمي کاربرد دارند و مشتقات سنگين تر آن در تهيه آسـفالت بيتـومن همچنـين شـامل ٥ سـولفور و مقدار کمتري اکسيژن و فلزات سنگين مي باشد در مقايسه با نفـت خـام بيتـومن داراي مقـادير بيـشتري کربن و مقادير کمتري هيدروژن مي باشد اکثر ذخاير بيتومن شامل مخلوطي از بيتومن، ماسه، آب و مقدار کمي فلزات سنگين و مي باشد.
قير طبيعي از مشتقات نفت خام بوده كه در اثر راهيابي به سطح زمين و جايگيري در يـك فـضاي مناسـب خشك شده به ماده سختي به نام قير طبيعي تبديل مي گردد. به عبارت ديگر مواد هيدروكربوري از سـنگ مخزن از طريق شكستگي ها به سمت بالا صعود كرده تا به سطح زمين برسند. اگر به سـطح زمـين برسـند تشكيل چشمه هاي نفتي را مي دهند و اگر در زير و نزديك سطح زمين مانده و به تدريج جامـد و اكـسيد شود به ماده اي سخت و محكم به نام قير طبيعي تبديل مي گردد. ايران كشوري است داراي ذخاير غني نفت و به تبع آن استفاده از مشتقات نفتي اهميت به سزايي در رشـد و شكوفايي كشور خواهد داشت.

وضعیت واحد های فعال تولید مواد آستری و پوشش عايق لوله گاز

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید مواد آستری و پوشش عايق لوله گاز در کشور به تفکیک استان آمده است .

 

وضعیت واردات و صادرات مواد آستری و پوشش عايق لوله گاز

نمودار واردات و صادرات مواد آستری و پوشش عايق لوله گاز در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

 

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید مواد آستری و پوشش عايق لوله گاز

ظرفیت تولید سالیانه : 20000 تن
نرخ برابری دلار : 16000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 9000 مترمربع
زیربنای کل : 6300 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 40 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 23 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 14 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 37 درصد

 

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.