طرح تولید انواع نشاسته

نشاسته یک کربوهیدرات است که به طور گسترده در صنایع غذایی به عنوان قوام دهنده، تثبیت کننده و اتصال دهنده استفاده می شود. همچنین در صنایع غیر غذایی مانند کاغذ، نساجی و داروسازی استفاده می شود. تولید و مصرف جهانی نشاسته در طول سال ها به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.
بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، تولید جهانی نشاسته در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۵ میلیون تن برآورد شده است. بزرگترین تولیدکنندگان نشاسته چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده هستند. این سه منطقه بیش از ۶۰ درصد از تولید نشاسته جهان را تشکیل می دهند.

مصرف نشاسته نیز در این مناطق بالاست و چین بزرگترین مصرف کننده نشاسته در جهان است. تقاضا برای نشاسته ناشی از رشد جمعیت، شهرنشینی و تغییر عادات غذایی است. نشاسته در انواع محصولات غذایی مانند رشته فرنگی، نان و تنقلات استفاده می شود.

نشاسته علاوه بر مواد غذایی در صنایع غیر غذایی مانند کاغذ و منسوجات نیز کاربرد دارد. تقاضا برای نشاسته در این صنایع نیز به دلیل افزایش تقاضا برای محصولات سازگار با محیط زیست و پایدار در حال افزایش است.

به طور کلی، انتظار می‌رود که تولید و مصرف جهانی نشاسته در سال‌های آینده به رشد خود ادامه دهد که این امر ناشی از افزایش تقاضا برای محصولات غذایی و غیرخوراکی است. با این حال، نگرانی های پایداری و نیاز به روش های تولید کارآمدتر نیز در صنعت نشاسته اهمیت فزاینده ای پیدا می کند.

ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ (Starch) ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در رﻳﺸﻪﻫﺎ، ﺟﻮاﻧﻪ و داﻧﻪﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ. ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ در ﻳﻚ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻴﺶ از ۱۰ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻨﺪی، ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ از ﻳﻚ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻗﻨﺪی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و وﻗﺘﻲ از ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻗﻨﺪی درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﻛﺜﺮ ﻫﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎ، ﻣﺘﺮوﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﺪوﺳﭙﺮم ﻫﻤﻪ داﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژی ﻛﻨﺪ.

ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺮای ﻣﻐﺰ و اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰی ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف در رژﻳﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎر ﻛﺎﻟﺮی ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
نشاسته به صورت یک پودر سفید، بدون طعم و بدون بو بوده و در آب سرد یا الکل محلول نیست. نشاسته، در اصل به گیاهان تعلق دارد و در حیوانات سنتز نمی‌شود. همچنین نشاسته، رایج‌ترین کربوهیدرات در رژیم غذایی انسان است و به مقدار زیاد در غذاهای اصلی مانند سیب‌زمینی، ذرت، برنج و گندم وجود دارد.

نشاسته، کربوهیدرات ذخیره ای گیاهی می باشد و از واحدهای متوالی گلوکز تشکیل می شود. نشاسته در گیاهان به صورت کمپلکس هایی تحت عنوان دانک یا گرانول متمرکز شده است. شکل و ابعاد این گرانو لها در هر محصولی منحصر به خود آن محصول است. گرانول سیب زمینی بزرگترین ابعاد را داشته و بیضوی شکل است؛ در حالی که برنج ریزترین گرانولها را دارد و گرانول های آن چند وجهی می باشد.گرانول نشاسته فرمی بلوری یا کریستالی دارد که از لایه های هم مرکز تشکیل شده است.
این لایه ها در اطراف یک حلقه مرکزی تحت عنوان ناف نشاسته یا هیلام شکل میگیرند؛ این لایه ها را حلقه های رشد نشاسته هم می نامند. گرانو لهای نشاسته در زیر میکروسکوپ نوری دارای خاصیت انکسار مضاعف می باشند؛ یعنی در محیط تیره، روشن دیده می شود. این امر بیانگر کریستالی بودن مولکول نشاسته است. در همه نشاسته ها مقداری فسفر به شکل گلوکز فسفات وجود دارند. مقدار کمی نیز ترکیبات غیرکربوهیدراته مثل چربی در ساختمان نشاسته وجود دارد. مهم ترین منبع نشاسته جهان، ذرت است.

انواع نشاسته

نشاسته یک محصول استراتژیک با کاربرد های گوناگون می باشد.خط تولید نشاسته مودیفایددر کشورهای ‏مختلف جهان با تغییر در ساختار نشاسته و تبدیل آن به ساختارهای متفاوت از ‏نشاسته در صنایع مختلف استفاده می گردد.به ساختارهای مختلف نشاسته در ‏استانداردهای مختلف‎ API ‎اطلاق می گردد که در سکشن های متفاوت دسته بندی ‏می گردند.مثلا اگر از نشاسته برای موارد مصرف تولید چسب و یا محصولاتی نظیر آن ‏استفاده خواهد شد.

ماهیت ساختاری نشاسته را توسط دستگاه اکسترودر دو ماردون‎ ‎‎(Towin screw) ‎تغییر داده و به سکشن مورد نظر تبدیل می کنند تا خواص ‏چسبندگی آن بیشتر شود.به این کار در اصطلاح مودیفائینگ‎ (Modifing) ‎گفته می ‏شود و محصول تولید شده نشاسته مودیفاید یا اصلاح شده می باشد.البته برای تغییر ‏در ساختار نشاسته به سکشن های متفاوت توسط اکسترودر فاکتورهایی نظیر تک ‏شفت‎ (Single screw) ‎یا دوشفت‎ (Towin screw) ‎بودن اکسترودر میزان فشار ‏داخل اکسترودر میزان دما و مواد افزودنی دخیل می باشد.خط تولید نشاسته مودیفایدبا تکنولوژی روز دنیا ساخته شده است.خط تولید نشاسته مودیفاید تمام استیل واتوماتیک می باشد
اکسترودرهای تخصصی ‏تولیدی شرکت سان پرینگ قادر هستند نشاسته را به سکشن های مختلف و متفاوت ‏تبدیل کنند که یکی از مهمترین و استراتژیک ترین آنها‎ API sec 34 ‎می باشد که در ‏صنایع‎ Oil drilling (‎حفاری چاه نفت) استفاده میگردد‎.‎

نشاسته گندم
یک نشاسته ساده است که از اندوسپرم فرآوری شده دانه گندم استخراج می‌شود. فرآوری آن از طریق محلول مخصوصی از آب و نشاسته انجام می‌شود. در طی این فرآیند، پروتئین‌ها حذف شده و این ترکیب می‌تواند به عنوان غلظت دهنده استفاده شود. از این ماده معمولاً در تهیه رشته، نان، پنکیک استفاده می‌شود.

نشاسته ذرت
این نوع نشاسته ترکیب پیچیده ای از کربوهیدرات ها است که طی فرایندی از دانه‌های ذرت بدست می‌آید. این نوع نشاسته نیز باعث غلظت در غذاها و شیرینی‌ها می‌شود و در انواع سوپ، دسر و سس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. کالری موجود در نشاسته ذرت از کربوهیدرات آن بدست می‌آید که انرژی های لازم بدن را تامین می‌کند. با اینکه ارزش غذایی ذرت بالاست اما به علت نداشتن گلوتن، قابلیت تهیه نان را ندارد و باید با سایر غلات ترکیب شود.

نشاسته برنج
نشاسته را بیشتر از گندم و ذرت استخراج می‌کنند، ولی با توجه به اینکه ۹۰ درصد وزن برنج سفید را نشاسته تشکیل می‌دهد؛ باید به این منبع غنی توجه کافی شود.
برای استخراج نشاسته برنج می‌بایست در ابتدا پروتئین را از دانه برنج جدا کرد. از آنجا که ۸۰ درصد پروتئین برنج محلول در قلیا می‌باشد، از محلول هیدروکسیدسدیم برای جداسازی بخش پروتئینی استفاده می‌کنند.
نشاسته برنج بدون گلوتن است و یک جایگزین معمول برای نشاسته گندم و ذرت در دستور العمل‌های بدون گلوتن است. همچنین ضد آلرژی بوده و برای کسانی که حساسیت یا آلرژی غذایی دارند، ماده‌ مناسبی است.

نشاسته سیب زمینی
نشاسته سیب زمینی، محصولی از گیاه سیب‌زمینی است. نشاسته سیب زمینی معمولا در پخت نان به جای آرد گندم و در آشپزی نیز برای غلیظ کردن سوپ‌‌ها، خورش‌ها و سس‌ها به کار می‌رود.

کاربرد نشاسته گندم

نشاسته گندم معمولاً به عنوان غلیظ کننده، چسباننده و تثبیت کننده در محصولات غذایی مختلف استفاده می شود. اغلب در تولید محصولات پخته شده مانند نان، کیک و کلوچه برای بهبود بافت و ماندگاری آن‌ها استفاده می‌شود. علاوه بر این، نشاسته گندم در تولید رشته فرنگی، ماکارونی و سایر غذاهای فرآوری شده نیز استفاده می‌شود.

نشاسته گندم همچنین در ساخت کاغذ، منسوجات و چسب مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً در صنعت کاغذ برای بهبود استحکام و دوام کاغذ استفاده می‌شود. در صنعت نساجی، نشاسته گندم به عنوان عامل اندازه‌گیری پارچه‌ها برای بهبود سفتی و جلوگیری از چروکیدگی استفاده می‌شود.

نشاسته گندم در صنعت داروسازی نیز به عنوان یک ماده کمکی در فرمولاسیون قرص استفاده می‌شود. این ماده به عنوان یک چسب برای نگه داشتن مواد فعال در کنار هم و بهبود پایداری آن‌ها عمل می‌نماید.

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید نشاسته گندم

کد آیسیک (ISIC) کوتاه شده عبارت International Standard Industrial Classification است که شرکت‌ها و زنجیره‌های تامین برای مشخص کردن هویت کالا، قطعات، مدارک و اموال سالیان متوالی است از این کد استفاده می‌کنند. باتوجه به بررسی‌های انجام شده کد آیسیک تولید پیچ و مهره به شرح جدول ذیل می باشد.

شرح محصولکد آیسیک
نشاسته از گندم۱۵۳۲۱۱۳۱
نشاسته گندم۱۵۳۲۵۱۲۳۰۴
کد تعرفه گمرکی مرتبط با طرح تولید نشاسته گندم

کد تعرفه گمرکی که تحت عنوان HS CODE نیز شناخته می شود عددی ۸ تا ۱۰ رقمی است که از چپ به راست هر دو رقم آن اطلاعات و جزئیات متفاوتی از کالا را ارائه می دهد. با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات و جست و جوی هر دو رقم از کد تعرفه گمرکی هر کالا اطلاعاتی از قبیل ممنوع یا مجاز بودن واردات و صادرات کالا، عوارض، حقوق گمرکی و مالیات کالا و اطلاعاتی از این قبیل به دست می آید. باتوجه به بررسی های انجام شده تاکنون کد تعرفه گمرکی تولید کاغذ سولفیت به شرح جدول زیر می باشد:

شرح محصولکد تعرفه گمرکی
نشاسته گندم۱۱۰۸۱۱۰۰

 

خط تولید نشاسته (فرآیند تولید نشاسته)

فرآیند تولید نشاسته شامل مراحل مختلفی از جمله تمیز کردن و شستشوی مواد اولیه، آسیاب و آسیاب کردن، جداسازی نشاسته از سایر اجزا، خشک کردن و بسته بندی است. ماشین آلات مورد استفاده در تولید نشاسته بسته به فرآیند خاص و نوع نشاسته تولیدی متفاوت است.

تمیز کردن و شستشو: مواد اولیه مانند کاساوا، سیب زمینی و ذرت شسته و تمیز می شوند تا کثیفی و سایر ناخالصی ها از بین بروند. این فرآیند معمولاً با استفاده از ماشین‌هایی مانند واشر، اسکرابر و دستونر انجام می‌شود.

آسیاب و آسیاب: مواد خام تمیز شده سپس آسیاب و آسیاب می شوند تا دانه های نشاسته تجزیه شوند. این فرآیند معمولاً با استفاده از ماشین هایی مانند آسیاب، سنگ شکن و آسیاب انجام می شود.

جداسازی نشاسته: سپس نشاسته از اجزای دیگر مانند فیبر، پروتئین و آب جدا می شود. این فرآیند معمولاً با استفاده از ماشین هایی مانند سانتریفیوژ، هیدروسیکلون و صفحه نمایش انجام می شود.

خشک کردن: سپس نشاسته جدا شده خشک می شود تا رطوبت باقیمانده از بین برود. این فرآیند معمولاً با استفاده از ماشین‌هایی مانند فلاش‌درایر، خشک‌کن‌های چرخشی و خشک‌کن‌های بستر سیال انجام می‌شود.

بسته بندی: سپس نشاسته خشک شده برای نگهداری و حمل و نقل بسته بندی می شود. این فرآیند معمولاً با استفاده از ماشین‌هایی مانند ماشین‌های کیسه‌بندی، ماشین‌های پرکن و پالت‌ساز انجام می‌شود.

به طور کلی، ماشین آلات مورد استفاده در تولید نشاسته بسته به فرآیند خاص و نوع نشاسته تولید شده متفاوت است، اما معمولاً شامل ترکیبی از ماشین‌های تمیزکننده و شستشو، ماشین‌های آسیاب و آسیاب، ماشین‌های جداکننده، ماشین‌های خشک‌کن و ماشین‌های بسته‌بندی می‌شود.

روشهای تولید نشاسته از آرد گندم

روش تری فاز یا تری کانتر
روش هیدروسیکلون
روش مارتین پیشرفته

خلاصه تولید نشاسته در روش تری فاز شامل مراحل زیر میباشد که علاوه بر تولید نشاسته گلوتن هم تولید می شود.

تهیه و هموژن کردن خمیر آرد
جدا کردن پنتازون، نشاسته درجه ۲، گلوتن و نشاسته درجه ۱ با استفاده از دکانتر سه فاز
جداکردن گلوتن از نشاسته درجه ۲
شستشو، آبگیری و در آخر خشک کردن نشاسته درجه ۱
تغلیظ و خشک کردن نشاسته درجه ۲
آبگیری و خشک کردن گلوتن
خلاصه مراحل تولید نشاسته در روش هیدروسیکلون نسبت به سایر روش ها کم هزینه تر و مقرون به صرفه تر می باشد به شرح زیر است:

تهیه و هموژن کردن خمیر
جداسازی نشاسته درجه ۱ و ۲ و گلوتن به وسیله هیدروسیکلون
تغلیظ و خشک کردن نشاسته درجه ۲
جداسازی گلوتن از نشاسته درجه ۲
آبگیری و خشک کردن گلوتن
روشهای تولید نشاسته از آرد گندم
و اما آخرین و قدیمیترین و ساده ترین روش برای تولید نشاسته از گندم که مارتین پیشرفته نام دارد و البته همچنان در بسیاری از کارخانجات در سرتاسر جهان برای تولید نشاسته مورد استفاده قرار می گیرد، به طور خلاصه شامل مراحل زیر می باشد:

تهیه خمیر
جدا کردن نشاسته از گلوتن با ترومل
جداکردن دو نشاسته درجه ۱ و ۲ با کمک سپراتور
شستشوی نشاسته درجه ۱ و آبگیری و خشک کردن آن
تغلیظ نشاسته درجه ۲ و خشک کردن آن
آبگیری گلوتن و خشک کردن آن

وضعیت واحد های فعال طرح تولید نشاسته گندم

در جدول زیر تعداد و ظرفیت واحدهای فعال طرح تولید نشاسته گندم در کشور به تفکیک استان آمده است.

استانواحدظرفیت اسمی
آذربایجان شرقیتن۱۲۰۰
آذربایجان غربیتن۵۰۰۰
آذربایجان غربیتن۲۰۰۰
اصفهانتن۴۲۰۰
اصفهانتن۱۰۰۰۰
اصفهانتن۱۶۰۰۰
اصفهانتن۱۰۰۰۰
تهرانتن۲۰۰۰
تهرانتن۱۳۰۰
تهرانتن۲۰۰
خراسان رضویتن۱۵۰
چهارمحال و بختیاریتن۱۰۰۰۰
خراسان رضویتن۱۰۰۰۰
خراسان رضویتن۱۱۰۰۰
چهارمحال و بختیاریتن۰.۲۵
زنجانتن۶۴۳۵
فارستن۳۶۰۰
فارستن۹۰۰
فارستن۳۳۴۰
فارستن۲۶۰۰۰
فارستن۳۰۰۰
فارستن۷۵۰۰
فارستن۱۵
فارستن۱۲۶۰۰
کهگیلویه و بویر احمدتن۱۷۰۰۰
مرکزیتن۳۰۰۰
لرستانتن۵۳۱۲
یزدتن۲۵۵۰
اردبیلتن۴۸۹۶
همدانتن۲۵۰۰۰
قزوینتن۴۵۱۰
قزوینتن۳۵۰۰
قزوینتن۴۸۷۵
خراسان شمالیتن۵۵۰۰
قزوینتن۱۴۰
منطقه ویژه اقتصادیتن۱۰
جمع ظرفیت اسمی (تن)۲۲۲,۷۳۳
ظرفیت عملی با احتساب راندمان (تن)۱۳۳,۶۴۰

 

وضعیت واحد های در دست احداث طرح تولید نشاسته گندم

در جدول زیر تعداد و ظرفیت واحدهای فعال طرح تولید نشاسته گندم در کشور به تفکیک استان آمده است.

استانواحدظرفیت اسمی
پالایشگاه فرآوری غلات پایا زرین سبلانتن۲۶۰۰۰۰
گل یاس مشهدتن۱۰۵۶
سید بابک صلواتیانتن۷۰۰۰
پالایش غلات دهکدهتن۲۰۰۰
شرکت صنایع نشاسته الوندتن۵۱۲۰۰
جمع ظرفیت اسمی (واحد تن)تن۳۲۱,۲۵۶
تحلیل صنعت تولید نشاسته گندم

صنعت تولید نشاسته گندم در ایران طی سالیان متمادی به دلیل افزایش تقاضا برای نشاسته در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی، کاغذسازی و نساجی به طور پیوسته در حال رشد بوده است.
بازار نشاسته در ایران با چالش‌های متعددی از جمله ظرفیت تولید محدود، کمبود فناوری مدرن و سرمایه‌گذاری ناکافی در تحقیق و توسعه مواجه است. ایران یکی از تولیدکنندگان عمده گندم است، اما تولید سایر محصولات نشاسته‌ای مانند سیب زمینی محدود است. این امر در دسترس بودن منابع جایگزین نشاسته را برای صنایع مختلف محدود می‌کند.

استفاده از تکنولوژی قدیمی در تولید نشاسته و عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، تولیدکنندگان ایرانی نشاسته را برای نوآوری و بهبود کیفیت محصولات خود با مشکل مواجه می‌کند. این مسأله توانایی آن‌ها را برای پاسخگویی به تقاضاهای در حال تغییر مصرف کنندگان و صنایع، همچنین رقابت با تولیدکنندگان بین المللی محدود می‌کند.

در نهایت، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران توسط جامعه بین المللی بر بازار نشاسته نیز تاثیر گذاشته است. این تحریم ها دسترسی ایران به بازارها و فناوری بین المللی را محدود می‌کند و رقابت جهانی را برای تولیدکنندگان ایرانی دشوارتر می‎سازد.
به طور کلی، بازار نشاسته در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که باید برای ارتقای رشد و رقابت در این صنعت مورد توجه قرار گیرد.

نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت تولید نشاسته گندم
نقاط قوت

۱) در دسترس بودن فراوان گندم در ایران.
۲) رشد تقاضا برای نشاسته گندم در صنایع مختلف مانند مواد غذایی، دارویی و نساجی.
۳) سیاست ها و یارانه های مطلوب دولت برای ارتقای تولید داخلی نشاسته گندم.
۴) زیرساخت های مناسب برای کشت و فرآوری گندم در کشور.

نقاط ضعف

۱) فقدان تکنولوژی و ماشین آلات پیشرفته برای تولید کارآمد و با کیفیت نشاسته گندم.
۲) پتانسیل صادرات محدود به دلیل تسلط سایر کشورهای عمده تولید کننده نشاسته گندم در بازار جهانی.
۳) وابستگی به ماشین آلات و تجهیزات وارداتی برای تولید نشاسته گندم.

فرصت ها

۱) افزایش تقاضا برای محصولات بدون گلوتن، که می‌تواند با استفاده از نشاسته گندم تولید شود.
۲) افزایش آگاهی در مورد مزایای استفاده از مواد طبیعی و ارگانیک در صنایع مختلف که می‌تواند تقاضا برای نشاسته گندم را افزایش دهد.
۳) پتانسیل همکاری با شرکت‌های بین المللی برای بهبود فناوری و گسترش دامنه بازار.
۴) تنوع سبد محصولات با بررسی کاربردهای جدید نشاسته گندم در صنایع مختلف.

تهدیدات

۱) رقابت از دیگر کشورهای عمده تولید کننده نشاسته گندم مانند چین، ایالات متحده و کشورهای اروپایی.
۲) تأثیر نوسانات قیمت‌های بازار جهانی گندم بر سودآوری تولید نشاسته گندم.
۳) تأثیر بی ثباتی سیاسی و تحریم‌های اقتصادی بر واردات مواد اولیه و صادرات محصول نهایی
۴) نگرانی‌های زیست محیطی مربوط به استفاده شدید از آب و انرژی در کشت و فرآوری گندم.

وضعیت بازار تولید نشاسته گندم در ایران

بازار تولید نشاسته گندم در ایران به دلیل افزایش تقاضا داخلی برای نشاسته در صنایع مختلف از جمله مواد غذایی، دارویی و نساجی به طور پیوسته در حال رشد است. همچنین صادرات نیز روندی صعودی را طی می‌کند. همچنین ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم در جهان است و همین امر باعث شده تا مواد اولیه برای تولید نشاسته گندم در دسترس باشد.

صنایع غذایی بزرگترین مصرف‌کننده نشاسته گندم در ایران است که به عنوان غلیظ کننده و تثبیت کننده در محصولات غذایی مختلف استفاده می‌شود. صنعت داروسازی همچنین از نشاسته گندم به عنوان یک ماده کمکی در فرمولاسیون قرص‌ها استفاده می‌کند.
صنعت نساجی یکی دیگر از مصرف‌کنندگان قابل توجه نشاسته گندم در ایران است که از آن به عنوان عامل آهک پنبه و سایر الیاف طبیعی استفاده می‌شود. پیش بینی می شود با توجه به رشد صنعت نساجی در ایران، تقاضا برای نشاسته گندم در صنعت نساجی در سال های آینده افزایش یابد.

به طور کلی، انتظار می‌رود بازار تولید نشاسته گندم در ایران به دلیل در دسترس بودن مواد اولیه و افزایش تقاضا از سوی صنایع مختلف، با سرعت ثابتی رشد کند.

جمع‌بندی بازار تولید نشاسته گندم

به دلیل افزایشی بودن روند تقاضای داخلی و خارجی نشاسته گندم، همینطور بر اساس گزارش دنیای اقتصاد که افزایش مصرف جهانی غلات بین دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۸، را گزارش داده است که به تبع آن استفاده از غلات در صنعت که مهم‌ترین آن‌ها نشاسته است نیز افزایشی خواهد بود؛ انتظار می‌رود تقاضای غلات در بخش موادغذایی بالا باشد و بازار نشاسته گندم برای ورود تولید کننده، بازار رو به رشدی باشد.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید انواع نشاسته

ظرفیت تولید سالیانه : ۳۰۰۰۰ تن
نرخ برابری دلار : ۵۰۰۰۰ تومان
مساحت زمین موردنیاز : ۵۰۰۰ مترمربع
زیربنای کل : ۲۲۰۰ مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : ۳۲ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۱.۵ میلیون دلار
ارزش ماشین آلات و تجهیزات : ۸۵۰ هزار دلار
نرخ بازده داخلی : ۳۹ درصددرصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید

طرح توجیهی تولید نشاسته گندم

تومان۶۷۰.۰۰۰

در طی سالیان گذشته که در حوزه مشاوره سرمایه‌گذاری و تهیه طرح‌های توجیهی و مطالعات امکانسنجی فعالیت داریم، در برخی موارد به سرمایه گذارانی مواجه می شویم که بدنبال دستیابی به داده ها و اطلاعات موردنیاز ابتدایی جهت شناخت پروژه های مختلف سرمایه گذاری هستند، یکی از شیوه های دستیابی به اطلاعات مذکور استفاده از طرح های تیپ یا مقدماتی و البته بروز میباشد.
بمنظور ارائه داده های اولیه موردنیاز به سرمایه گذاران، علاقمندان و … سعی کرده ایم در قالب فایل هایی با دیتاهای بروز فنی، مالی و آماری نیاز اولیه متقاضیان را فوری و البته تا حد بسیاری نزدیک به واقعیت فعلی سرمایه گذاری در ایران برطرف نمائیم.

مشخصات فایل طرح توجیهی تولید نشاسته گندم به شرح زیر است:

عنوان پروژه: طرح توجیهی تولید نشاسته گندم
قیمت مبنای دلار در زمان تهیه گزارش: ۵۰.۰۰۰ تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱,۲۰۰تن
میزان سرمایه گذاری طرح: ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
نرخ بازده داخلی (IRR): 29.85درصد
فرمت فایل: ورد + پی دی اف
حجم فایل ورد طرح: ۸.۳ مگابایت
حجم فایل پی دی اف طرح: ۲۴.۳ مگابایت
تعداد صفحات طرح توجیهی: ۷۹ صفحه
تاریخ آخرین بروزرسانی طرح: اردیبهشت ۱۴۰۲

دانلود PDF صفحات ابتدایی و فهرست محتوایی فایل

پیشنهاد می شود در هنگام پرداخت، کاربر سایت شوید تا در صورت ثبت هر گونه بروزرسانی در فایل، دسترسی رایگان به فایل بروزشده داشته باشید، ضمن اینکه از طریق پنل کاربری همواره به کلیه فایل های خریداری شده دسترسی خواهید داشت.

ما به‌عنوان یک مشاور سرمایه‌گذاری می‌توانیم به همه کسب‌وکارهای قانونی و مشروع در مقیاس صنایع متوسط و بزرگ کمک کنیم. ارائه ایده سرمایه‌گذاری، مطالعه بازار، طرح توجیهی، مشاوره تامین ماشین‌آلات و … ازجمله کارهایی است که ما انجام می‌دهیم. بااین‌همه در برخی از صنایع خاص ممکن است ما بهترین انتخاب نباشیم. ما خوشحال می‌شویم مشخصات پروژه شمارا بدانیم در صورت عدم تناسب به‌صورت محرمانه به شما اعلام می‌کنیم و یا در صورت نیاز مشاور متناسب را به شما معرفی می‌کنیم.

با کلیک بر روی گزینه خرید لینک دانلود این بسته را پس از پرداخت آنلاین دریافت نمائید. فایل بلافاصله هم در پنل کاربری شما ذخیره می گردد و هم لینک دانلود آن به ایمیل شما ارسال میگردد.

توضیحات

در طی سالیان گذشته که در حوزه مشاوره سرمایه‌گذاری و تهیه طرح‌های توجیهی و مطالعات امکانسنجی فعالیت داریم، در برخی موارد به سرمایه گذارانی مواجه می شویم که بدنبال دستیابی به داده ها و اطلاعات موردنیاز ابتدایی جهت شناخت پروژه های مختلف سرمایه گذاری هستند، یکی از شیوه های دستیابی به اطلاعات مذکور استفاده از طرح های تیپ یا مقدماتی و البته بروز میباشد.
بمنظور ارائه داده های اولیه موردنیاز به سرمایه گذاران، علاقمندان و … سعی کرده ایم در قالب فایل هایی با دیتاهای بروز فنی، مالی و آماری نیاز اولیه متقاضیان را فوری و البته تا حد بسیاری نزدیک به واقعیت فعلی سرمایه گذاری در ایران برطرف نمائیم.

مشخصات فایل طرح توجیهی تولید نشاسته گندم به شرح زیر است:

عنوان پروژه: طرح توجیهی تولید نشاسته گندم
قیمت مبنای دلار در زمان تهیه گزارش: ۵۰.۰۰۰ تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱,۲۰۰تن
میزان سرمایه گذاری طرح: ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
نرخ بازده داخلی (IRR): 29.85درصد
فرمت فایل: ورد + پی دی اف
حجم فایل ورد طرح: ۸.۳ مگابایت
حجم فایل پی دی اف طرح: ۲۴.۳ مگابایت
تعداد صفحات طرح توجیهی: ۷۹ صفحه
تاریخ آخرین بروزرسانی طرح: اردیبهشت ۱۴۰۲

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح توجیهی تولید نشاسته گندم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴.۲/۵ - (۱۳ امتیاز)