طرح تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

تجهیزات ورزشی، اصطلاحی عمومی برای هر وسیله‌ای است که برای ورزش یا تمرین بدنی از آن استفاده می‌شود. نمونه‌هایی از تجهیزات ورزشی عبارتند از: ساق‌بند و توپ فوتبال، چوب اسکی، اسکیت‌بوردینگ، راکت‌های تنیس، اسکواش و بدمینتون.
فیزیوتراپی یک شاخه اي از علم پزشکی و توانبخشی است و توانبخـشی مجموعـه اقـداماتی اسـت که براي یک فرد معلول یا بیمار انجام می دهد. تا شخص بتواند از نظر جسمی – روانی – حـداکثر توانائی و استقلال خویش را بدست آورد و زندگیش را به حد
طبیعی نزدیک نمایـد . در ایـن شـیوه درمان بدون استفاده از دارو و تنها با کمک تجهیـزات مختلـف بـه مـداواي بیمـاران پرداختـه مـی شود. در این عملیات بیماران بصورت مداوم و تحت نظر پزشک با اسـتفاده از تجهیـزات مختلـف، عضو بیمار بدن خود را التیام می بخشند .
تجهیزات مورد استفاده در فیزیوتراپی بسیار متنوع و متعدد است که در طرح حاضر هـدف تولیـد نوع الکترونیکی و الکتریکی آن است . این تجهیـزات در فعالیـت هـاي ورزشـی نیـز داراي کـاربرد هستند و افراد با بکار گیري آنها نوعی ورزش درمانی را انجام می دهد .
از جمله روش هاي فیزیوتراپی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- امواج مادون قرمز و ماوراء بنفش
ب- تحریکات الکتریکی پوستی
ج- امواج مافوق صوت
د- میدانهاي الکتریکی و مغناطیسی
هـ-لیزر

تجهیزات فیزیوتراپی از موارد بسیار متنوعی تشکیل یافته است که ذیلا به برخی موارد آن اشاره شده است :

· دستگاه سنجش پوکی استخوان
· دستگاه تحریک الکتریکی
· دستگاه مادون قرمز
· دستگاه التراسونیک
· فشار سنج ها
· دستگاه فارادیک
· دستگاه گرم کننده و ماساژ دهنده

 

بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

تجهیزات مورد مطالعه طرح حاضر ، تجهیزات تخصصی در پزشـکی و ورزش درمـانی اسـت که بطور اختصاصی براي همین کـاربري هـا طراحـی و سـاخته مـی شـود . از اینـرو در مجمـوع میتوان گفت که براي محصولات تولیدي طرح، هیچگونه کالاي جایگزین وجود نـدارد. البتـه بطـور سطحی برخی پزشکان عقیده دارند که فیزیوتراپی روشی براي درمان بیماري هـا بـدون اسـتفاده از دارو است . بنابراین شاید بتوان انواع دارو که در درمان بیمـاري هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد بعنوان کالاي نسبتا جایگزین براي بخشی از تجهیزات مورد مطالعه تلقـی مـی گردنـد . لـیکن در مجموع می توان گفت که این جایگزینی از قدرت کافی برخـوردار نیـست و لـذا تجهیـزات فـوق یک کالاي بدون جایگزین محسوب می گردند .

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک تجهیزات فیزیوتراپی 3311312476
کد آیسیک تجهیزات ورزشی 3693312339

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی تجهیزات فزیوتراپی 901910 میباشد.

 

روش ساخت تجهیزات الکترونیکی فیزیوتراپی

ماهیت طـرح حاضـر تجهیـزات سـازي اسـت کـه بـصورت تخصـصی در سـاخت تجهیـزاترفیزیوتراپی و ورزش درمانی خواهد بود . بنـابراین مطـابق فراینـدهاي معمـول تجهیـزات سـازي ،رفرایند ساخت طرح نیز به صورت زیر قابل تعریف است

ا توجه به فرایند بالا فعالیت هاي مختلف فرایند را می توان بشرح زیر شرح داد.

· طراحی و مهندسی

اصلی ترین و حساس ترین مبحث در یک فرایند تجهیزات سازي ، مرحله طراحـی و مهندسـی می باشد و به نوعی مـی تـوان گفـت کـه همـین طراحـی و مهندسـی اسـت کـه کیفیـت و کـارآئی محصول نهائی تولید شده را شکل می دهد .

· دانش فنی

انجام یک طراحی با کیفیت و همچنین ساخت مطابق آن ، مستلزم اسـتفاده از یـک دانـش فنـی قابل قبول است . نکته اي که در اینجا لازم بذکر است این است که در برخی از تجهیـزات مهندسـی پزشکی به لحاظ پیچیدگی هاي فنی و حـساسیت عملکـرد تجهیـز ، شـیوه هـاي معمـول مهندسـی معکوس براي ساخت آن تجهیز جوابگو نبوده و لذا در این حوزه هـا اسـتفاده از مـستندات اصـلی طراح و سازنده اصلی تجهیز یا ابداع کننده آن اجتناب ناپذیر است . از اینـرو برخـی از شـرکت هـا با انجام شراکت با شرکت اصلی و صاحب تکنولوژي ( کسب لیسانس – انتقال تکنولـوژي – joint venture ( دانش فنی را از آن کسب و بر اساس آن اقدام به سـاخت تجهیـز مـی نماینـد. محـصول تولیدي این شرکت ها نسبتا همسان با شـرکت صـاحب تکنولـوژي بـوده و عـلاوه بـر آن شـرکت ایرانی اجازه استفاده از نشان تجاري شرکت صاحب تکنولـوژي را خواهنـد داشـت . کـه ایـن امـر علاوه بر افزایش قدرت رقابتی تجهیزات ساخت داخل ، قابلیـت صـادراتی آن را نیـز افـزایش مـی دهد .

· ساخت

مرحله بعدي پس از طراحی و مهندسی ، ساخت است . ساخت تجهیـزات پزشـکی الکترونیکـی شامل دو فرایند اصلی ساخت قسمت هاي مکانیکی و الکترونیکی مـی باشـد کـه عمومـا تجهیـزات سازان بخش هایی از ساخت قطعات مکانیکی را برون سپاري کـرده و خـود بـصورت تخصـصی روي ساخت یا مونتاژ بخش هاي الکترونیکی متمرکز می گردند .

· قطعات استاندارد و آمادي

بخش قابل توجه قطعات مورد استفاده در ساخت تجهیزات الکترونیکی فیزیـوتراپی را قطعـات الکترونیکی و الکتریکی تشکیل می دهد که ایـن قطعـات بـصورت آمـاده از بـازار قابـل تـامین مـی باشند . لذا سازنده تجهیز با تامین آنها از بازار نقش مونتاژ کننده را ایفا می نماید .

· کیفیت و کارائی ماشین آلات تولید شده

مطابق مطالب عنوان شده در قسمت هاي گذشته ، عوامـل مطـرح در تعیـین کیفیـت و کـارائی مورد انتظار از تجهیزات را موارد زیر تشکیل می دهد .
o توان مهندسی در طراحی
o تجهیزات مورد استفاده بعنوان الگو مهندسی معکوس
o وجود یا عدم وجود شراکتهاي تجاري با شرکت هاي صاحب نام خارجی
o کیفیت قطعات و تجهیزات جانبی مورد استفاده
o دقت عمل در ساخت

بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز

تجهیزات مورد مطالعه در صنعت مهندسی پزشکی و ورزشی داراي کاربرد هاي درمانی مـی باشند و لذا هرچند اهمیت آنها در پزشکی بالا است ، لیکن این تجهیـزات از اهمیـت اسـتراتزیک یـا کالاي اساسی در جهان برخوردار نمی باشند .

شرایط واردات محصول

همان طوریکه در بالا ذکر گردید شماره تعرفه خاصی براي محصولات مـورد مطالعـه وجـود ندارد ، ولی در صـورتیکه ایـن تجهیـزات بـا مـوارد مـشابه و هـم گـروه خـود در کتـاب مقـررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی مقایسه گردد ، می تـوان گفـت کـه محـدودیت خاصـی بـراي واردات تجهیزات مورد مطالعه وجود ندارد.

کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

تجهیزات فیزیوتراپی در کلیه کشورهاي جهان داراي کاربرد هـستند ، چـرا کـه ایـن تجهیـزات بعنوان یکی از مجموعه ابزارآلات پزشکی و مداواي بیماران محـسوب مـی گـردد . از نظـر کـشور هاي تولید کننده نیز می توان گفت که تعداد زیادي از کشورهاي جهان این تجهیـزات را تولیـد مـی کنند . البته باید گفت که تجهیزات فوق از نظر تنوع بسیار بـالا هـستند و لـذا هـر تولیـد کننـده تنهـا بخش هائی از آن را تولید می کند ولی اکثر کشورهاي صنعتی جهـان کلیـه تجهیـزات مـورد نیـازرجامعه را تولید و عرضه می نمایند .

 

برآورد میزان تقاضاي داخل در آینده

موارد کاربرد محصولات مورد مطالعه در قسمت هاي گذشته آورده شده است و همـانطوري که در قسمت فوق نیز اشاره شد، تجهیزات فیزیوتراپی و ورزش درمـانی داراي تنـوع بـسیار بـالا بوده و در حـوزه هـاي مختلـف پزشـکی ، توانبخـشی و ورزش داراي کـاربرد بـوده و از تنـوع و تعداد بسیار متنوعی برخوردار است . از اینـرو نمـی تـوان بـصورت عـددي میـزان تقاضـاي ایـن تجهیزات را برآورد کرد . لذا با توجه بر ماهیت فنـی و تنـوع پـذیري بـسیار بـالاي ایـن تجهیـزات، مناسب ترین راه براي پیش بینی تقاضا در آینده ، استفاده از روش هایی مانند مطالعـات میـدانی و بررسی واردات و صادرات خواهد بود که در اینجا بر همان اساس برآورد تقاضا صـورت گرفتـه است .

وضعیت واحد های فعال تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی در کشور به تفکیک استان آمده است .

 

وضعیت واردات و صادرات تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

نمودار واردات و صادرات تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است

 

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

ظرفیت تولید سالیانه : 1000 دستگاه
نرخ برابری دلار : 16000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 1700 مترمربع
زیربنای کل : 550 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 28 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : .1.8 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 600 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 45 درصد

 

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.