طرح تولید در بازکن هوشمند (آیفون)

شرح مختصر از فرآیند تولید در بازکن‌ هوشمند (آیفون)

با گسترده شدن صنعت الکترونیک صنایع جانبی دیگر مانند قالبهای پالستیکی جهت نمای طرح رشد یافته اند. بنابراین ناگزیر فرآیند تولید در محصوالت الکترونیکی شامل دو بخش قالب و بردهای الکترونیکی گردیده است. با توجه به اهمیت تولید صنایع بدون کارخانه و کاهش سرمایه ثابت، استفاده از امکانات موجود جهت بکارگیری جدیدترین و برترین تکنولوژیها در سطح وسیع، در رأس فعالیتهای مهم شرکت جهت تولید قرار گرفته است. مرحله اول تولید به ساخت بردهای الکتریکی می‌پردازد؛ زیر مراحل ساخت برد خود شامل تهیه برد متالیزه، قطعه گذاری و در نهایت کنترل کیفی مرحله اول ساخت برد است. به دنبال آن بخش قالبسازی و تزریق پالستیک، که با همکاری پیمانکار صورت می‌پذیرد. انجام این امر با نظارت و بررسی پیوسته همراه می‌باشد. استفاده از قالبهای ساخت نیز با نظارت بر کنترل کیفی مرحله دوم وارد تکمیل فرآیند تولید محصوالت می‌گردد. اتمام فرآیند منوط به اجرای عملکرد بهینه محصول، تحت نظارت کنترل کیفی نهایی می‌باشد.

ظرفیت اسمی دربازکن (آی) فونهوشمند معادل ۴۰۰۰۰ عدد و ظرفیت عملی معادل ۳۲۰۰۰ عدد در سال
ظرفیت اسمی صفحه دم دری معادل ۳۵۰۰۰ عدد و ظرفیت عملی معادل ۲۸۰۰۰ عدد در سال
ظرفیت اسمی دستگاه آپشنال معادل ۲۰۰۰۰ عدد و ظرفیت عملی معادل ۱۶۰۰۰ عدد در سال

میزان سرمایه مورد نیاز جهت تولید در بازکن (آیفون) هوشمند

بودجه: بیش از ۱۰ میلیارد تومان
نام محصول: تولید در بازکن (آیفون) هوشمند
ظرفیت تولید: ۴۰۰۰۰ دستگاه
مساحت زمین: ۱۴۰۰ متر مربع
نرخ برابری دلار: ۱۲۰۰۰۰ ریال
قیمت ماشین آلات تولیددر بازکن (آیفون) هوشمند: ۲۱۰۰۰ میلیون ریال
نرخ بازده داخلی: ۳۱.۷۶%
سرمایه ثابت: ۷۶۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲۵۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه کل: ۱۰۱۰۰۰ میلیون ریال

امتیاز