زیتون

طرح تولید روغن زیتون تصفیه شده

زیتون ها شـامل تقریبـاً ۲۰ گونـه درختـان کوچـک از خـانواده Oleaceae بوده و در جهان کهن از حوزه دریای مدیترانه، شمال افریقا، جنوب شرقی آسیا، شـمال تا جنوب چین، اسکاتلند و شرق استرالیا پراکندگی گستردهای داشته اند آنها همیـشه سـبز بـوده و دارای برگهایی کوچک و یکپارچه هستند که روبروی هم ق رار گرفته اند. میوه این گیـاه یـک شـفت میباشد. معروفترین گونه شناخته شده این گیاه زیتـون اروپـایی نـام دارد europaea Olea کـه از دوران باستان برای تهیه روغن زیتون و نیز برای خوردن خود میو ه آن کاربرد داشته اسـت (کـه در حالـت طبیعی تلخ است که باید در معرض تخمیر طبیعی قرار گیرد و یا به منظور قابل خوردن نمودن، آن را در آب نمک بخوابانند)

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید روغن زیتون تصفیه شده

طرح توجیهی تولید روغن زیتون: ۱۵۱۴۱۲۱۳

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید روغن زیتون تصفیه شده

سرطان یکی از علل عمده مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته است. انواع سرطان رابطه نزدیکی با رژیم غذایی دارد. در سرطانهای روده بزرگ و راست روده و پستان کـاملاً مـشخص شـده کـه نـوع چربی مصرف شده، یکی از عوامل مهم در ایجاد این سرطان هاست و مقدار چربی تـأثیر چنـدانی در بروز آنها ندارد. مطالعات نشان داده که روغن زیتون میزان آسیبهای سـرطانی را کـاهش داده و تعـداد تومورهـای توسعه یافته را به شکل آشکاری کاهش مـی دهـد و ایـن تومورهـا تهـاجم کمتـر و درمـان پـذیری بیشتری دارند. این اثر مربوط به وجود اسید لینولئیک است که یک اسید چرب امگا ۶ می باشد. این اسید چرب در تولید پروستاگلاندین هایی موثر است که از ایجـاد و توسـعه تومورهـا جلـوگیری مـی کنند. اکسیداسیون درون سلولی، عامل مهمی در ایجاد سرطان اسـت و مـواد آنتـی اکـسیدان موجـود در روغن زیتون، مقاومت سلولها را در برابر اکسیداسیون و سرطان افزایش می دهد.

اهمیت طرح تولید روغن زیتون تصفیه شده در کشور

با توجه به کاربردهای اساسی از زیتون (درخت، میوه، برگ و دانه آن) میتـوان گفـت کـه مـصرف زیتون برای داشتن جمعیتی سالم و عاری ازبیماری مهم به شمار می رود. بررسـی هـای همه گیر شناسی , نشان می دهـد کـه رژیـم مدیترانـه ای اثـر محـافظتی چـشمگیری دربرابر سرطان و بیماری های کرونر قلب دارد. « اسید اولئیک » موجود در روغن زیتـون باعث افزایش سلامت انسان می شود و ازکهنسالی زودرس جلـوگیری مـی کنـد مـصرف زیاد روغن های زیتون ناب و خالص که ازنظر اکـسیدان هـای فنـولی ماننـد هیدروکـسی تیروزول , تیروزول , لیگنان ها , اولئوروپین واسکوالن غنی هستند بطور چشمگیری از بروز سرطان های کولون , سینه , پوست و بیماری های کرونر قلب جلوگیری می کنند.

طرح تولید روغن زیتون تصفیه شده

ماشین آلات و تجهیزات خط تولید روغن زیتون تصفیه شده

روغن کش و تصفیه روغن زیتون
انواع مخازن ذخیره سازی
سورت
دم گیر
خردکن و آسیاب
مالاکسیون
سپراتور آب و روغن
پرکن شیشه
جت پرینتر
شرینگ پک و …

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت روغن زیتون تصفیه شده

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۶۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۵۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۱۰۰۰ مترمربع
تعداد نیروی شاغل:۲۵نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۲۴۰۵۳۴۲۶ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)