طرح تولید سیستم های اعلان حریق

طرح تولید سیستم های اعلان حریق

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﻮده و اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزش و ﺟﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ را از ﮔﺰﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت آﺗـﺶ ﺳـﻮزی دور ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ.
این ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ مبتنی ﺑـﺮ ﺗـﺸﺨﯿﺺ دود، ﺣـﺮارت، ﻧـﺸﺖ ﮔـﺎز، ﺷـﻌﻠﻪ و ﺗﻮﺳـﻂ دﺗﮑﺘﻮرﻫـﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن و اﻋﻼم ﺧﻄﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼن ﺣﺮﯾﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻗﻄﻌﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر یکدیگر ﻋﻤﻞ تشخیص و اﻋﻼم ﺧﻄﺮ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ کنند.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید سیستم های اعلان حریق

طرح توجیهی تولید ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ: 31901514

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید سیستم های اعلان حریق

دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﯾﻘﯽ به ﻄﻮر وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺗﻮﺳﻌــﻪ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ دﯾــﺮ ﺑـﻪ وﺟـﻮدش ﭘـﯽ برده اند و ﯾﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻧﺮا ﺧﺎﻣﻮش کنند. اﺻﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺣﺮﯾﻖ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﮐﺸﻒ و دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺸﻒ ﺳﺮﯾﻊ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺷـﺨﺎص ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺮﯾﻖ ﭘـﯽ ﺑﺮدﻧـﺪ اﻏﻠـﺐ در اﻋـﻼم آن و اﺳـﺘﻤﺪاد ﺗﺮدﯾـﺪ و ﺗـﺄﺧﯿﺮ ﻣـﯽ ورزﻧـﺪ.

اهمیت تولید طرح تولید سیستم های اعلان حریق

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ و جلوگیری از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد بی ﺷﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ آﺳﺎﯾﺶ فرداست. اﻏﻠﺐ آﺗﺶ ﺳﻮزی های ﺑﺰرگ از ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻖ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﻣﯽ شود و به ﺗـﺪرﯾﺞ ﮔـﺴﺘﺮش ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ، زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ او را ﺧﻄﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.از اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﮔﺎه به طور ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫـﺎ و ﻣـﺼﻨﻮﻋﺎت ﻓﮑـﺮ و دﺳـﺖ ﺑـﺸﺮ تجلی می کند.

طرح تولید سیستم های اعلان حریق

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید سیستم های اعلان حریق

خط کامل مونتاژ
تجهیزات تست و کنترل کیفی
سایز ابزار آلات کارگاهی

قیمت خط تولید سیستم های اعلان حریق

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید سیستم های اعلان حریق، برابر با 55125 میلیون ریال برآورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت سیستم های اعلان حریق

بودجه: بالای 10 میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: 100000 عدد
مساحت زمین مورد نیاز: 3000 مترمربع
مساحت سالن تولید: 1000 مترمربع
میزان اشتغال طرح: 21 نفر
طول دوره ساخت پروژه: 1 سال
سرمایه ثابت: 28975 میلیون ریال
سرمایه در گردش : 62895 میلیون ریال
سرمایه کل: 91870 میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلان شده نیز وجود دارد.