طرح تولید سیم بکسل

ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻻدی و ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ یکی از ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﻮﻻد اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺗﻌﺪادی رﺷﺘﻪ ﺑﺪور ﻳک ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ می ﺷﻮد ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮد از ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد مشخصی ﻣﻔﺘﻮل فولادی بدست آمده اند.
ﺗﻌﺪاد و اﻟﮕﻮی ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﺘﻮلی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و بستگی ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس الگوهای ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺸﺨﺺ می گردد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ می ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻗﻄﺮی ﻛﻤﺘﺮ از یک ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﭻ ﺑﻜﺎر می رود . اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮﻛﺖ در زواﻳﺎ و ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﮔﺮه زدن و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﺮدن، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و ﻣﻮازﻧﻪ، ، ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ده ﻫﺎ ﻛﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر می رود. ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻنی دارﻧﺪ وﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت سیم بکسل

طرح توجیهی تولید ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ ﻳﺎ ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻻدی: 28991211

موارد مصرف و کاربرد سیم بکسل

اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻻدی ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در دﺳﺘﮕﺎهها و ادوات اﺳﺖ: اﻧﻮاع ﺑﺎﻻﺑر ﻫﺎ، ﻧﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﻜﺎنیکی، ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ، آسانسورهای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی، دستگاههای حفاری.

اهمیت تولید سیم بکسل در کشور

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاوان و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮل در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ 1-6 ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻻدی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

قیمت خط تولید سیم بکسل

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید سیم بکسل ، برابر با 40535 میلیون ریال بر آورد شده است.

پریفرمینگ یا پیش شکل دادن در فرآیند تولید سیم بکسل و اهمیت آن در بازار ایران

بطور کلی سیم بکسل در دنیا بصورت پیش شکل داده شده در فرآیند تولید ، ارائه میشود وشاید تنها جایی که به این مسئله اهمیت داده نمیشود ، ایران باشد .!!!!چرا که خریداران بیش از هر چیز به قیمت اهمیت میدهند و تصور میکنند که با اینکار سود بیشتری را کسب کرده اند .
پریفرمینگ ، بخش یا فرآیندی از تولید سیم بکسل یا طناب فولادی میباشد که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که باعث از بین رفتن مقاومت و فشار موجود در مفتول فولادی میگردد . در واقع در فرآیند پریفرمینگ ، مفتولها و استرندها آماده میشوند که شکل مارپیچی و اصلی سیم بکسل را به خود بگیرند . این مرحله که شامل 2 بخش است ، حکم نرمش و گرم کردن بدن را قبل از یک فعالیت جدی ورزشی ، برای سیم بکسل دارد و اگر این فرآیند به درستی صورت نگیرد میتواند آسیب جدی به کیفیت سیم بکسل وارد نماید .
کارخانجات تولید سیم بکسل این فرآیند را ، قبل از مراحل بافت استرند و بافت طناب انجام میدهند تا فشارمفتولها و استرندها را به شکل قابل توجهی کاهش دهند. توجه داشته باشید که اکثر تولید کنندگان کوچک کشور چین این مرحله را به خوبی انجام نمیدهند و با اصرار خریدار و یا واردکننده ، مبنی بر کاهش قیمت نهایی ، بخشی از این مرحله به منظور کاهش هزینه برق و پایین آوردن قیمت تمام شده سیم بکسل و رقابت قیمتی با دیگر تولید کنندگان چینی ، حذف میشود .!!!!
بقیه داستان را هم خودتان حدس بزنید ! واردکننده سیم بکسل را وارد کشور میکند و اعلان میکند که قیمت من از همه پایین تر است ! کیفیت که اصلا حرفشو نزن ، من نامبر وان و شماره یک بازارم ! مصرف کننده هم که دنبال سیم بکسل ارزان میگردد ، اقدام به خرید میکند و ……….
عملیات پریفرمینگ موجب میشود که پیوستگی و پایداری مفتولها و استرنها بیشتر شود به گونه ای که وقتی یک استرند سیم بکسل را برش میزنید ، مفتولها شکل مارپیچی خودشان را حفظ میکنند و تمایلی به از دست دادن شکل مارپیچی خود ندارند و به همان شکل باقی می مانند .
مزایای یک عملیات پریفرمینگ خوب بر روی مفتولها و استرنها در فرآیند تولید سیم بکسل به شرح ذیل میباشند :
بعد از برش ، نیازی به مهار سیم بکسل نمیباشد .( توجه : این بدین معنی نیست که در زمان نگهداری یا جابجایی و یا نصب نیلزی به مهار کردن ندارند و آزاد باشند چرا که ممکن است به جایی یا چیزی بر خورد کنند لذا به یک مهارنیاز دارند )
انعطاف بسیار بالایی نسبت به نوع پریفرم نشده دارد و مدت زمان خیلی بیشتری عمر میکنند و مدت بیشتری را میتوانند تحت سرویس باشند . مفتول های سیم بکسل پریفرم نشده حالت ارتجایی و فنری دارند و میتوانند موجب خسارت شوند .
اگر مفتول سیم بکسل درحین کار شکسته شود از آنجاییکه خواب مفتول به سمت داخل میباشد آسیبی به درام یا مفتولهای دیگر مجاور وارد نمی نماید .
از آنجاییکه تمایلی به باز شدن ندارند ، در حین کار و یا هنگامیکه زیر بار نیستند ، پیچیده و یا باز نمیشوند .
بسهولت بر روی درام و یا فولی می چرخند و گره خودگی کمتری دارند .

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت سیم بکسل

بودجه: بالای 10 میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: 5000 تن
مساحت زمین مورد نیاز: 7700 مترمربع
مساحت سالن تولید: 2500 مترمربع
میزان اشتغال طرح: 34 نفر
طول دوره ساخت پروژه: 1 سال
سرمایه ثابت: 75585.8میلیون ریال
سرمایه در گردش: 9655.475 میلیون ریال
سرمایه کل: 85241.275 میلیون ریال

درخواست خدمات مشاوره سرمايه گذاری

براي تحقق يک ايده به کسب وکار موفق بايد آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجيه اقتصادی، شرايط سرمايه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زيرساخت های فنی و فرآيند های توليد مورد مطالعه قرار گيرد.
در صورت تمايل به دريافت خدمات (مطالعه فرصت سرمايه گذاری، تحقيقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سيستم سازی کسب و کار) می توانيد پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکميل نمايئد و يا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائيد. کارشناسان گروه ايطرح آمادگی دارند پيشنهادهايی شامل شرح خدمات متناسب با نياز کسب و کار شما را تنظيم نموده و با قيمت رقابتی جهت تصميم‌گيری در اختيار تيم‌های راه انداز، استارتاپ‌ها و مديران کسب و کارها قرار دهند.

درخواست تهيه طرح توجيهی

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: