طرح تولید سیم بکسل

طرح تولید سیم بکسل

ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻻدی و ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ یکی از ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﻮﻻد اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺗﻌﺪادی رﺷﺘﻪ ﺑﺪور ﻳک ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ می ﺷﻮد ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮد از ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد مشخصی ﻣﻔﺘﻮل فولادی بدست آمده اند.

ﺗﻌﺪاد و اﻟﮕﻮی ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﺘﻮلی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و بستگی ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس الگوهای ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺸﺨﺺ می گردد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ می ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻗﻄﺮی ﻛﻤﺘﺮ از یک ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﭻ ﺑﻜﺎر می رود . اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮﻛﺖ در زواﻳﺎ و ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﮔﺮه زدن و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﺮدن، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و ﻣﻮازﻧﻪ، ، ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ده ﻫﺎ ﻛﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر می رود. ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻنی دارﻧﺪ وﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت سیم بکسل

طرح توجیهی تولید ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ ﻳﺎ ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻻدی: 28991211

موارد مصرف و کاربرد سیم بکسل

اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻻدی ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در دﺳﺘﮕﺎهها و ادوات اﺳﺖ: اﻧﻮاع ﺑﺎﻻﺑر ﻫﺎ، ﻧﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﻜﺎنیکی، ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ، آسانسورهای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی، دستگاههای حفاری.

اهمیت تولید سیم بکسل در کشور

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاوان و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮل در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ 1-6 ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻻدی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

طرح تولید سیم بکسل

قیمت خط تولید سیم بکسل

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید سیم بکسل ، برابر با 40535 میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت سیم بکسل

بودجه: بالای 10 میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: 5000 تن
مساحت زمین مورد نیاز: 7700 مترمربع
مساحت سالن تولید: 2500 مترمربع
میزان اشتغال طرح: 34 نفر
طول دوره ساخت پروژه: 1 سال
سرمایه ثابت: 75585.8میلیون ریال
سرمایه در گردش: 9655.475 میلیون ریال
سرمایه کل: 85241.275 میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی. 🙂

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی در حوزه صنایع فلزی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه مینمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.