طرح تولید قرص قهوه

داﻧﻪ ﺧﻮراﮐﯽ درﺧﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻬﻮهﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ داﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺤﺮک دارد، در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﯿﺎه ﻗﻬﻮه ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ رﺷـﺪ و ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﻓﺮادی ﻫﻢ اﯾﺠﺎد اﺿـﻄﺮاب ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. ﻣﺼﺮف زﯾﺎد آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ دﻓﻊ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻗﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧـﻮری ﻗﻬـﻮه را ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری ﺷﮑﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و داﺧﻞ ﻇﺮﻓﯽ از ﺟﻨﺲ روی ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻓﻨﺠـﺎن آب ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﺮ روی آن رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺮ روی ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﺴﯿﺎر آرام ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﺗـﺎ ﻗﻬـﻮه ﮐﻒ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻬﻮه ﻧﺠﻮﺷﺪ.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید قرص قهوه

طرح توجیهی تولید قرص قهوه: ۱۵۴۹۱۱۱۰

موارد مصرف و کاربرد قرص قهوه

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﺸﺎط ﺑﺨﺸﯽ ﻗﻬﻮه، ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ. ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺮدرد ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﻬﻮه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﺎده ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﻧﻦ از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اهمیت تولید قرص قهوه در کشور

ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه ﻏﻠﯿﻆ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس کمک کند تا با بیماری ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺎده ای ﮐﻪ در ﻗﻬﻮه وﺟﻮد دارد و آن را از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آورده، کافئین نام دارد. در ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوی، ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﺎی و ﮐﻮﻻ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دارد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص ﻗﻬﻮه ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﻬﻮه، آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ دارد، ﻣﺜﻞ ﮐﻠﺮوژﻧﯿﮏ و ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺧﯽ اﺛﺮﻫﺎی ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ آن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪن ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و اﺻﻼح ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ..

تجهیزات و ماشین آلات قرص قهوه

سورتر
دستگاه شستشو
دستگاه تقطیر و تصفیه
اواپراتور
قالب و دستگاه قرص
دستگاه بسته بندی
آون و …

قیمت خط تولید قرص قهوه

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید قرص قهوه، برابر با ۴۵۶۵۵۰۰ هزار ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت قرص قهوه

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۳۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۲۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۱۰۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۱۱ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۲۷۱۸۶۰۲۰ هزار ریال
سرمایه در گردش: ۱۹۷۶۷۵۷۴۰ هزار ریال
سرمایه کل: ۲۲۴۸۶۱۷۶۰

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

امتیاز