طرح تولید کنتور برق الکترونیکی

محصول مورد مطالعه طرح حاضر، انواع کنتور برق الکترونیکی میباشد. این کنتورها که تحت عناوین دیجیتالی یا هوشمند نیز نامیده می شوند برای اندازه گیری مصرف برق در کلیه مراکز استفاده کننـده از جریان برق کاربرد دارند. امروزه جریان برق یکی از احتیاجات ضروری انسان در کلیـه مکـان هـا اعـم از منـازل ، مغـازه هـا ، ادارات، شرکت ها ، کارخانجات و غیره می باشد و با اطمینان می توان گفـت کـه حـذف آن از زنـدگی انسان ها امکان ناپذیر است . کنتور برق وسیله ای است کـه در ورودی بـرق مـشترکین نـصب شـده و میزان برق مصرفی را اندازه گیری می نماید و لذا شرکت های توزیع کننده برق با قرائت میزان مـصرف از روی کنتور هزینه های مربوطه را محاسبه و از مصرف کننده ( مشترکین برق ) دریافت می نمایند که روش دریافت از طریق ارسال فیش برق برای مشترکین انجام می گیرد .

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید کنتور برق الکترونیکی

طرح توجیهی تولید کنتور برق الکترونیکی یا دیجیتال: ۳۳۱۲۱۶۱۰

موارد مصرف و کاربرد کنتور برق الکترونیکی

همانطوریکه پیشتر نیز اشاره گردید کنتور برق الکترونیکی همانطوریکه از نام آن مـشخص اسـت بـه منظور اندازه گیری برق مصرفی مراکز مصرف کننده برق مورد استفاده دارد و همچنین در منازل، مغازه ها و مراکز تجاری، شرکت ها،ادارات و هتل ها و … کاربر دارد.

اهمیت تولید دستگاه کنتور برق الکترونیکی در کشور

انرژی الکتریکی در کشور ما از حساسیت بالائی برخوردار است و با توجه به اینکه توان تولیـد کـشور در این باب معادل با میزان مصرف است لذا صرفه جویی و درست مصرف کردن آن از اهمیـت بـسیار بالائی برخوردار می باشد . کنتورهای الکترونیکی تجهیزاتی هستند که با نمایش مـصرف واقعـی بـرق در ساعات مختلف شبانه روز ، این امکان را بوجود می آورند که شرکت های توزیع کننده برق کنتـرل لازم روی مصرف مشترکین اعمال نموده و از این طریق مصرف برق را کنترل و مدیریت نماینـد. کنتورهـای سنتی از این توانائی برخوردار نبوده و لذا ضرورت تولیـد و جـایگزینی آنـان بـا نـوع هوشـمند کنتورهـا (محصولات مورد مطالعه) کاملا احساس می گردد و بر همین اساس نیز از چند سال گذشته تولیـد ایـن کنتورها در کشور آغاز شده و متعاقب آن جایگزینی برای کنتورهای سنتی نیز در حال انجام می باشـد . لذا انتظار می رود با توسعه تولید این محصول ، فرایند جایگزینی با سرعت بیشتری انجام گرفته و بـدین ترتیب مدیریت مناسب در مصرف برق کشور قابل اعمال گردد . لذا در اینجا باید گفت کـه هـر چنـد محصولات مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار هـستند لـیکن ایـن اهمیـت در سـطح اسـتراتژیک و اساسی نمی باشد.

طرح تولید کنتور برق الکترونیکی

قیمت خط تولید کنتور برق الکترونیکی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید کنتور برق الکترونیکی ، برابر با ۴۷۰۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت کنتور برق الکترونیکی

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۸۰ هزاردستگاه
مساحت زمین مورد نیاز: ۲۴۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۶۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۳۴ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۲۸۶۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)