طرح تولید کارامل

ﮐﺎراﻣﻞ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﯿﻮه ها ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﺿﻤﻦ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ رﻧﮓ از ﮐﺎراﻣﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ می آید . اﯾﻦ ﻣﺎده اﺑﺘﺪا ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻮده و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ رﻧﮓ آﺷﻨﺎ و ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز در غلظت های ﻣﺨﺘﻠﻒ، زرد روﺷﻦ ﺗﺎ ﻗﻬﻮای ﺗﯿﺮه را اﯾﺠﺎد می کند. و مصارف ﮔﺴﺘﺮده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ دارد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت کارامل

طرح توجیهی تولید کارامل: ۱۵۴۳۱۲۳۰

موارد مصرف و کاربرد کارامل

مصارف خانگی، مصرف در صنایع نوشابه سازی، مصرف در صنایع آبمیوه سازی، در کنسرو سازی، مربا سازی،ژله، ساخت بستنی، شکلات سازی و …

طرح تولید کارامل

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید کارامل

ﻣﯿﮑﺴﺮ دو ﺟﺪاره ﺗﻤﺎم اﺳﺘﯿل ۵۰۰ لیتری
ﻗﯿﻒ ﺧﻮراک دهی
پمپ آب تمام استیل
منو پمپ تمام استیل
اتصالات و لوله کشی ها
ﻣﺨﺰن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺼﻮل ۵ تنی استیل

قیمت خط تولید کارامل

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید کارامل برابر با ۳۹۰۰۰۰۰ هزار ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت کارامل

بودجه: بین۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۸۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۱۸۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۳۸۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۱۰ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۵۶۸۸۱۴۰ هزار ریال
سرمایه در گردش: ۳۴۱۷۹۷۵ هزار ریال
سرمایه کل: ۱۹۱۰۶۱۱۵ هزار ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۴.۷/۵ - (۳ امتیاز)