طرح تولید کپسول زعفران (1)

طرح تولید کپسول زعفران

زعفران از خانواده زنبقیان گیاهی علفی، چند ساله، بدون ساقه و پیازدار است. پیاز زعفران از نوع توپر و تقریبا كروی شكل با قطر 3 تا 5 سانتی متر و پوششی قهوه ای رنگ می باشد در كه زیر خاك قرار می گیرد. هر پیاز 6تا 9 برگ باریك، نظیر برگ علفهای چمنی تولید می نماید. ریشه های زعفران ازنوع افشان هستند كه از قــاعده پیازها و از روی دایــره محیطی آن می رویند. گل زعفران اولین اندامی است كه در اوایل پاییز ظاهر می شود. در سال اول كشت، به علت ضعف پیازها و عدم استقرار كامل آنها در خاك و كشت عمقی، جوانه های گل توان كافی برای رویش ندارند و حتی برگها در سال اول دیرتر از معمول ظاهر می شوند. پوشش گل از سه كاسبرگ و سه گلبرگ همرنگ بنفش تشكیل می شود، به طوریكه تشخیص كاسبرگها از گلبرگها مشكل می باشد. تعداد پرچم ها سه و طول میله پرچم دو برابر بساك است. بساك زعفران زرد رنگ می باشد. مادگی در مركز گل قرار گرفته و دارای یك تخمدان است و از قسمت تخمدان خامه باریكی خارج می گردد. خامه طویل و كشیده بوده به رنگ زردكمرنگ است كه به یك كلاله شفاف قرمز نارنجی سه شاخه ای به طول 2-3 سانتی متر ختم می .شود سه كلاله همراه باخامه پس ازخشك كردن،زعفران تجارتی راتشكیل می دهند. تكثیر زعفران از طریق ایجاد پیازچه های جدید كه از پیاز مادر تولیــد می شود صورت می گیرد. پیاز زعفران در ماههای تابستان به صورت غیرفعال و راكد در زمین باقی می ماند و رشد دوباره خود را در حدود پایان تابستان شروع مینماید . در ایران معمولاً زعفران تولیدی به چند شكل تقسیم بندی می شود. یكی از اصطلاحاتی كه از دیرباز در این زمینه مورد استفاده قرار می گرفته زعفران دخترپیچ است. این نوع زعفران شامل قسمت كلاله و خامه، ( قسمت سرخ و قسمت سفید زردرنگ زعفران) می باشد كه در فارسی به آن زعفران دستهای نیز گفته میشود، و در خارج از كشور آن را به عنوان زعفران Bunch) دسته ای) یا Red & White)سرخ و سفید) می شناسند. در واقع قسمت قرمز دراین نوع زعفران باید بین 70 تا 75% باشد و قسمت ریشه یا كنج آن حدود -25 تا 30 %است.

كاربرد کپسول زعفران

– دارای بوی قوی و طعم تلخ است .
– خون ساز است و گردش خون را آسان می كند .
– باعث تحریك اعصاب می شود.
– مصرف زعفران خونریزیهای بعداززایمان راازبین می برد.
– كبد را تصفیه و قوی می سازد.
– سرفه را رفع و اثر مفید روی درمان برونشیت دارد.
– كلیه و مثانه را پاك می كند .
– خوردن چای زعفران باعث هضم غذا می شود .
– آرام بخش و خواب آور است.
– گاز معده را برطرف می كند .

اهمیت استراتژیكی كالا در دنیای امروز

زعفران به جهت طعم ، بو و رنگ زرد خاصی كه دارد به وفور در غذاها و به ویژه همراه با بـرنج ، صـنایع شرینی سازی ، داروسازی و صنایع دیگر به مصرف می رسد . براساس تحقیقات انجام شده؛ زعفـران خـواص ضد سرطانی داشته و به عنوان یكی از مفیدترین داروهای ضد تومور و جمع كننده رادیكالهـای آزاد عمـل دكن می . زعفران مادهای شادی بخش، آرام كننـده، تقویـت كننـده حافظـه، افـزایش دهنـده تمركـز و ضـد افسردگی است. همچنین زعفران در درمان آلزایمر، پاركینسون، كم خوابی، سرفه و آسم بسیار كمك كننده میباشد. زعفران به عنوان مسكن به ویژه در درمان دردهای لثه نیز تاثیرگذار است و به هضم طبیعی غذا و تقویت معده كمك میكند و اگر به صورت استعمال خارجی مصرف شود در درمان كوفتگی و رماتیـسم بـسیار اثـر گذار است . نتایج تحقیقی با عنوان اثرات ضد افسردگی زعفران و مواد موثره آن بر روی موش نشان می دهد كه این گیاه دارای اثرات ضد افسردگی است . با توجه به اینكه افسردگی یكی از بیماری های شایع در ایـران بویژه در بین زنان می باشد استفاده از زعفران در غذا و نوشیدن حداقل یك فنجان چای زعفران برای تمدد اعصاب به مردم توصیه می شود.

طرح تولید کپسول زعفران (2)

قیمت تولید داخلی و جهانی کپسول زعفران

-1 قیمت مواد اولیه مصرفی كه یكی از مهمترین هزینه های متغیر تولید می باشد و نقش عمده ای را در تعیین قیمت تمام شده محصول دارد.
2 -منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منـابع تـامین مـواد اولیـه و كانونهـای مصرف محصول، هزینه های مربوطه را تحت تاثیر قرار میدهد.
3 -نوع تكنولوژی مورد استفاده از طریق تاثیر بر سرمایه گـ ذاری، كیفیـت محـصول تولیـد شـده و میـزان ضایعات و … بر قیمت فروش محصول موثر است.
4 –هزینه های نیروی انسانی مورد نیاز تاثیر مستقیم بر هزینههای متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد.
5 -ظرفیت تولید واحد بر روی قیمت فروش محصول موثر است. به این ترتیب كه افزایش ظرفیت تولید از طریق سرشكن نمودن هزینه های سربار باعث كاهش قیمت تمام شده محصول میگردد بـا . توجـه بـه نكات مذكور، قیمت فروش محصول تولید شده علاوه بر اینكه باید هزینه های تولیـد را تـامین نمایـد، باید در حدی باشد كه بتوان سهمی از بازار را بدست آورد . همچنین در صورتی كه صـادرات محـصول تولیدی نیز مد نظر باشد، قیمت گذاری باید به نحوی باشـد كـه رقابـت بـا تولیـد كننـدگان خـارجی امكانپذیر باشد. در حال حاضر با توجه به جستجوهای انجام شده، قیمت متوسط عمده فروشـی یـك كیلـوگرم زعفـران بین 5,15 الی 18 میلیون ریال می باشد . همچنین عمده فروشی یك كیلوگرم زعفـ ران بـسته بنـدی شـده و آماده برای خرده فروشی بین 17 الی 20میلیون ریال است . قیمت خرید زعفران ایران در كـشورهای اسـپانیا، امارات متحده عربی، عربستان و سوئد بین 500 الی 700دلار به ازای هر یـك كیلـوگرم زعفـران فـرآوری و بستهبندی نشده است . این در حالی است با فرآوری و بس تهبندی مناسـب و مطـابق اسـتانداردهای جهـانی، قیمت آن 2 تا 3 برابر افزایش می یابد.

كشورهای عمده تولید كننده کپسول زعفران

ایران ، اسپانیا ، هندوستان، كشمیر، تركیه، ایتالیا، مراكش، یونان
سالیانه نزدیك به 250 تن زعفران در كل جهان تولید می شود كه از این مقدار بیش از 200 تن آن متعلق به ایران می باشد. این در حالی است كه ایران با تولید 90 درصد زعفران جهان ، مقام اول را از نظر كمیت و كیفیت به خود اختصاص داده است . نمودار زیر نشان دهنده مقدار تولید زعفران در مناطق مختلف جهان می باشد. كشور یونان با تولید سالیانه 7/5 تن ، مراكش 2/3 تن ، كشمیر 2/3 تن ، اسپانیا حدود 1 تن و ایتالیا 0/1 تن پس از ایران به ترتیب مقامهای دوم تا ششم تولید زعفران جهان را دارند.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید کپسول زعفران

1. زعفران (کشاورزی) : 0113412353
2. قرص زعفران : 1549412386

طرح تولید کپسول زعفران (5)

بررسی بازار زعفران

تولید زعفران در ایران در سال‌های مختلف بسته به وضعیت کشاورزی، آب و هوایی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن در سال است که بیش از ۵۰ درصد این رقم به صورت فله به کشورهای اسپانیا و امارات صادر می‌شود. زعفران صادر شده به این ۲ کشور پس از بسته بندی در قالب‌های کوچک و متنوع به دیگر نقاط دنیا صادر می‌شود، با بررسی آمار صادرات زعفران به خارج از کشور، درمی‌یابیم که تنها ۵ درصد از کل زعفران صادراتی ایران به بسته بندی‌های زیر ۱۰ گرم ویژه مصرف کنندگان نهایی و مراکز خرده فروشی اختصاص دارد و ۹۵ درصد در بسته‌های بالای ۱۰ گرم و عمدتاً نیم و یک کیلو صادر می‌شود.

وضعیت واحد های فعال تولید کپسول زعفران

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده کپسول زعفران در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح-تولید-کپسول-زعفران-(7)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.