333

طرح تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﻫﻴﺪراﺗﻪ

ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ،هفت هیدراته یا همان زاج سبز دارای جرم مولکولی ۲۷۸.۰۲ دمای ذوب ۶۴ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﭼﮕﺎلی ۱.۸۹۸ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻠﻮل آبی آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎی ﺳﺒﺰ میﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی آبی و ﮔﻠﻴﻜﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ و در اﻟﻜﻞ، اﺳﺘﻮن و ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﻧﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ. ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ دارای جرم مولکولی ۴۰۰، ﺟﺎﻣﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد اﺳﺖ.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﻫﻴﺪراﺗﻪ

طرح توجیهی تولید سولفات آهن: ۲۴۱۱۱۶۱۲

موارد مصرف و کاربرد ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﻫﻴﺪراﺗﻪ

ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﮕﻤﻨﺖ ﻫﺎی اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ، در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺮم ﺳﺎزی، ﺟﻬﺖ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد آب وﻓﺎﺿﻼب، به ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬائی وﻣﻜﻤﻞ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻏﺬائی .

اهمیت تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﻫﻴﺪراﺗﻪ در کشور

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده آﻫﻦ در ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻫﻦ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻیی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺳﻴﻊ ﭘﺰﺷکی، ﻛﺸﺎورزی، ﺻﻨﺎﻳﻊ رﻧﮓ ﺳﺎزی و ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﻣﺎده اﺻلی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻫنی اﺳﺖ. در ﺻﻨﺎیعی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﻛﺐ، ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎی ﭼﻮب، دﻳﺴﻮﻟﻔﻮرﻳﺰه ﻛﺮدن ﮔﺎزﻫﺎی زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی آﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد. ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﻮمینیم، ﻟﻴﺘﻮﮔﺮافی و ﻣﺎده اﻓﺰودنی ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﻫﻴﺪراﺗﻪ

ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﺮس
تانک ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ
راﻛﺘﻮر
ﺑﻮﻳﻠﺮپ
تانک ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ

قیمت خط تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﻫﻴﺪراﺗﻪ

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﻫﻴﺪراﺗﻪ، برابر با ۶۶۷۵ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﻫﻴﺪراﺗﻪ

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۵۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۲۳۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۳۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۵ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۴۶۳۵میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲۵۶۵ میلیون ریال
سرمایه کل: ۱۷۲۰۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)