روی

طرح تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت روی

ﺳﻮﻟﻔﺎت روی یک ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻠﻮرﻳﻦ بی رﻧﮓ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺼﻮرت ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ۱ و۶ ۷ ﻣﻠﻜﻮل آب و ﻳﺎ نمک بدون آب وﺟﻮد دارد. روی هفت آبه دارای اهمیت خاصی می باشد و ﺑﺎزار ﻓﺮوش آن از روﻧﻖ ﺧﺎصی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت ﺳﻮﻟﻔﺎت روی

طرح توجیهی تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت روی : ۲۴۱۱۱۶۱۲

موارد مصرف و کاربرد ﺳﻮﻟﻔﺎت روی

ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮعی وﻳﺴﻜﻮز، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻤﻴﺮ و ﻛﺎﻏﺬ وﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎزی، رﻧﮕﻬﺎ و ﭘﮕﻤﻨﺘﻬﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺑﺴﺘﻪ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت رﻧﮕﺮزی وﭼﺎپ ﭼﻴﺖ و ﭼﻠﻮار ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذرات ﻣﻐﺬی ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻛﻬﺎئی ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد روی دارﻧﺪ، ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روی، ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﺧشک ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ،در ﻗﻠﻊ ﻛﺎری ﻓﻠﺰات ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ ، ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ ﻋﻔﻮنی ﻛﻨﻨﺪه ، تجهیزات ﺿﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﭼﻮب و ﻣﻮاد ﮔﺪازﻧﺪه کاربرد دارد.

اهمیت تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت روی در کشور

در دﻧﻴﺎی در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻣﺮوز روی و ﻣﺸﺘﻘﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ می ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎن روی ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺒﺎر روی ۱۲ تا ۱۵ درﺻﺪ ﻣﺼﺮف روی ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر دارد و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﻟﻔﺎت روی در ﻛﺸﺎورزی و ﭘﺰﺷکی و ﺻﻨﺎﻳﻊ رﻧﮕﺮزی و ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺰﺷکی ﺳﻮﻟﻔﺎت روی را ﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده روی اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻜﺎل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ را دارد .اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺬب را دارد و ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻣﻌﺪه می ﺷﻮد. و در ﻛﺸﺎورزی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎک اﺳﺖ از اﻳﻦ رو می ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ روز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ می ﺑﺎﺷﺪ و روﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺰ ﮔﻮاهی ﺑﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت روی

ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮریک
ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه آب
ﭘﻤﭗ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ
ﻇﺮف ﺗﻐﻠﻴﻆ
ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎز ﺳﻮز
ﺳﻴنی ﺗﺒﻠﻮر
ﻓﻦ ﻫﻮایی
آﺳﻴﺎب ﭼﻜشی
ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی آب ژاول
ﻣﺨﺰن ﺗﻬﻴﻪ آب آهک
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ

قیمت خط تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت روی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید سولفات روی برابر با ۲۲۰۰۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت ﺳﻮﻟﻔﺎت روی

بودجه: بین ۲ تا ۴میلیارد تومان
ظرفیت پیشنهادی طرح: ۳۴۰۰ تن
ظرفیت تولید سالیانه: ۴۵۰ متر مربع
مساحت زمین مورد نیاز: ۵۳۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۶۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۲ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۳۷۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱۱۶۷۵ میلیون ریال
سرمایه کل: ۴۸۶۷۵ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۳.۷/۵ - (۳ امتیاز)