مس

طرح تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ آﺑﺪار

ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ آﺑﺪار از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎی ﻣﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻣﻼح ﻓﻠﺰی اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮریک ﺑﺪﺳﺖ می آﻳﺪ. از ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی ﻣﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻳﺎ از ﻋﻤﻞ آوردن ﺧﺮد و رﻳﺰ ﻣﺲ ﺑﻪ ﻛمک اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮریک رﻗﻴﻖ ﺑﺪﺳﺖ می آﻳﺪ. ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻠﻮرﻫﺎی آبی ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻣﺘﺒﻠﻮر اﺳﺖ. در آب ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ می ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﻧﻴﺪرﻳﺪ مفید ﺗﺒﺪﻳﻞ میﮔﺮدد .ﺟﺎذب اﻟﺮﻃﻮﺑﻪ اﺳﺖ.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ آﺑﺪار

طرح توجیهی تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ: ۲۴۱۱۶۲۵

موارد مصرف و کاربرد ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ آﺑﺪار

در کشاورزی به عنوان ﻣﻜﻤﻞ ﻛﻮد، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎک و ﻗﺎرچ ﻛﺶ، مصارف صنعتی، صنایع معدن، آبکاری.

اهمیت تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ آﺑﺪار در کشور

ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ در دﻧﻴﺎ ﺟﺰء ﻣﻮاد ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻛﺸﻮرﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ نمی ﺷﻮد از ﻃﺮﻳﻖ واردات ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.

طرح تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ آﺑﺪار

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ آﺑﺪار

ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮریک
راﻛﺘﻮر ﻫﻤﺰن دار
ﻣﺨﺰن ﺧﻨثی ﺳﺎزی
ﻓﻴﻠﺘﺮﭘﺮس
ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه
ﺑﻠﻮر ﺳﺎزی، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﻮر
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺧشک ﻛﺮدن
ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻛﻮچک ﻫﻮا ودﻣﻨﺪه هوا و …

قیمت خط تولید ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ آﺑﺪار

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید سولفات مس آبدار، برابر با ۷۸۳۷.۵ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ آﺑﺪار

بودجه: بین ۱ تا ۲میلیارد تومان
ظرفیت پیشنهادی طرح: ۶۰۰ تن
ظرفیت تولید سالیانه: ۳۵۰ متر مربع
مساحت زمین مورد نیاز: ۲۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۶۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۱۶ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۶۲۵۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۸۵۴۰ میلیون ریال
سرمایه کل: ۲۱۱۰۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۳ امتیاز)