46

طرح تولید ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧمک ﻃﻌﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰ درصد (انواع %۳۰ % ۴۰ ، %۵۰ K2O ﻧﻴﺰ در ﺑﺮخی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ) از ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ (ﺳﻴﻠﻮﻳﺖ) ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎرانی ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮض ﻗﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎر ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح ساخت ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

طرح توجیهی تولید ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ: ۲۴۱۱۲۳۳۳

موارد مصرف و کاربرد ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎیی اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴما ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘگی دارد .در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻓﻠﺰ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻛﺎرﺑﺮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻨﺎﻳﻊ دارویی ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻠمی، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬایی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧمک ﻃﻌﺎم ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺎرﺑﺮد دارد .ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻌضی ﻣﻮاﻗﻊ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودنی اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد .در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی آب ﺧﺎﻧگی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮای ﻛﻠﺮور ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

اهمیت تولید ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در کشور

ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﭘﺘﺎس در اﻳﺮان در ﻛﻮدﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎیی اﺳﺖ. اﺻﻮﻻً ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ وارداتی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻتی از ﻣﺰاﻳﺎی آن میﺗﻮان ﺑﻪ ارزان تر ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻮدﻫﺎی ﭘﺘﺎﺳﻪ، ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮدن آن و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﺷﺎره ﻛﺮد.

طرح تولید ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

ﻣﺨﺎزن ﺧﻮراک
آﺳﻴﺎی ﭼﻜشی
ﺗﺎﻧک ﻧﮕﻬﺪاری
ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ
ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای
تانک ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ
تانک ذﺧﻴﺮه
خشک ﻛﻦ و …

قیمت خط تولید ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ برابر با ۲۱۱۸۵۷.۵ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۴۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۲۴۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۲۵۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۹۰ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۲۸۶۷۵ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲۳۵۰ میلیون ریال
سرمایه کل:۳۱۰۲۵ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)