طرح ساخت سیلوهاي فلزي نگهداري گندم

طرح ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم

گندم حیاتی ترین و موثرترین محصول غذایی دنیا به حساب می‌آید و علیرغم اینکه طی نیمه دوم قـرن گذشـته تـا بحـال (پس از جنگ جهانی دوم) تولید گندم بیش از سه برابر شده است، ولی با توجـه بـه رشـد روز افـزون جمعیـت دنیـا، اکثـر کشورهای جهان وارد کننده گندم می‌باشند.

کشور ما گندم یک محصول استراتژیک به حساب می‌آید زیرا اصلیترین ماده غذایی مـردم اسـت و علیـرغم اینکـه در طی سالهای گذشته با مدیریت صحیح و علمی در راستای تولید، کشورمان به خود کفائی رسـیده اسـت، امـا حفـظ ایـن جایگاه ویژه (با توجه به احتمال نوسانات تولید گندم) نیاز به هماهنگی بین وجود امکانات ذخیره سازی گندم و تولیـد آن را بیشتر از گذشته نمایان می‌سازد. ذخیره سازی غلات بویژه گندم در طول تاریخ همیشه در ارتباط با تأمین امنیت غذایی مردم از اهمیـت ویژه‌ای برخـوردار بوده است. لزوم اجتنابناپذیر این امر بیشتر به جهت برداشت غلات در مدت زمان کوتـاه (حـدو د سـه الـی چهـار مـاه) و مصرف آن در یک دوره طولانی می‌باشد. کی از روشهای دیگر ذخیره سازی چند منظوره غلات که در بعضی از کشورهای دنیا مورد بهره برداری قرار گرفته اسـت، استفاده از انبارهای مکانیزه است. اکثر انبارهای مورد بهره برداری در کشور بصورت نیمه مکانیزه بوده که ایـن امـر بعلـت کـاهش هزینه‌های سـاخت در مقایسه با سیلوهای بتنی انجام گرفته است.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم

طرح توجیهی تولید انواع سیلو: ۲۸۱۲۱۱۵۰
طرح توجیهی تولید خدمات نگهداری غلات:۱۵۳۱۱۴۲۷

موارد مصرف و کاربرد ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم

سیلوهای فلزی نگهداری گنـدم همانطوریکـه از اسـم آنهـا مشـخص اسـت بـرای نگهـداری گنـدم مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیرد. در طــرح حاضــر هــدف تولیــد ســیلو اســت. لــذا در مــورد آن می‌توان گفــت کــه واحدهای خــدماتی نگهـداری کننـده گنـدم کـه شـامل بخـش خصوصـی و دولتـی اسـت، بـه واحـد صـنعتی تولیـد کننـده سـیلو مراجعـه کرده و اقدام به خرید سیلو می‌نمایند. لـذا سـیلو سـاز در اینجـا صرفاً نقـش تولیـد کننـده سـیلو را بـر عهـده داشـته و نقـش نگهـداری گنـدم را واحـدهای مربوطـه انجـام داده و مـی توان گفـت کـه کـار خـدماتی فـوق ربطـی بـه طـرح حاضر ندارد.

اهمیت تولید ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم

در کشور ما گندم یک محصول کاملاً اسـتراتژیک بـه حسـاب می‌آید زیـرا اصلی‌ترین مـاده غـذایی مـردم بـه شـمار می‌آید. ایـن محصـول یکـی از محصـولات کشـاورزی می‌باشد و هماننـد سـایر محصـولات کشـاورزی، تنهـا در فصــول خاصــی از ســال برداشــت می‌گردد و ایــن در حــالی اســت کــه مصــرف آن در کــل طــول ســال انجــام می‌پذیرد. لـذا ذخیـره سـازی آن امـری اجتنـاب ناپـذیر می‌باشد. ذخیـره سـازی گنـدم در طـول تـاریخ همیشـه در ارتباط با تأمین امنیت غذایی مردم از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است. امروزه در تمـامی کشـورهای توسـعه یافتـه نیـاز بـه تولیـد و ذخیـره سـازی گنـدم و اسـتاندارد بهنگـام آن از ضـروریات اولیـه می‌باشد. بنـابر ایـن از آنجائیکـه گنـدم از جملـه کالاهـای اساسـی و اسـتراتژیک کشـور محسـوب می‌گردد، نگهداری آن نیز از اهمیت مشـابه برخـوردار اسـت.

طرح ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم

تجهیزات و ماشین آلات طرح ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم

گیوتین برش ورق
پرس فرم دهی
نقاله‌های انتقال مواد
ماشین تراش
دستگاه جوش برق
ماشین سنگ
ماشین رول فرمینگ
تجهیزات آزمایشگاهی
و…

قیمت خط تولید ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کنده خط تولید سیلوهای فلزی ۶۴۰۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۲۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۶۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۱۸ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۷۹۶۲ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۱۳۶۰ میلیون ریال
سرمایه کل: ۲۹۳۲۲ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی. 🙂

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی در حوزه صنایع فلزی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه مینمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)