طرح کشت و فرآوری اسطوخودوس

گیاه دارویی اسطوخودوس، گیاهی چندساله است با ارتفاع حدود نیم متر وبرگ های متقابل، باریک، دراز و سبزرنگ که از کرك های سفید پنبه ای پوشیده است. گلهای آن به صورت سنبله بنفشرنگ بوده و بخش مورد استفاده این گیاه، گلها و سرشاخه های گلدار آن است. تولید اسطوخودوس به صورت خودرو و کشت شده در برخی کشورها صورت میگیرد؛ ولی در ایران فقط به صورت کشتشده، آن هم در سطحی کمتر از ده هکتار کشت می شود. کاشت اسطوخودوس در چند سال اخیر برای استفادههای دارویی، آرایشی و بهداشتی و تزئینی در کشور صورت گرفته است. همچنین بهدلیل ویژگی های اکولوژیکی گیاه اسطوخودوس و مقاومبودن به خشکی و سایر عوامل محدودکننده رشد گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک از یک سو و ضرورت کاهش مصرف آب و سایر نهاده های کشاورزی، کشت نهال به صورت دیم یا با استفاده از حداقل آبیاری از سوی دیگر امکانپذیر است. مصرف دارویی این محصول در کشور، مشابه مصرف سایر گیاهان دارویی، رو به رشد است و نیاز به توسعه کشت آن و ایجاد اشتغال در این حوزه بیش از پیش احساس میشود. در صورتی که به زمین زراعتی خوب رسیدگی شود و عملیات مراقبتی به خوبی صورت گیرد می توان تا ده سال از این گیاه بهره برداری کرد. این طرح اشتغال مستقیم سه نفر (یک نفر دائم و دو نفر فصلی) را به دنبال دارد. در حال حاضر بیشتر محصولات اسطوخودوس در بازار ایران وارداتی است و گاهی به جای اسطوخودوس گیاهانی از قبیل menthoides Nepeta به فروش میرسد.

کشت و پروروش اسطوخودوس

کشت و پرورش گیاه دارویی اسطوخودوس از مشاغل تولیدی است و تولیداقتصادی و ارگانیک اسانس و اندامهای گیاه به صورت خشک و تازه و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی موجب سودآوری مناسب این کسب و کار
میشود. با توجه به امکان کشت زراعی اسطوخودوس در مزارع با هدف کاربری دارویی و در مواردی کاربری تزیینی (استفاده در فضای سبز شهری) از نوع مشاغل توسعهای بهشمار میآید. زیرا، هدف از این حرفه تولید محصول با فناوری روز میباشد، به نحوی که از نظر کیفیت و نحوه عرضه نیز واجد نوآوری باشد. گرایش مردم به استفاده دارویی وسیع از این گیاهان، زمینه های اختصاصی بهرهبرداری از اسطوخودوس، استفاده شرکت های فعال و طرف
قرارداد شهرداریها از این گیاه برای زیباسازی فضای سبزی شهری به ویژه در پاركها و بلوارها، جذابیت و سودآوری درازمدت این کسب و کار را به دنبال دارد.
در فرایند تولید و توسعه کمی و کیفی آن، امکان بهرهمندی از فرصتهای متنوعی، از آن جمله توسعه بازارهای هدف بهخصوص دستیابی به بازارهای خلیج فارس، فرآوری و تولیدات محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی، بسته بندیهای متنوع، مواد ترکیبی متنوع و… برای پیشرفت این کسب وکار وجود دارد. برای بهرهمندی از این فرصتها خشک کردن سرشاخه ها و گلهای برداشت شده در سایه و زیروروکردن آرام آن ها حداقل یک بار در روز برای جلوگیری از کپکزدگی ضروری است.
همچنین بخش دیگری از این فرصتها در اثر تولید اسانس و عصارهگیری اسطوخودوس محقق میشود. برای این منظور با بهرهگیری از نمونه های گیاهی تازه، اسانس و عصاره با روش تقطیر استخراج میشود. نمونه های گیاهی را درداخل دیگ تقطیر ریخته و به میزان نصف وزن نمونه ها آب اضافه کرده و با استفاده از بخار آب، تقطیر می کنیم. در این روش از یک کیلوگرم نمونه اسطوخدوس تَر، حدود چهار لیتر عرق اسطوخودوس استخراج می شود و هم زمان اسانس در دستگاه جمعآوری اسانس (مککویل) جمع می شو د. درروش استفاده از نمونه های گیاهی خشک، مشابه روش قبلی عمل می شود با این تفاوت که میزان آب استفاده شده، هموزن نمونه خشک خواهد بود.
پیامد تولید اسطوخودوس در مزرعه به دلیل حداقل خاك ورزی و حداقل استفاده از آب، کمترین میزان دخالت و تخریب منابع را خواهد داشت. به طور کلی با توجه به تغییرات آب و هوایی و خشکسالی های پی در پی، کشت وپرورش گیاهان با نیاز آبی کمتر، می تواند راهکار مؤثری برای جایگزینی کشت های رایج، که آب فراوانی نیاز دارند و یا دستخوش تغییرات و تنش های ناشی از آن عملکرد پایینی دارند، باشد.
همچنین هدف ، کشت محصول به صورت طبیعی و بدون استفاده از کودها و سموم شیمیایی است. محصول ارگانیک به خصوص با هدف تولید فراوردههای دارویی و غذایی ویژگی منحصر به فردی است که این طرح را از طرحهای مشابه، متمایز مینماید؛ زیرا وجود باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی، ضمن وارد کردن خسارت به محیط زیست؛ برای مصرفکنندگان نیز صدمه و مسمومیت را به همراه خواهد داشت. وجود کارگران و دست اندرکاران علاقه مند و کارا در مراحل تولید و برداشت محصول در قالب این طرح، به محصولی مرغوب و مناسب منجر خواهد شد و به دلیل نزدیکی محل تولید به مراکز مصرف نیز محصولی تازه را به طور مداوم تأمین خواهد کرد.
بهرهمندی از تسهیلات بانکی، فرایند ایجاد و راهاندازی این شغل را تسهیل و تسریع میکندکه برای دریافت تسهیلات، ضروری است مجوزهای لازم از مدیریت جهاد کشاورزی منطقه اخذ گردد و مزرعه تولیدی تحت نظارت مهندس گیاهان دارویی قرار داشته باشد.

شرایط اکولوژیکی کاشت اسطوخودوس

سرزمین پهناور ایران بهدلیل شرایط خاص جغرافیایی و اکولوژیکی دارای تنوع اقلیمی گسترده است که این تنوع اقلیمی به تنوع گیاهی فوق العاده منجر شده است. بیش از 8000 گونه گیاهی در ای ران شناسایی شده که حدود 2200 مورد، دارای خواص دارویی، عطری، ادویهای، آرایشی و بهداشتی است.رویکرد اخیر جوامع انسانی در توجه به استفاده از گیاهان دارویی و فراوردههای طبیعی، حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی را از 60 میلیارد دلار در سال 1996 به 100 میلیارد دلار در سال 2010 افزایش داده است.براساس پیشبینی بانک جهانی گردش مالی و تجارت جهانی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به حدود 5000 میلیارد دلار در سال 2050 میلادی خواهد رسید.
ایران به دلیل برخورداری از تنوع آب و هوایی و حضور سرمایه انسانی جوان و کارآمد در بخش کشاورزی و نیز انرژی فراوان و در دسترس، توسعه کشت و بهرهبرداری از گیاهان دارویی یکی از اولویت های اصلی کشور برای رسیدن به اشتغالزایی، ثروت آفرینی و استفاده حداکثری از تو ان داخلی در جهت افزایش تولید ملی، خودکفایی و صادرات است. براساس چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 بخش گیاهان دارویی و طب سنتی دارای اهمیت و ویژگیهای بنیادین است که از آن جمله میتوان به برنامه ریزی برای کسب رتبه اول در صادرات گیاهان دارویی و فراورده های گیاهی در منطقه و تلاش برای حضور در بین 10 کشور اول جهان در این حوزه اشاره کرد. بر همین اساس و نیز اهمیت حفظ پوشش گیاهی طبیعی، برداشت رسمی و غیررسمی از عرصه های طبیعی باید در افق 1404 به 200 هزار هکتار کاهش یافته و در مقابل سطح زیر کشت گیاهان دارویی و اسانس دار به 500 هزار هکتار برسد.

معرفی گیاه اسطوخودوس

یکی از قدیمیترین (L.Lavandula angustifolia) اسطوخودوس فرانسوی گیاهان دارویی است که در طب سنتی و تولید فراورده های دارویی کاربرد زیادی دارد. از دیدگاه انجمن گیاهان دارویی آمریکا این گیاه با توجه خواص درمانی آن جزو ده گیاه دارویی برتر شناخته شده است. این گیاه بومی مناطق خشک و نیمهخشک جنوب اروپا است و برای استفادههای دارویی و تزئینی در مزارع و شهرهای مختلف جهان و ازجمل ه ایران به طور گسترده ای کشت می شود که بهدلیل نیاز به نور فراوان، رطوبت کم، هوای گرم و خاك سبک شنی، با بسیاری از مناطق ایران سازگار است و قابل کاشت در مناطق دارای چنین ویژگیهایی میباشد. با وجود خواص و کاربرد متعدد اسطوخودوس در
صنایع مختلف، این گیاه به صورت طبیعی در ایران وجود ندارد ولی با توجه به شباهت بسیاری از مناطق کشور با رویشگاههای طبیعی، انتظار میرود کشت و توسعه کاربرد آن در این گونه مناطق افزایش یابد. مزارع اسطوخودوس در ایران با سطح محدود وجود دارد که با توجه به بررسیهای صورت گرفته امکان افزایش سطح زیرکشت آن بسیار بیشتر می باشد. اسطوخودوس به دلیل داشتن مواد مؤثره در صنایع غذایی، تهیه داروها و صنایع بهداشتی- آرایشی کاربرد فراوان دارد. از گل و اندام رویشی آن اسانس استخراج میگردد که به صورت گ سترده در صنایع مختلف استفاده می شود.
تنوع آب وهوایی ایران، شرایط کاشت و پرورش گیاهان دارویی معطر را مناسب کرده است. در برخی شرایط رویشگاهی از جمله وجود تنش های محیطی غلظت متابولیت های ثانویه و مواد مؤثره در آن ها افزایش می یابد. اسانس استخراج شده از این گیاهان با کمیت و کیفیت بالاتر نه تنها می تواند نیاز داخلی را تأمین نماید بلکه به دلیل کیفیت بالا امکان صادرات بیشتر را نیزفراهم مینماید.
اسطوخودوس فرانسوی با نام علمی L.Lavandula angustifolia از تیره نعناعیان بوده و به خانواده Laminaceae تعلق دارد. در ایران دو گونه چندساله و خشبی به نام های L. stricta و L. sublepidota دارد که در مناطق جنوبی ایران می رویندکه گونه L. sublepidot انحصاری ایران است. اسطوخودوس فرانسوی یکی از قدیمیترین گیاهان دارویی است که در طب سنتی و تولید فراوردههای دارویی کاربرد زیادی دارد. این گیاه، خشبی و چند ساله با ارتفاع حدود 60-40 سانتیمتر و دارای سیستم ریشه ای طویل که قادر است در عمق3-4 متری زمین آب را جذب نماید. برگهای گیاه سبز تیره و نیزهای دارای کرك و حفرههای حاوی اسانس است. گلها به صورت خوشه های مجتمع به رنگ آبی متمایل به بنفش یا سفید میباشد. این گیاه بومی مناطق خشک و نیمهخشک جنوب اروپا و نواحی مدیترانهاست که به مقدار زیاد در آن مناطق می روید. بیشترین میزان گیاه، ازکشورهای فرانسه، یوگسلاوی، بلغارستان و اسپانیا به دیگر نقاط جهان صادرمی گردد. برای استفادههای دارویی و تزیینی در مزارع و شهرهای مختلف جهان و از جمله ایران بهطور گستردهای کشت میشود. در فلور رنگی ایران، حضوراین گیاه در نواحی جنوب شرقی مانند بندرعباس، ارتفاعات گنو، کنگان و ایسن در نزدیکی بندرعباس ذکر شده است. البته در سایر مناطق کشور نیز به صورت زراعی وجود دارد. با توجه به شرایط اکولوژیکی رویشگاه های طبیعی اسطوخودوس و شباهت آن با بسیاری از مناطق ایران و همچنین وجود مزارع آن در بخشهایی از کشور، امکان کشت آن در بسیاری از مناطق ایران با آب و هوای گرم یا معتدل وجود دارد.نیازهای اکولوژیک این گیاه عبارت اند از: نیاز به نور فراوان، رطوبت کم، هوای گرم و خاك سبک شنی دارای ترکیبات کلسیمی فراوان و غنی از موادغذایی و دامنه وسیع تحمل اسیدیته خاك با بسیاری از مناطق ایران متناسب است.
از مواد مؤثره اسطوخودوس در تهیه برخی فراورده های دارویی از جمله ،« کپسول نرم تاوی پک » ،« کرم لاژکس » ،« لوسیون گالیکس » ،« پودر آلتیب » و « قطره لامیژکس » ،« محلول استاپ اسنورینگ » ،« ژل آکنه هرب » « لاون تریپ » استفاده میگردد.

کد آیسیک مرتبط با صنعت فرآوری اسطوخودوس

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک اسانس اسطوخودوس غیر خوراکی : 2429412624

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت فرآوری اسطوخودوس

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
باتوجه به جستجو های انجام شده در اطلاعات گمرکی کد تعرفه گمرکی برای اسانس اسطوخودوس غیر خوراکی یافت نشد لذا میزان واردات و صادرات آن نامشخص میباشد.

نحوه پرورش اسطوخودوس

کاشت اسطوخودوس به دو روش کشت بذری و کشت قلمه (رویشی) صورتمیگیرد. البته روش دوم متداول تر از کشت بذری است. بر همین اساس، این گیاه به دو صورت جنسی (با بذر)، و غیر جنسی و رویشی (با قلمه) تکثیرمی شود. فصل پاییز (آذر) یا نیمه دوم اسفند (اوایل بهار) زمان مناسبی برای کشت بذر در خزانه هوای آزاد است. برای هر هکتار زمین برای 7 کیلوگرم بذر و بیست هزار بوته نیاز است. اواخر شهریور تا اوایل مهرماه سال بعد، زمان مناسبی برای انتقال نشاءها به زمین اصلی است . در تکثیر به روش غیرجنسی، قلمه از ساقه های سبز و جوان یا ساقههای خشبی در اوایل شهریور تهیه میشود و پس از ریشهدار شدن، در بهار یا پاییز سال بعد به زمین اصلی منتقل میگردد.
در مرحله داشت، کنترل علفهای هرز در مزرعه ضروری است. همچنین هرس اندام هوایی در سال اول و دوم سبب تولید شاخه های متعدد، پرپشت گیاه و رشد یکسان ساقه های گلدهنده میشود. برای سهولت تهویه هوا در خاك، هر چهار یا شش سال، باید خاك بین ردیفها تا عمق 60 سانتی متری برگردان شود.
از آفات مهم اسطوخودوس حشره ای به نام سوفورونیا هیومرلا است که لارو این حشره سبب نابودی پایه های اسطوخودوس می شود و برای مبارزه با آن باید از صابون های نیکوتیندار استفاده کرد. بهترین زمان برداشت هنگام گل دهی گیاه است؛ یعنی زمانی که گیاه بیشترین اسانس را دارد. از اینرو از سال دوم و از بدو بازشدن گل ها برداشت محصول شروع میشود. در هنگام برداشت، تنها گل و پیکر رویشی گیاه برداشت میگردد. در یک مزرعه اسطوخودوس میتوان به مدت ده تا پانزده سال از گیاه کاشته شده بهرهبرداری کرد . مقدار محصول گل خشک از سال دوم به بعد 60- 40 کیلوگرم در هکتار و محصول برگ خشک تا 2000 کیلوگرم در هکتار خواهد بود. همچنین بهترین زمان برداشت بذر، هنگامی است که رنگ آن قهوهای تیره شده است.

برنامه اجرایی پرورش اسطوخودوس

به دلیل ویژگی های اکولوژیکی گیاه اسطوخودوس و مقاوم بودن به خشکی و سایر عوامل محدودکننده رشد گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک و از طرفی ضرورت کاهش مصرف آب و سایر نهاده های کشاورزی، کشت نهال
به صورت دیم یا با استفاده از حداقل آبیاری امکان پذیر است. در اجرای این پروژه با رعایت نکات زیست محیطی و حداقل خاك ورزی و کم آبیاری، نهال های یکساله بهصورت گلدانی و در ردیفهایی با فاصله 1 متر و فاصله بوته ها با فاصله 0.5 متر (بیست هزار پایه در هکتار) پس از ناخنزنی با عمق 60 سانتیمتر کاشته خواهد شد. در مزرعه، سامانه های سطوح آب گیر برای جمع آوری آب باران تعبیه گردیده و درصورت لزوم مواد اصلاح کننده خاك و کود حیوانی افزوده خواهد شد. به منظور تولید شاخه های متعدد و پرپشت گیاه و رشد یکسان ساقه های گلدهنده عملیات هرس بوته ها در هر سال صورت ذمی گیرد و عملیات اصلاحی و حذف علف های هرز نیز سالیانه در فاصله اردیبهشت تا تیرماه به دفعات صورت خواهد گرفت. عملیات کفبر کردن بوته ها برای جوانسازی و تولید محصول بیشتر و بهتر، هر پنج سال یک بار خواهد گرفت. برنامه زمانبندی در چارچوب سه مرحله (داشت و برداشت محصول ) و (تسطیح زمین و کشت اصولی و ارگانیک نهال)، (صورت آماده سازی ) و ( بازاریابی و تبلیغات) است.

هدف های کلان و خرد

تولید اقتصادی و ارگانیک گیاه دارویی اسطوخودوس و ایجاد اشتغال و درآمدزایی، هدف اصلی این کسب و کار است؛ هدفهای خرد آن نیز عبارت اند از:
– استفاده از اراضی مازاد زراعی جهت کشت اسطوخودوس؛
– تولید علمی و تأمین نیازهای داخلی کشور به گیاه دارویی اسطوخودوس
افزایش سطح زیرکشت و کیفیت گیاه تولیدی؛
– فرآوری و تولید محصولات متنوع از این گیاه دارویی؛
– ایجاد واحد بستهبندی در کنار مزرعه اسطوخودوس؛
– صادرات محصولات نهایی و فرآوردههای اسطوخودوس به کشورهای دیگر؛
– ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی و کارگران ماهر؛
– توسعه فرهنگ مصرف دارویی و غذایی اسطوخودوس؛
– همکاری در تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای سرمایه گذار برای فراوری اسطوخودوس (اسانس، عرقیات، نوشیدنی، پودر و گیاه تازه یاخشک).
بهطور کلی، با صرفه جویی در مصرف منابع و افزایش بازده و عدم استفاده از سموم شیمیایی، تولید اقتصادی و ارگانیک گیاه دارویی اسطوخودوس در اراضی رهاشده، هدف این کارآفرینی است که میتواند راهی برای ایجاد اشتغال افزایش درآمد کشاورزان باشد. همچنین اجرای این گونه طرح های تولیدی زمینه ایجاد اشتغال غیرمستقیم و کسب درآمد برای کارخانجات و کارگاه های بسته بندی و فراوری گیاهان دارویی و شبکه توزیع اینگونه محصولات است. در کنار آن، کشت انواع گیاهان دارویی در مزارع نمایشی و جلب توجه آحاد جامعه به مزایای گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، میتواند افراد جامعه را به استفاده از گیاهان دارویی ترغیب نماید و سلامت آن ها را تضمین نماید. مکان ایجاد کسب و کار، اراضی رها شده و مازاد کشاورزی در مناطق مساعد، میباشد. البته استفاده از سایر اراضی کشاورزی نیز امکان پذیر است ولی استفاده از اراضی فوق به واسطه ارزانی، سودآوری بیشتری برای تولیدکننده دارد. وجود فضای سرپوشیده حدود 20 مترمربع برای نگهداری برخی ادوات و نهادههای مورد نیاز ضروری است.

مدیریت بازاریابی

حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی از 60 میلیارد دلار در سال 1996 به 100 میلیارد دلار در سال 2010 افزایش یافته است و براساس پیش بینی بانک جهانی در سال 2050 گرد شمالی و تجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان
دارویی و داروهای گیاهی به حدود 5000 میلیارد دلار خواهد رسید. با توجه به نیاز روزافزون جامعه به استفاده از گیاه دارویی اسطوخودوس به صورت خام و فرآوری شده (ازجمله مصرف اسانس آن)، بازاریابی و استمرار سودآور فروش در بازارهای داخلی و بین المللی، تضمین شده است.
عوامل رویشگاهی از جمله اکولوژی منطقه، دما، رطوبت و… موجب افزایش یا کاهش کمی و کیفی تولید محصول و نوسان قیمت آن می شو د. همچنین عوامل اقتصادی از جمله نرخ تورم و سیاست های دولت بر قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول تأثیر دارد. با این وجود، میتوان با روش های زیر سالانه حدود 10 درصد میزان فروش محصول و فرآورده ها را افزایش داد:
– افزایش سطح زیرکشت و بهبود کیفیت تولید؛
– بازاررسانی به موقع محصول؛
– حمل و نقل صحیح؛
– بسته بندی مناسب و متنوع؛
– همکاری و عقد قرارداد با کارخانجات تولیدکننده فراورده های اسطوخودوس.

دلایل، شرایط و زمینه های فراوانی گیاه اسطوخودوس

نیاز آبی کمتر گیاهان دارویی نسبت به کشتهای رایج و امکان جایگزینی کشت در شرایط کم آبی، گرایش مردمی به مصرف محصولات طبیعی و ارگانیک، تمایل مردم به مصرف داروهای گیاهی به جای داروهای شیمیایی و همچنین توجه دولت و پوشش بیمه ای برخی از داروهای گیاهی، برای تولید محصول بیشتر و افزایش توان تأمین نیازهای بازار مصرف وجود دارد.
از طرفی، شرایط اقلیمی مناسب، درجه حرارت و برخی تنشهای اثرگذار بر افزایش مواد مؤثره اسطوخودوس، قیمت رقابتی مناسب با توجه به قیمت پایین انرژی و دستمزد کارگر در ایران، استعداد بالقوه ای برای ارتقای توان رقابت تولیدکنندگان و صادرکنندگان اسطوخودوس فراهم کرده است. پیش بینی میشود پس از ثبات بازار داخلی و تسهیل قوانین گمرکی، امکان توسعه روزافزون صادرات محصول به خارج از کشور فراهم گردد.

بازار کشت و فرآوری اسطوخودوس در ایران

در حال حاضر بیش از 90 درصد منابع تأمین فراورده های گیاه اسطوخودوس مورد نیاز داخلی از خارج وارد میشود. هم اکنون رقبای زیادی برای این کسب و کار در ایران وجود ندارد. با اینحال برخی تولیدکنندگان اسطوخودوس که البته در سطح محدود تولید میکنند، به شرح زیر میباشند:
– پژوهشکده گیاهان دارویی؛
– شرکت های گیاهان دارویی؛
– شرکت باریج اسانس؛
– تعاونی های تولید کشاورزی؛
– برخی مراکز تحقیقاتی از جمله ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی علی آباد اراك.
البته همانطور که ذکر شد، میزان تولید در این مراکز محدود است و رقیب جدی برای این کسب و کار محسوب نمیشوند. ضعف کمیت تولید و عدم پاسخگویی به نیازهای بازار و از طرفی نبود بسته بندی های مناسب، از جمله ضعفهای رقبای فعلی به شمار میآید. با توجه به اینکه عمدهترین مواد مؤثره گیاه اسطوخودوس در اسانس آن است و از طرفی واردات فرآورده های گیاهی اغلب دارای فرایندی زمانبر بوده و از نظر تهیه، انتقال و تشریفات قانونی در گمرك و اخذ مجوز از سایر بخشها با مشکلاتی مواجه است، ب ا کاهش مواد مؤثره، از کیفیت گیاه به شدت کاسته می شود. بنابر این، تولید داخلی این محصول علاوه بر افزایش تولید ملی و اشتغال زایی از کیفیت
مطلوبتری نسبت به محصول وارداتی برخودار است. همچنین، تولیدکنندگان و شرکتهای تولیدکنندگان سایر گیاهان دارویی دارای فواید مشابه از جمله رقبای غیرمستقیم میباشند.
با قیمت گذاری مناسب و کشت اصولی و ارگانیک و عرضه مناسب محصول میتوان در بازار رقابت بهطور موفق عمل کرد. همچنین امکان صادرات این محصول، به دلیل کیفیت بالا و کشت ارگانیک، بستهبندی و بازاریابی مناسب با توجه به روند رو به رشد مصرف گیاهان دارویی در کشورهای اروپایی و آسیایی به شکل روزافزونی وجود دارد.

نتیجه گیری

کشت و پرورش اسطوخودوس از جمله کسب وکارهای تولیدی است که در صورت تولید به موقع، حفظ کمیت و کیفیت مناسب وهمچنین ایجاد شرایط مناسب با عث استفاده بهینه از آن ها می باشد. با وجود تولید محدود اسطوخودوس در ایران، پتانسیل بالایی برای توسعه کشت آن وجود دارد و در برخی مناطق کشت محصول دارای مزیت منطقه ای هستند. ایجاد بازار فروش فعال و مطمئن در کشور، همراه با ترغیب کشاورزان به تولید این محصول و استفاده کارا و اثربخش از نهادههای اولیه، موجب افزایش محصولات و ایجاد حق انتخاب بیشتر و رفاه برای مصرف کنندگان میشود. اقتصادی بودن و مزیت نسبی مناسب تولید این محصول با توجه به روند رو به رشد تقاضای داخلی و بین المللی آن، هر گونه سرمایه گذاری در تولید و فرآوری این محصول را سودآور کرده است.

پیش بینی وضعیت سرمایه گذاری طرح کشت و فرآوری اسطوخودوس

ظرفیت تولید برگ خشک : 2 تن در هکتار
ظرفیت تولید گل خشک : 50 کیلو گرم در هکتار
نرخ برابری دلار : 22000 تومان
مساحت زیر کشت : 5 هکتار
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 3 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 25 میلیون تومان (بدون احتساب هزینه زمین)
نرخ بازده داخلی در سال مبنا : 59 درصد

درخواست خدمات مشاوره سرمايه گذاری

براي تحقق يک ايده به کسب وکار موفق بايد آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجيه اقتصادی، شرايط سرمايه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زيرساخت های فنی و فرآيند های توليد مورد مطالعه قرار گيرد.
در صورت تمايل به دريافت خدمات (مطالعه فرصت سرمايه گذاری، تحقيقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سيستم سازی کسب و کار) می توانيد پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکميل نمايئد و يا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائيد. کارشناسان گروه ايطرح آمادگی دارند پيشنهادهایی شامل شرح خدمات متناسب با نياز کسب و کار شما را تنظيم نموده و با قيمت رقابتی جهت تصميم‌گيری در اختيار تيم‌های راه انداز، استارتاپ‌ها و مديران کسب و کارها قرار دهند.

درخواست تهيه طرح توجيهی

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: