فرآیندهای صدور مجوز واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی

نکته: کلیه ضوابط و دستورالعمل های این بخش مربوط به آخرین آپدیت دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
مراحل انجام کار فرایند های صدور موافقت اصولی و سایر پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ های خوراکی بشرح زیر تعیین می گردد:

راهنمای درخواست مجوز راه اندازی واحد تولیدی گلخانه و قارچ خوراکی

صدور موافقت اصولی:

۱- تکمیل فرم درخواست موافقت اصولی و تحویل به سازمان نظام مهندسی کشاورزی توسط متقاضی
۲- بررسی درخواست و تطبیق با سیاستها ، برنامه ها و ظرفیتهای اعلام شده
۳- صدور موافقت اصولی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
۴- تحویل به متقاضی

صدور پروانه های تأسیس / توسعه:

۱- مراجعه متقاضی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی یا سامانه الکترونیکی صدور مجوزها و پروانه ها و تکمیل فرم درخواست و ارائه آن به همراه مدارک مورد نیاز به صورت دستی یا از طریق سامانه
۲- ثبت درخواست، تشکیل پرونده و ارائه کد رهگیری به متقاضی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
۳- اخذ استعلام از سازمانهای ذیربط استعلام از شرکت آب منطقه ای استان، شرکت برق منطقه ای استان، اداره محیط زیست شهرستان ، اداره امور اراضی شهرستان
۴- بررسی و تطبیق مدارک و استعلامات با ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه تاسیس واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی بمنظور رفع نقص و اعلام به متقاضی توسط کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزی
۵- ارائه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی تایید شده توسط مشاور ذیصلاح
۶- صدور پروانه تاسیس / توسعه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
۷- تحویل پروانه:
– نسخه اصلی به متقاضی
– نسخه دوم مدیریت باغبانی استان
– نسخه سوم درج در پرونده و بایگانی

توضیحات:

۱- متقاضیان موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی توسط مهندسین مشاور دارای صلاحیت مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اقدام نمایند.
۲- به منظور استفاده حداکثری از تجارب و توانمندی های فنی انجمن قارچ خوراکی ایران، طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی توسط مهندس مشاور دارای صلاحیت، جهت بررسی و اعلام نظر مشورتی به انجمن مذکور ارائه و انجمن موظف است حداکثر ظرف ۳۳ روز پس از وصول طرح نسبت به بررسی و اعلام پاسخ بدون اخذ هرگونه حق الزحمه اقدام نماید.
۳- مشاور طرح در پذیرش یا عدم پذیرش نظرات مشورتی انجمن قارچ خوراکی مختار و در تمامی موارد مسئولیت تهیه و تائید طرح بر عهده ایشان می باشد.
۴- چنانچه انجمن قارچ خوراکی در زمان تعیین شده نسبت به بررسی و اعلام پاسخ اقدام ننماید، موضوع خاتمه یافته و گزارش آن توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی به سازمان جهادکشاورزی استان اعلام می گردد.
۵- هر گونه تغییر در نقشه اجرایی تائید شده در حین اجرا، با پیشنهاد مهندس ناظر و تایید مهندس مشاور مربوطه با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام و تغییرات ایجاد شده به سازمان نظام مهندسی کشاورزی جهت درج در سوابق ارایه میگردد.
۶- درصورت منفی بودن پاسخ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است مراتب را حداکثر طی ۳۳ روز کاری بصورت کتبی همراه با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید.
۷- دریافت هرگونه مجوز و استعلام از دستگاههای ذیربط برعهده خود متقاضی می باشد

صدور پروانه بهره برداری:

۱- مراجعه متقاضی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی یا سامانه الکترونیکی صدور مجوزها و پروانه ها و تکمیل فرم درخواست و اعلام پایان ساخت و تجهیز واحد، ارائه آن به همراه مدارک مورد نیاز به صورت دستی یا از طریق سامانه
۲- ثبت درخواست و تشکیل پرونده متقاضی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
۳- اخذ استعلام از سازمانهای ذیربط درصورت انقضاء اعتبار استعلام های قبلی.
۴- تحویل گواهی پایان کار تکمیل و تایید شده توسط مهندس ناظر مبنی بر اتمام کار به سازمان نظام مهندسی کشاورزی
۵- بررسی و تطبیق مدارک و استعلام با ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه بهره برداری واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی بمنظور رفع نقص و اعلام به متقاضی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
۶- ارائه قرارداد با مسئول فنی واجد شرایط در چارچوب نظام گلخانهای کشور و معرفی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی توسط متقاضی
۷- صدور پروانه بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
۸- تحویل پروانه:
– نسخه اصلی پروانه به متقاضی
– نسخه دوم مدیریت باغبانی استان
– نسخه سوم درج در پرونده و بایگانی

توضیحات:

۱- درصورت منفی بودن پاسخ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است مراتب را حداکثر طی ۳۳ روز کاری بصورت کتبی همراه با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید.
۲- متقاضیان موظفند عملیات ساخت واحد خود را مطابق با نقشه اجرایی و سایر ضوابط اعلامی از سلاوی وزارت جهادکشاورزی و زیر نظر مهندس ناظر دارای رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سلاازمان نظام مهندسی کشاورزی انجام دهند.
۳- مهندس ناظر موظف است گزارشات مربوط به نظارت را به سلاازمان جهادکشلااورزی اسلاتان و سلاازمان نظلاام مهندسی کشاورزی جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام نماید.

ماده ۱

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است حداکثر یک ماه پس از ثبت تقاضا و تشکیل پرونده نسبت به صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری اقدام نماید.
تبصره ۱: هرگونه تاخیر ناشی از کوتاهی متقاضی به زمان مورد نظر اضافه می گردد.
تبصره ۲: زمان تعیین شده برای ارائه طرح توجیه فنی، اقتصادی و مالی توسط متقاضیان به زمان صدور پروانه تاسیس اضافه می گردد.

ماده ۲

درصورت عدم صدور پروانه های تاسیس یا بهره برداری مطابق با زمان تعیین شده متقاضی می تواند مراتب را جهت رسیدگی از طریق مدیریت باغبانی استان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی اعلام تا در کمیته استانی این دستورالعمل مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار گیرد.
تبصره: درصورت عدم امکان تصمیم گیری در کمیته استانی، موضوع جهت بررسی و اتخاذ تصمیم و پاسخ به متقاضی به هیاتهای انتظامی ارجاع داده شود.(فرآیندهای صدور مجوز واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی)

ماده ۳

مدت اعتبار موافقت اصولی، پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی به شرح ذیل می باشد:
– اعتبار موافقت اصولی یک سال بوده و قابل تمدید برای یک دوره ۲ ماهه است.
– اعتبار پروانه تاسیس یک سال بوده و قابل تمدید برای دو دوره ۲ ماهه است.
– اعتبار پروانه بهره برداری ۱ سال و قابل تمدید بدون محدودیت درچارچوب ضوابط و مقررات می باشد.

ماده ۴

دارنده پروانه تاسیس موظف است قبل از هرگونه اقدام اجرایی نسبت به تهیه نقشه های اجرایی توسط مشاور دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تحویل به سازمان نظام مهندسی کشاورزی اقدام و براساس آن نسبت به تاسیس واحد گلخانه ای و قارچ خوراکی عمل نماید.

ماده ۵

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است به منظور امکان انتخاب مهندسین مشاور، ناظر و پیمانکار دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط متقاضی برای انجام امور کارشناسی و همچنین تهیه و تائید طرحهای توجیهی، اطلاعات مربوط به مهندسین مشاور، ناظر و پیمانکار مذکور را به تفکیک استانی تهیه و از طریق سامانه الکترونیکی در اختیار متقاضیان قرار دهد.

ماده ۶

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است در بررسی و تایید صلاحیت و رتبه بندی مهندسین مشاور جهت تهیه و طرح های توجیه فنلای، اقتصلا ادی و ملاالی مربلاوط بلاه تاسلایس واحلادهای گلخانه ای و قارچ خوراکی استانداردها، معیارها و ملاک های اعلامی از طرف وزارت جهادکشاورزی را رعایت نماید.

ماده ۷

کلیه مشاورین، ناظران و پیمانکاران مرتبط با احداث واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی موظفند متناسب با نوع مسئولیت وحسن اجرای تعهدات خود نسبت به ارائه تعهدنامه محضری مطابق با فرمهای تعیین شده اقدام نمایند.

ماده ۸

دارندگان پروانه بهره برداری که دارای یکی از شرایط ذیل باشند موظف به استخدام مسئول فنی نمیباشند:
۱- تولیدکنندگان خبره و با تجربه محصولات گلخانه ای و قارچ خوراکی که دارای سوابق تولیدی به مدت حداقل ۱ سال در رشته مرتبط با فعالیت خود می باشند با ارائه مدارک مثبته به سازمان جهاد کشاورزی استان ذیربط اخلاذ تائیدیه رسمی.
۲- فارغ التحصیل رشته های کشاورزی بوده و سایر شرایط مسئولین فنی مطابق با ضوابط مربوطه را داشته باشد.

ماده ۹

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است با هماهنگی های لازم از پتانسیل ها و ظرفیت های آموزشی انجمن قارچ و تشکل گلخانه ای جهت آموزش و توانمندسازی مهندسین مشاور، ناظر و مسئولین فنی بمنظور تهیه و تایید طرح و یا مدیریت تولید واحد گلخانه و قارچ خوراکی استفاده نمایند.

ماده ۱۰

تغییرکشت در داخل یک گروه محصولی، نیاز به اخذ مجوز نداشته و صرفا با اعلام متقاضی بلاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اصلاح پروانه، انجام می گیرد.

ماده ۱۱

صدور پروانه برای گلخانه های بالاتر از سقف ۱ هکتار، مستلزم ارجاع کار به مهندسان مشاور و ناظر صلاحیتدار و دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی میباشد.

ماده ۱۲

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است در جهت تسریع و تسهیل در انجام کار، اطلاعات مربوط به مراحل صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری را به نحو مقتضی در اختیار عموم قرار دهد.

ماده ۱۳

درصورتیکه به دلایلی نظیر استعفا، فوت، ترک خدمت و… امضای پروانه های تاسیس یا بهره برداری توسط مقام مجاز در زمان تعیین شده امکان پذیر نباشد، پروانه ها با امضای رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی یا
نماینده قانونی وی صادر میگردد.

ماده ۱۴

سازمان نظام مهندسی کشاورزی در شرایط زیر موظف به ابطال پروانه های تاسیس و بهره برداری میباشد:
الف- گزارش نظارتی مستند مدیریت باغبانی و یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی پس از بررسی و تایید توسط سازمان جهاد کشاورزی استان .
ب – آراء و احکام قطعی هیاتهای انتظامی و مراجع ذیصلاح قضائی
تبصره: سایر موارد مرتبط با ابطال پروانه ها در مرحللاه اول در کمیتلاه اسلاتانی بررسلای و تصلامیم گیلاری ملای شلاود و درصورت نیاز به معاونت امور باغبانی جهت اخذ تصمیم ارجاع می گردد.

ماده ۱۵

درصورت فوت دارنده پروانه های تاسیس یا بهره برداری حقوق متعارف ناشی از پروانلاه متعلق به وراث قانونی بوده و باید با رعایت قوانین و مقررات نسبت به درخواست صدور بنام خود اقدام نمایند.

ماده ۱۶

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است در اجرای وظایف واگذار شده نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور زمینه های لازم به منظور همکاری و استفاده از پتانسیل ها و توانمندی های اعضاء و تشکل های غیردولتی ذیربط را فراهم آورد.

ماده ۱۷

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تاسیس واحد هاسی گلخانه ای و قارچ خوراکی مینمایند ، موظفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون کار و بیمه تامین اجتماعی و همچنین نسبت به برقرای بیمه اماکن، تجهیزات و نیرو انسانی شاغل و یمه مسئولیت مدنی اقدام نمایند.

ماده ۱۸

بمنظور اعمال مدیریت مطلوب، ساماندهی و ارتقاء سطح نظارت بر احداث شهرک های گلخانه ای و مجتمع های گلخانه ای و قارچ خوراکی، مجوز های ایجاد و توسعه آن توسط سازمان جهادکشاورزی استان صادر می گردد.
تبصره: پروانه های تاسیس، بهره برداری و توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها و مجتمع های مذکور، پلاس از آماده سازی زیرساخت ها از طریق بخش های دولتی یا غیر دولتی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی با رعایت این مفاد این نظام صادر می شود.

ماده ۱۹

بمنظور مدیریت و ساماندهی بر تولیدات محصولات گلخانه ای و قارچ خلاوراکی معاونت امور باغبانی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظفند حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این نظام با رعایت قوانین و مقررات نسبت به صدور پروانه واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی فاقد پروانه اقدام نمایند.(فرآیندهای صدور مجوز واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی)
تبصره: معاونت امور باغبانی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این نظام نسبت به اعلام سیاستها و ضوابط مربوط به سازمان نظام مهندسی کشاورزی جهت اجرا اقدام نمایند.

ماده ۲۰

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است نسبت به استقرار نمایندگی در شهرستان ها جهت انجام بخشی از امور مربوط به صدور پروانه ها اقدام نماید.

ماده ۲۱

نظر به لزوم استمرار در اصلاح و بهبود فرایندها و به منظور رفع مشکلات اجرایی و بهره مندی از سایر نظرات اصلاحی مرکز نوسازی و تحول اداری موظف است در قالب نظام اصلاح روشها و بهبود فرایندها حداکثر دو سال پس از ابلاغ این نظام نسبت به بازنگری و اصلاح مجدد آن اقدام نماید.

ماده ۲۲

سازمان نظام مهندسی کشاورزی در چارچوب دستورالعمل های مربوطه، نسبت به نظارت بر فرایند صلادور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری اقدام نماید. در صورتیکه بر اساس نتایج گزارش نظارتی یا حسب اعلام معاونت امور باغبانی، وظایف و تعهدات موضوع این نظام و سایر ضوابط و مقررات مربوطه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی رعایت نشده باشد، مراتب جهت بررسی به ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل ارجاع و درصورت احراز تخلف،
ضمن ابطال پروانه صادره، موضوع جهت رسیدگی واقدام به سازمان نظام مهندسی کشاورزی اعلام می گردد.(فرآیندهای صدور مجوز واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی)
تبصره: جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور سازمان نظام مهندسی کشاورزی به متقاضی یا اشخاص ذینفع، برعهده متخلف/ متخلفان بوده و سازمان نظام مهندسی مکلف به برخورد قانونی با آنان و پیگیری تاحصول نتیجه می باشد.

ماده ۲۳

مرکز نوسازی و تحول اداری موظف است با همکاری معاونت امور باغبانی نظام پلاایش عملکرد صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی را حداکثر سه ماه از ابلاغ این نظام تهیه و جهت ابلاغ پیگیری نماید.

ماده ۲۴

چنانچه در تفسیر و یا تعبیر هر یک از مواد این نظام اختلاف نظر حادث شود موضوع جهت بررسی و تصمیم گیری به معاونت امور باغبانی ارجاع می گردد.

ماده ۲۵

از تاریخ ابلاغ این نظام کلیه ضوابط و مقررات مغایر با آن لغو و فاقد اعتبار می باشد.

ماده ۲۶

این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۳۲ تبصره تهیه و از زمان ابلاغ لازم اجرا میباشد.

نمودار فرآیند تمدید پروانه های تاسیس و بهره برداری

نمودار فرآیند ابطال پروانه بهره برداری

۵/۵ - (۴ امتیاز)