فرآیندهای صدور مجوز واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی

نکته: کلیه ضوابط و دستورالعمل های این بخش مربوط به آخرین آپدیت دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
مراحل انجام کار فرايند های صدور موافقت اصولی و ساير پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ های خوراکی بشرح زير تعيين می گردد:

صدور موافقت اصولی:

1- تکميل فرم درخواست موافقت اصولی و تحويل به سازمان نظام مهندسی کشاورزی توسط متقاضی
2- بررسی درخواست و تطبيق با سياستها ، برنامه ها و ظرفيتهای اعلام شده
3- صدور موافقت اصولی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
4- تحويل به متقاضی

صدور پروانه های تأسيس / توسعه:

1- مراجعه متقاضی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی يا سامانه الکترونيکی صدور مجوزها و پروانه ها و تکميل فرم درخواست و ارائه آن به همراه مدارک مورد نياز به صورت دستی يا از طريق سامانه
2- ثبت درخواست، تشکيل پرونده و ارائه کد رهگيری به متقاضی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
3- اخذ استعلام از سازمانهای ذيربط استعلام از شرکت آب منطقه ای استان، شرکت برق منطقه ای استان، اداره محيط زيست شهرستان ، اداره امور اراضی شهرستان
4- بررسی و تطبيق مدارک و استعلامات با ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه تاسيس واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی بمنظور رفع نقص و اعلام به متقاضی توسط کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزی
5- ارائه طرح توجيهی فنی، اقتصادی و مالی تاييد شده توسط مشاور ذيصلاح
6- صدور پروانه تاسيس / توسعه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
7- تحويل پروانه:
– نسخه اصلی به متقاضی
– نسخه دوم مديريت باغبانی استان
– نسخه سوم درج در پرونده و بايگانی

توضيحات:

1- متقاضيان موظفند حداکثر ظرف مدت يک ماه نسبت به تهيه طرح توجيهی فنی، اقتصادی و مالی توسط مهندسين مشاور دارای صلاحيت مرتبط از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور يا سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اقدام نمايند.
2- به منظور استفاده حداکثری از تجارب و توانمندی های فنی انجمن قارچ خوراکی ايران، طرح توجيهی فنی، اقتصادی و مالی توسط مهندس مشاور دارای صلاحيت، جهت بررسی و اعلام نظر مشورتی به انجمن مذکور ارائه و انجمن موظف است حداکثر ظرف 33 روز پس از وصول طرح نسبت به بررسی و اعلام پاسخ بدون اخذ هرگونه حق الزحمه اقدام نمايد.
3- مشاور طرح در پذيرش يا عدم پذيرش نظرات مشورتی انجمن قارچ خوراکی مختار و در تمامی موارد مسئوليت تهيه و تائيد طرح بر عهده ايشان می باشد.
4- چنانچه انجمن قارچ خوراکی در زمان تعيين شده نسبت به بررسی و اعلام پاسخ اقدام ننمايد، موضوع خاتمه يافته و گزارش آن توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی به سازمان جهادکشاورزی استان اعلام می گردد.
5- هر گونه تغيير در نقشه اجرايی تائيد شده در حين اجرا، با پيشنهاد مهندس ناظر و تاييد مهندس مشاور مربوطه با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام و تغييرات ايجاد شده به سازمان نظام مهندسی کشاورزی جهت درج در سوابق ارايه میگردد.
6- درصورت منفی بودن پاسخ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است مراتب را حداکثر طی 33 روز کاری بصورت کتبی همراه با ذکر دلايل به متقاضی اعلام نمايد.
7- دريافت هرگونه مجوز و استعلام از دستگاههای ذيربط برعهده خود متقاضی می باشد

صدور پروانه بهره برداری:

1- مراجعه متقاضی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی يا سامانه الکترونيکی صدور مجوزها و پروانه ها و تکميل فرم درخواست و اعلام پايان ساخت و تجهيز واحد، ارائه آن به همراه مدارک مورد نياز به صورت دستی يا از طريق سامانه
2- ثبت درخواست و تشکيل پرونده متقاضی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
3- اخذ استعلام از سازمانهای ذيربط درصورت انقضاء اعتبار استعلام های قبلی.
4- تحويل گواهی پايان کار تکميل و تاييد شده توسط مهندس ناظر مبنی بر اتمام کار به سازمان نظام مهندسی کشاورزی
5- بررسی و تطبيق مدارک و استعلام با ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه بهره برداری واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی بمنظور رفع نقص و اعلام به متقاضی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
6- ارائه قرارداد با مسئول فنی واجد شرايط در چارچوب نظام گلخانهای کشور و معرفی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی توسط متقاضی
7- صدور پروانه بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
8- تحويل پروانه:
– نسخه اصلی پروانه به متقاضی
– نسخه دوم مديريت باغبانی استان
– نسخه سوم درج در پرونده و بايگانی

توضيحات:

1- درصورت منفی بودن پاسخ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است مراتب را حداکثر طی 33 روز کاری بصورت کتبی همراه با ذکر دلايل به متقاضی اعلام نمايد.
2- متقاضيان موظفند عمليات ساخت واحد خود را مطابق با نقشه اجرايی و ساير ضوابط اعلامی از سلاوی وزارت جهادکشاورزی و زير نظر مهندس ناظر دارای رتبه مرتبط از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و سلاازمان نظام مهندسی کشاورزی انجام دهند.
3- مهندس ناظر موظف است گزارشات مربوط به نظارت را به سلاازمان جهادکشلااورزی اسلاتان و سلاازمان نظلاام مهندسی کشاورزی جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام نمايد.

ماده 1

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است حداکثر يک ماه پس از ثبت تقاضا و تشکيل پرونده نسبت به صدور پروانه های تاسيس و بهره برداری اقدام نمايد.
تبصره 1: هرگونه تاخير ناشی از کوتاهی متقاضی به زمان مورد نظر اضافه می گردد.
تبصره 2: زمان تعيين شده برای ارائه طرح توجيه فنی، اقتصادی و مالی توسط متقاضيان به زمان صدور پروانه تاسيس اضافه می گردد.

ماده 2

درصورت عدم صدور پروانه های تاسيس يا بهره برداری مطابق با زمان تعيين شده متقاضی می تواند مراتب را جهت رسيدگی از طريق مديريت باغبانی استان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی اعلام تا در کميته استانی اين دستورالعمل مورد رسيدگی و تصميم گيری قرار گيرد.
تبصره: درصورت عدم امکان تصميم گيری در کميته استانی، موضوع جهت بررسی و اتخاذ تصميم و پاسخ به متقاضی به هياتهای انتظامی ارجاع داده شود.

ماده 3

مدت اعتبار موافقت اصولی، پروانه های تاسيس و بهره برداری واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی به شرح ذيل می باشد:
– اعتبار موافقت اصولی يک سال بوده و قابل تمديد برای يک دوره 2 ماهه است.
– اعتبار پروانه تاسيس يک سال بوده و قابل تمديد برای دو دوره 2 ماهه است.
– اعتبار پروانه بهره برداری 1 سال و قابل تمديد بدون محدوديت درچارچوب ضوابط و مقررات می باشد.

ماده 4

دارنده پروانه تاسيس موظف است قبل از هرگونه اقدام اجرايی نسبت به تهيه نقشه های اجرایی توسط مشاور دارای صلاحيت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی يا سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور جهت تحويل به سازمان نظام مهندسی کشاورزی اقدام و براساس آن نسبت به تاسيس واحد گلخانه ای و قارچ خوراکی عمل نمايد.

ماده 5

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است به منظور امکان انتخاب مهندسين مشاور، ناظر و پيمانکار دارای صلاحيت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی يا سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور توسط متقاضی برای انجام امور کارشناسی و همچنين تهيه و تائيد طرحهای توجيهی، اطلاعات مربوط به مهندسين مشاور، ناظر و پيمانکار مذکور را به تفکيک استانی تهيه و از طريق سامانه الکترونيکی در اختيار متقاضيان قرار دهد.

ماده 6

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است در بررسی و تاييد صلاحيت و رتبه بندی مهندسين مشاور جهت تهيه و طرح های توجيه فنلای، اقتصلا ادی و ملاالی مربلاوط بلاه تاسلايس واحلادهای گلخانه ای و قارچ خوراکی استانداردها، معيارها و ملاک های اعلامی از طرف وزارت جهادکشاورزی را رعايت نمايد.

ماده 7

کليه مشاورين، ناظران و پيمانکاران مرتبط با احداث واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی موظفند متناسب با نوع مسئوليت وحسن اجرای تعهدات خود نسبت به ارائه تعهدنامه محضری مطابق با فرمهای تعيين شده اقدام نمايند.

ماده 8

دارندگان پروانه بهره برداری که دارای يکی از شرايط ذيل باشند موظف به استخدام مسئول فنی نميباشند:
1- توليدکنندگان خبره و با تجربه محصولات گلخانه ای و قارچ خوراکی که دارای سوابق توليدی به مدت حداقل 1 سال در رشته مرتبط با فعاليت خود می باشند با ارائه مدارک مثبته به سازمان جهاد کشاورزی استان ذيربط اخلاذ تائيديه رسمی.
2- فارغ التحصيل رشته های کشاورزی بوده و ساير شرايط مسئولين فنی مطابق با ضوابط مربوطه را داشته باشد.

ماده 9

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است با هماهنگی های لازم از پتانسيل ها و ظرفيت های آموزشی انجمن قارچ و تشکل گلخانه ای جهت آموزش و توانمندسازی مهندسين مشاور، ناظر و مسئولين فنی بمنظور تهيه و تاييد طرح و يا مديريت توليد واحد گلخانه و قارچ خوراکی استفاده نمايند.

ماده 10

تغييرکشت در داخل يک گروه محصولی، نياز به اخذ مجوز نداشته و صرفا با اعلام متقاضی بلاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اصلاح پروانه، انجام می گيرد.

ماده 11

صدور پروانه برای گلخانه های بالاتر از سقف 1 هکتار، مستلزم ارجاع کار به مهندسان مشاور و ناظر صلاحيتدار و دارای رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور يا سازمان نظام مهندسی کشاورزی میباشد.

ماده 12

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است در جهت تسريع و تسهيل در انجام کار، اطلاعات مربوط به مراحل صدور پروانه های تاسيس و بهره برداری را به نحو مقتضی در اختيار عموم قرار دهد.

ماده 13

درصورتيکه به دلايلی نظير استعفا، فوت، ترک خدمت و… امضای پروانه های تاسيس يا بهره برداری توسط مقام مجاز در زمان تعيين شده امکان پذير نباشد، پروانه ها با امضای رئيس سازمان نظام مهندسی کشاورزی يا
نماينده قانونی وی صادر میگردد.

ماده 14

سازمان نظام مهندسی کشاورزی در شرايط زير موظف به ابطال پروانه های تاسيس و بهره برداری ميباشد:
الف- گزارش نظارتی مستند مديريت باغبانی و يا سازمان نظام مهندسی کشاورزی پس از بررسی و تاييد توسط سازمان جهاد کشاورزی استان .
ب – آراء و احکام قطعی هياتهای انتظامی و مراجع ذيصلاح قضائی
تبصره: ساير موارد مرتبط با ابطال پروانه ها در مرحللاه اول در کميتلاه اسلاتانی بررسلای و تصلاميم گيلاری ملای شلاود و درصورت نياز به معاونت امور باغبانی جهت اخذ تصميم ارجاع می گردد.

ماده 15

درصورت فوت دارنده پروانه های تاسيس يا بهره برداری حقوق متعارف ناشی از پروانلاه متعلق به وراث قانونی بوده و بايد با رعايت قوانين و مقررات نسبت به درخواست صدور بنام خود اقدام نمايند.

ماده 16

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است در اجرای وظايف واگذار شده نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور زمينه های لازم به منظور همکاری و استفاده از پتانسيل ها و توانمندی های اعضاء و تشکل های غيردولتی ذيربط را فراهم آورد.

ماده 17

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تاسیس واحد هاسی گلخانه ای و قارچ خوراکی مینمایند ، موظفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون کار و بیمه تامین اجتماعی و همچنین نسبت به برقرای بیمه اماکن، تجهیزات و نیرو انسانی شاغل و یمه مسئولیت مدنی اقدام نمایند.

ماده 18

بمنظور اعمال مديريت مطلوب، ساماندهی و ارتقاء سطح نظارت بر احداث شهرک های گلخانه ای و مجتمع های گلخانه ای و قارچ خوراکی، مجوز های ايجاد و توسعه آن توسط سازمان جهادکشاورزی استان صادر می گردد.
تبصره: پروانه های تاسيس، بهره برداری و توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها و مجتمع های مذکور، پلاس از آماده سازی زيرساخت ها از طريق بخش های دولتی يا غير دولتی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی با رعايت اين مفاد اين نظام صادر می شود.

ماده 19

بمنظور مديريت و ساماندهی بر توليدات محصولات گلخانه ای و قارچ خلاوراکی معاونت امور باغبانی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظفند حداکثر ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين نظام با رعايت قوانين و مقررات نسبت به صدور پروانه واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی فاقد پروانه اقدام نمايند.
تبصره: معاونت امور باغبانی ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين نظام نسبت به اعلام سياستها و ضوابط مربوط به سازمان نظام مهندسی کشاورزی جهت اجرا اقدام نمايند.

ماده 20

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است نسبت به استقرار نمايندگی در شهرستان ها جهت انجام بخشی از امور مربوط به صدور پروانه ها اقدام نمايد.

ماده 21

نظر به لزوم استمرار در اصلاح و بهبود فرايندها و به منظور رفع مشکلات اجرايی و بهره مندی از ساير نظرات اصلاحی مرکز نوسازی و تحول اداری موظف است در قالب نظام اصلاح روشها و بهبود فرايندها حداکثر دو سال پس از ابلاغ اين نظام نسبت به بازنگری و اصلاح مجدد آن اقدام نمايد.

ماده 22

سازمان نظام مهندسی کشاورزی در چارچوب دستورالعمل های مربوطه، نسبت به نظارت بر فرايند صلادور مجوز تاسيس و پروانه بهره برداری اقدام نمايد. در صورتيکه بر اساس نتايج گزارش نظارتی يا حسب اعلام معاونت امور باغبانی، وظايف و تعهدات موضوع اين نظام و ساير ضوابط و مقررات مربوطه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی رعايت نشده باشد، مراتب جهت بررسی به ستاد مرکزی موضوع ماده 1 اين دستورالعمل ارجاع و درصورت احراز تخلف،
ضمن ابطال پروانه صادره، موضوع جهت رسيدگی واقدام به سازمان نظام مهندسی کشاورزی اعلام می گردد
تبصره: جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور سازمان نظام مهندسی کشاورزی به متقاضی يا اشخاص ذينفع، برعهده متخلف/ متخلفان بوده و سازمان نظام مهندسی مکلف به برخورد قانونی با آنان و پيگيری تاحصول نتيجه می باشد.

ماده 23

مرکز نوسازی و تحول اداری موظف است با همکاری معاونت امور باغبانی نظام پلاايش عملکرد صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی را حداکثر سه ماه از ابلاغ اين نظام تهيه و جهت ابلاغ پيگيری نمايد.

ماده 24

چنانچه در تفسير و يا تعبير هر يک از مواد اين نظام اختلاف نظر حادث شود موضوع جهت بررسی و تصميم گيری به معاونت امور باغبانی ارجاع می گردد.

ماده 25

از تاريخ ابلاغ اين نظام کليه ضوابط و مقررات مغاير با آن لغو و فاقد اعتبار می باشد.

ماده 26

اين دستورالعمل در 11 ماده و 32 تبصره تهيه و از زمان ابلاغ لازم اجرا میباشد.

نمودار فرآیند تمدید پروانه های تاسیس و بهره برداری

نمودار فرآیند ابطال پروانه بهره برداری