لیست محصولات دانش بنیان بخش دارو و سلامت

صنعـت دارو و سلـامت بـه دلیـل دارا بـودن ماهیـت اسـتراتژیک و همچنیـن گـردش مالـی قابـل توجـه در جهـان، در جمهـوری اسلـامی ایـران نیـز جایـگاه ویـژه ای دارد موضوعی که با توجه به قدمت ۸۰ ساله تولید صنعتی دارو در ایران و همچنین بررسی اثرگذاری بسیار ویژه شرکت ها و تولیدکنندگان این صنعت، در چند سال اخیر در مقابله با بیماری کرونا و پیاده سازی طرح تحول سلامت در ایران،قابل برداشت است.

در حــال حاضــر صنعــت دارو و ســلامت یکــی از صنایــع مــورد توجــه به منظــور ایجــاد ارزش افــزوده و اشـتغال در ایـران می باشـد. ایـن صنعـت همچنیـن بـا وجـود رقابت هـای تنگاتنـگ بسـیار بـرای حضـور در بازارهـای بین المللـی، سـهم قابـل توجهـی از صـادرات غیرنفتـی ایـران را بـه خـود اختصاص داده اسـت و بــا توجــه بــه گســتردگی دامنــه فعالیــت شــرکتهای دانش بنیـان فعـال در صنعــت دارو و ســلامت و همچنیـن تعـداد بـالای فارغ التحصیـلان دانشـگاهی در رشـته های مرتبـط بـا ایـن صنعـت در ایـران، ایـن حـوزه حجـم قابـل توجهـی از فعالیـت و تولیـد شـرکت های دانش بنیـان ایرانـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت

لیست طرح های دانش بنیان داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی
 1. گروه داروهای انکولوژی و هماتولوژی
 2. گروه داروهای نورولوژی
 3. گروه داروهای روماتولوژی
 4. روه داروهای زنان-زایمان و هورمونی
 5. تولید، خالص سازی و کاراکترایز منوکلونال آنتی بادی RITUXIMAB؛ نام تجاری: ZYTUX
 6. تولید، خالص سازی و کاراکترایز منوکلونال آنتی بادی TRASTUZUMAB؛ نام تجاری: ARYOTRUST
 7. تولید داروی نوترکیب آناکینرا؛ جهت درمان التهاب مفاصل کودکان؛ نام تجاری: پرکنیرا
 8. واکسن دو ظرفیتی ضد سرطان دهانه رحم (HPV )به شکل VLP
 9. تولید، خالص سازی و کاراکترایز پروتئین های نوترکیب فیلگراستیم
 10. داروی نوترکیب فاکتور هشت انسانی
 11. داروی آلتپلاز جهت از بین بردن لخته: نام تجاری: آلتایز
 12. داروی سورفکتانت ریوی از منشاء ریه گاو؛ نام تجاری: برکسورف
 13. آلبومین انسانی ۲۰%
 14. ایمونوگلوبولین وریدی %۵ (IVIG )
 15. بوتولینیوم توکسین نوع A؛ نام تجاری: دیستون
 16. بیومس خشک و فرآورده قرص فشرده جلبک های سبز-آبی گرید مکمل دارویی
 17. فرمولاسیون انواع داروهای سرطانی
 18. پودر تزریقی پکلی تاکسل متصل به نانوذرات آلبومین لیوفیلیزه؛ نام تجاری: پاکلینب
 19. فرآورده تزریقی استریل لیوفیلیزه بورتزومیب
 20. فرآورده تزریقی استریل لیوفیلیزه پمترکسد
 21. قرص دیکلوفناک سدیم ۱۰۰؛ نام تجاری: آلفن XL
 22. قرص متوپرولول سوکسینات؛ نام تجاری: متواکستند
 23. پودر تزریقی لیوفیلیزه دفروکسامین مزیلات ۵۰۰ میلی گرم
 24. پودر تزریقی لیوفیلیزه پنتوپرازول سدیم ۴۰ میلی گرم
 25. قرص انتریک دفریپرون ۵۰۰ میلی گرمی
 26. داروی تزریقی In situ Fromingبا رهایش یک ماهه تریپتورلین استات ۳.۷۵ میلی گرم
 27. داروی تزریقی In situ Fromingبا رهایش سه ماهه تریپتورلین پاموات ۱۱.۲۵ میلی گرم
 28. داروی تزریقی In situ Fromingبا رهایش یک ماهه لوپرولاید ۷.۵ میلی گرم
 29. نانو امولسیون سافت ژل سیکلوسپورین با غلظت های ،۲۵ ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم
 30. قرص پرس شده پیوسته رهش ولبان ۱۵۰ میلی گرم؛ نام تجاری: بوپروپیون
 31. قرص آهسته رهش کاربامازپین ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم؛ نام تجاری: تگاتارد
 32. قرص پیوسته رهش فمپریدین؛ نام تجاری: دالفیرا
 33. انتریک کوتد قرص مزالازین ۵۰۰ میلی گرمی
 34. قرص آهسته رهش متیل فنیدیت ۲۰ میلی گرم؛ نام تجاری: استیمدیت۲۰
 35. قرص بازشونده در روده ی بزرگ مزالازین ۵۰۰ میلی گرم
 36. پانسمان نانوکریستال نقره آجی کت
 37. اسپری زیر زبانی ۱۰ میلی لیتری؛ جهت برطرف کردن اسپاسم ها و دردهای عظلانی؛ نام تجاری: ساتینکس
 38. پودر لیوفیلیزه ی تزریقی Teicoplanin
 39. قرص پیوسته رهش پتاسیم سیترات؛ نام تجاری: یورکا
 40. قرص پیوسته رهش کوئتیاپین فومارات؛ نام تجاری: ترانکوپین
لیست طرح های دانش بنیان سلول درمانی و مهندسی بافت
 1. آلوگرفت محصولات بافت نرم
 2. آلوگرفت محصولات قلبی فریز شده؛ شامل والو، کوندوئیت سنودرم و سنو ممبران
 3. آلوگرفت های استخوانی برشی فراهم آوری شده؛ شامل استریپ، چیپس، کیوب، مچ استیک، بالک، وج
 4. آلوگرفت محصولات تاندون فریز شده؛ شامل تاندون، تاندون آشیل و تاندون آشیل با کاکانئوس و مینیسک
 5. پرده آمنیوتیک حاوی سلول منجمد؛ جهت درمان زخم دیابتی، سوختگی و زخم های مزمن
 6. پرده آمنیوتیک فاقد سلول؛ جهت بیماری های ملتحمه و قرنیه چشم
 7. فرآورده سلول درمانی اتولوگ جهت ترمیم مفاصل
 8. سلول مزانشیم مشتق از بند ناف جهت بهبود بیماری فلج مغزی (CP)
لیست طرح های دانش بنیان خدمات و فناوری های تشخیصی
 1. مجموعه کیت های تشخیصی الایزا
 2. مجموعه کیت های تشخیصی الایزا با لحاظ انجام کنژوگاسیون
 3. مجموعه کیت های الایزا و گاما
 4. کیت های تعیین طرحواره ( Filing )کروموزوم
 5. مجموعه کیت های شناسایی و غربالگری هاپلوتایپ انواع بیمار یهای ژنتیکی
 6. کی ت تشخیص اختلالات تعدادی کروموزو مهای ۱۳ ، ۱۸ ، X ،۲۱ و  Y
 7. کی تهای rapidtest بر پایهimmunoassayپ
 8. انواع کیت ها
 9. آپتاسنسور کانژوگه شده با نان وذرات طلا به روش Direct ؛ جهت تشخیص سریع کوکائین، مورفین و هروئین
 10. کیت تشخیص و کمی تسنجی هپاتیت C
 11. کیت تشخیص و کمیت سنجی ناهنجاری کروموزومی یا ترانسلوکاسیون(BCR-ABL (p190
 12. کیت تشخیص و کمی تسنجی پاتوژنCMV
 13. خدمات آزمایش های ژنتیکی(NGS (WHOLE EXOME
 14. خدمات توالی یابی ژنتیکی هول اگزوم (NGS)
 15. نرم افزار غربا لگری سوی ههای صنعتی با گذردهی بالا؛ با الگوریتم feature engineering
 16. نرم افزار طراحی ترکیبات شبه داروی جدید
لیست طرح های دانش بنیان داروهای گیاهی
 1. کپسول نرم سوپرمینت؛ ضددرد و نفخ معده
 2. کپسول آلزاستاپ؛ جهت تقویت حافظه، پیشگیری و درمان کمکی آلزایمر
 3. کپسول نرم لیموترش؛ جهت کاهش وزن، تر یگلیسیرید، کلسترول وLDL
 4. کپسول نرم زیره؛ جهت کاهش وزن، تری گلیسیرید، کلسترول و LDL
 5. قرص روکش دار فمودین حاوی عصاره میوه پنج انگشت؛ جهت بهبود بی نظمی قاعدگی
 6. ساشه پسیلیوم حاوی دانه و پوسته ا ﺮﻔﺳزه؛ جهت درمان یبوست
 7. قرص رو کش دار ومیگان حاوی جینجرول و ریزوم زنجبیل؛ جهت به عنوان ضد تهوع
 8. پماد کالاندولا؛ جهت درمان التهاب پوستی و بهبود جریان خونی
 9. پمادهای گیاهی ابوخلسا
 10. فرمولاسیون گیاهی قطره درد دندان؛ برپایه مرزه خوزستانی؛ نام تجاری: دنتول
 11. قرص مناسب کبد و سندروم متابولیک از کنگر فرنگی؛ نام تجاری: سینارول
 12. شربت گیاهی استاپ سیویر؛ حاوی عصاره های گیاهان آویشن شیرازی،سیر، گلپر و غیره
 13. حاوی عصار ههای گیاهان آویشن شیرازی،سیر، گلپر، مرزه، میخک، رازیانه و اپیوم
 14. پماد آلفا از عصاره برگ لاوسونیا اینرمیس و ریشه کورکوما لانگا؛ جهت سوختگی درجه۲
 15. کپسول ممورال
 16. قرص مکیدنی لیکوفار
 17. قرص پروستاتان
 18. کپسول سافروتین
 19. کپسول سافرودیت بانوان
 20. شیاف واژینال فیتوواژکس از عصاره گیاه سیاهدانه؛ جهت درمان عفون تهای قارچی
 21. کپسول اثلق (رها)
 22. قرص ۳۰۰ میلی گرمی بره موم؛ نام تجاری: پروایکس
 23. کپسول نرم روده ای اسانس نعنافلفلی؛ جهت تسکین علائم سندروم روده تحریک پذیر
 24. قرص عصاره گیاه دم اسب؛ جهت پیشگیری و بهبود پوکی استخوان؛ نام تجاری: اکوئیفلکس
 25. کپسول انتریک کوت کولمیگان بر پایه اسانس نعنا فلفلی
 26. کرم بهبود دهنده ی علائم پسوریازیس از عصاره گیاهان مختلف؛ نام تجاری: پسوس رام
 27. سافت ژل ایرافلاکس؛ از روغن دانه کتان
 28. عصاره و قطره خوراکی سیلیمارین
 29. تولید عصاره های گیاهی و غیرگیاهی انکپسوله
 30. استخراج و تولید قرص فشرده کروسین با خلوص بالای ۹۰ درصد
لیست طرح های دانش بنیان صنعت داروسازی
 1. ماده موثره دارویی متادو نهیدروکلراید؛ از دی فنیل استونیتریل و فرمولاسیون شربت متادون مربوطه
 2. ماده موثره دارویی کدیین فسفات؛ از حدواسط مورفین حاصل از استحصال تریاک
 3. سنتز انواع ماده مؤثره های دارویی
 4. ماده موثره دارویی مترونیدازول
 5. ماده موثره دارویی گلاتیرامر استات؛ از اسیدهای محافظت شده مربوطه
 6. ماده موثره دارویی اکتریوتاید استات؛ از اسیدآمینه های مربوطه
 7. ماده موثره سانتنیب؛ جهت درمان سرطان
 8. ماده موثره دارویی ۴-آمینوپیریدین؛ نام تجاری: فامپریدین
 9. ماده موثره دارویی ایزوسورباید دی نیترات
 10. ماده موثره دارویی ایماتینیب مزیلات و فرم گرانول آن
 11. ماده موثره دارویی سانی تینیب مالات
 12. ماده موثره دارویی نیلوتینیب هیدروکلراید مونوهیدراته
 13. ماده مؤثره دارویی سفیکسیم
 14. سنتز صنعتی انواع ماده مؤثره دارویی
 15. سنتز صنعتی انواع ماده موثره های دارویی-شیمیایی
 16. ماده مؤثره دارویی آتورواستاتین کلسیم
 17. ماده مؤثره دارویی کلوپیدوگرل بی سولفات
 18. ماده مؤثره دارویی رزوواستاتین کلسیم
 19. ماده موثره دارویی متفورمین هیدروکلراید
 20. ماده موثره دارویی فاموتیدین
 21. ماده مؤثره دارویی متادون هیدروکلراید؛ ازCHLOROPROPANE
 22. ماده مؤثره دارویی ریفاکسیمین
 23. ماده مؤثره دارویی داکلاتاسویر دی هیدروکلراید
 24. ماده موثره دارویی دورزولامید هیدروکلراید
 25. ماده مؤثره دارویی آنزیماتیک آموکسی سیلین از apa6
 26. ماده مؤثره دارویی آنزیماتیک سفالکسین ازadca 7
 27. انواع فرمولاسیون ماده اولیه دارو؛ نظیر تریپتورلین استات، لوپرولاید استات، اوکتروتاید استات
 28. انواع رادیو پپتیدها؛ نظیر Hynic-Bombesin ،۱۱-Hynic-UBI  ، Hynic-PSMA
 29. مواد موثره دارویی سوفوسبوویر – داکلاتاسویر؛ جهت درمان هپاتیت C؛ نام تجاری؛ سووداک
 30. ژلاتین حلال گرید دارویی و خوراکی
 31. محصولات و خدمات حوزه مهندسی سویه مخمر صنعتی
 32. واکسن ویروس کشته شده کرونا در مقیاس انبوه؛ نام تجاری: کوویران برکت
 33. تولید ۶APA از سویه Penicillium chrysogenum و مشتق بیومس
 34. رده سلولی تولید کننده آنتی بادی ودولیزموب
 35. سنتز کوپلیمر متاکریلیک اسید – اتیل آکریلات؛ به فرم های امولیسیون و پودر
 36. روکش های قرص پلیمری؛ از کوپلیمر متاکریلیک اسید- اتیل آکریلات

 

 

تعداد صفحه: ۱۶۷
حجم فایل: ۲۹.۷ مگابایت
دانلود کتابچه لیست محصولات دانش بنیان بخش دارو و سلامت   


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید

۳.۵/۵ - (۲ امتیاز)