نحوه شناخت محصول (Initiating the product) در طرح توجیهی

نحوه شناخت محصول (Initiating the product) در طرح توجیهی

نحوه شناخت محصول (Initiating the product) در طرح توجیهی

در بررسی فنی با عوامل اجرایی و فیزیکی رو به رو هستیم. عواملی که قابلیت رویت، بررسی، تجزیه و تحلیل و تغییر و دگرگونی دارند. برخی نیز مانند دانش فنی قابل رویت نیستند که سرمایه گذاری نامشهود نامیده می شوند.
آنچه که تجمیع سرمایه را حصول و ایجاد می کند محصول نام دارد که در جهت تولید آن نیاز به سرمایه گذاری الزامی است.

محصول تولیدی (the product)

زاییده تولید را محصول می نامند. مشخصات محصول یا محصولات تولیدی در تعیین مشخصات طرح توجیهی از قبیل مواد اولیه مصرفی، نوع ماشین آلات، فن آوری لازم، دانش فنی، نیروی انسانی، کنترل و کیفیت و سایر عوامل درگیر موثر می باشد.
بنابراین، در اولین مرحله از بررسی فنی، معرفی محصول الزامی می باشد که ضمن شناخت، موارد مصرف آن نیز مشخص خواهد گردید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول(Physical and chemical traits of products)

هر کالا دارای دو مشخصه کلی، مرکب از تعدادی مشخصه های جزیی می باشد. اولاً مشخصات فیزیکی که به طور معمول شامل ابعاد، حجم، وزن، شکل و فرم می باشد و ثانیاً مشخصات شیمیایی که شامل مواد اولیه و قطعات به کار رفته در آن، آنالیز درصد مواد اولیه و ترکیب محصولات، روش تولید محصول، طعم، مزه، رنگ و … می باشد.
هر یک از موارد فوق با توجه به چگونگی استفاده از آن، اثر مستقیم بر روی مواد اولیه مصرفی، نوع ماشین آلات، فن آوری لازم و غیره دارد.

کیفیت موردنظر و مطلوب (Accepted and desirable quality)

کیفیت موردنظر و مطلوب در یک محصول از تغییر نوع و میزان مواد اولیه مصرفی و روش تولید و فن آوری حاصل می گردد که تاثیر مستقیم بر روی مشخصات طرح توجیهی دارد. از مقایسه محصول طرح توجیهی با کالاهای مشابه نیز حداقل کیفیت و مرغوبیت موردنظر و همچنین کاربرد محصول مشخص می گردد.

تعیین آنالیز(ترکیب) محصول : (Determine the product(compund) Analysis)

منظور از ترکیب محصول، آنالیز ترکیب مواد اولیه، مواد افزودنی و کمکی می باشد که در جمع بندی به انضمام درصد خالص برای ضایعات در فرآیند تولید با استفاده از دانش فنی مرتبط، ماشین آلات و فن آوری در یک دوره خاص زمانی، با توجه به نوع تولید تبدیل به یک محصول می گردد.
به طور مثال، مواد اولیه در تولید انواع داروها از جمله کپسول، قرص یا شربت تعیین می شود. آنالیز ترکیبی آن ها در تولید با درصدها معین(دانش فنی) به انضمام ضایعات مشخص شده و در فرآیند تولید قرار می گیرد. سپس، با کمک ماشین آلات خط تولید، پرسنل متخصص و سرمایه گذاری های زیربنایی مثل زمین، ساختمان و تاسیسات تبدیل به محصول می گردد.

امتیاز