هزینه ثبت برند

هزینه ثبت برند

هزینه ثبت برند

هزینه ثبت برندهزینه ثبت برند

هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت می باشد.
*علاوه بر هزینه های واریزی ،هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.
*در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس،تقاضاهای خود را مستقیماَ تسلیم مرجع ثبت(اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی)می نمایند،می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.
علامت تجاری
اقلام هزینه:۱-حق ثبت اظهارنامه به ازاء یک طبقه
شخص حقیقی:۲۰۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۴۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:۲۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۴۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۲-حق ثبت علامت به ازاء یک طبقه
شخص حقیقی:۱.۲۰۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۲.۴۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:حق ثبت هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:۱۰۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۲۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۳-حق ثبت تمدید دوره های ده ساله
شخص حقیقی-شخص حقوقی:معادل حق ثبت علامت
اقلام هزینه:۴-جریمه ی تاخیر در تمدید ثبت
شخص حقیقی-شخص حقوقی:معادل نصف حق ثبت علامت
اقلام هزینه :۵-هزینه استعلام برای انتقال،اجازه ی بهره برداری یا اعراض
شخص حقیقی:۵۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۱۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۶-حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه(با هر تعدادکالا و خدمات)
شخص حقیقی:۱۰۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۲۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:حق ثبت انتقال برای هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:۵۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۱۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۷-حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه ی آن به ازاء یک طبقه(با هر تعداد کالا و خدمات)
شخص حقیقی:۱۰۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۲۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:حق ثبت اجازه ی بهره برداری یا فسخ و خاتمه ی آن به ازای هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:۵۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۱۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۸-هزینه ی هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن
شخص حقیقی:۵۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۱۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۹-حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه ی بهره برداری از آن
شخص حقیقی:۵۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۱۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۱۰-حق ثبت تغییرات(غیر از انتقال مالکیت و اجازه ی بهره برداری)
شخص حقیقی:۵۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۱۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۱۱-هزینه صدور گواهی المثنی
شخص حقیقی:۱۰۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۲۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۱۲-هزینه رونوشت مصدق
شخص حقیقی:۵۰۰۰
شخص حقوقی:۱۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۱۳-هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه
شخص حقیقی:۱۵.۰۰۰
شخص حقوقی:۳۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۱۴-هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت
شخص حقیقی:۵۰۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۷۵۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۱۵-هزینه ی رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت
شخص حقیقی:۱.۵۰۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۳.۰۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۱۶-ودیعه ی تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه
شخص حقیقی:۳.۰۰۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۴.۵۰۰.۰۰۰
اقلام هزینه:۱۷-هزینه بررسی اظهارنامه ی ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا
شخص حقیقی:۲۰۰.۰۰۰
شخص حقوقی:۴۰۰.۰۰۰

امتیاز