عنوان پروژه: واحد استحصال منیزیم از سنگ سرپانتین
کارفرما: آقای مجید رفیع
مکان اجرای طرح: استان اصفهان – شهرستان خوربیابانک – کیلومتر ۷ جاده خور – بیاضه
مساحت زمین: ۳۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲,۳۳۱,۶۴۹,۶۵۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۳۰,۳۲۳,۲۲۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)