عنوان پروژه :
واحد بسته بندی آب معدنی بدون گاز
کارفرما :
آقای محمد علی تخم گر
محل اجرا:
خراسان جنوبی- قائن
محصولات تولیدی:
آب معدنی بدون گاز
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰۰ لیتر در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۱۸۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۴۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۷ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز