عنوان پروژه: تولید انواع تابلوهای ایمنی
کارفرما: شرکت ایمن شب تاب ماورا
مکان اجرای طرح: استان تهران
مساحت مکان پروژه: ۱.۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۹۲,۰۸۷,۶۳۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۶,۰۴۰,۲۳۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)