واحد تولید جرم نسوز

عنوان پروژه :
واحد تولید جرم نسوز
کارفرما :
آقای حسینی
محل اجرا:
استان فارس
محصولات تولیدی:
جرمها و مواد ویژه نسوز
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۵۲۶۰ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۲۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۳۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اردیبهشت ۱۳۹۳

امتیاز