واحد تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی

عنوان پروژه :
واحد تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی
کارفرما :
زرین کاغذ کاسپین
محل اجرا:
گلستان- گرگان
محصولات تولیدی:
خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۷۵۷۳۷ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۴۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

امتیاز