واحد تولید روغن کنجد بروش کلدپرسینگ

عنوان پروژه :
واحد تولید روغن کنجد بروش کلدپرسینگ
کارفرما :
آقای حمید ذنوبی
محل اجرا:
خراسان شمالی
محصولات تولیدی:
روغن مایع کنجد
ظرفیت طرح : ۳۶۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۵۷۹۵۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۳۲ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اردیبهشت ۱۳۹۳

امتیاز