عنوان پروژه: واحد تولید فروسیلیکو منگنز
کارفرما: آقای مهرداد مطهری
مکان اجرای طرح: کشور عمان – منطقه آزاد صحار
مساحت مکان پروژه: ۶۵,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۰,۷۹۶,۳۴۲ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۴۲۴,۵۵۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: مارس ۲۰۲۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)