واحد تولید نوار چسب

عنوان پروژه :
واحد تولید نوار چسب ( مخصوص برق)
کارفرما :
شرکت زیست فناور رایکا
محل اجرا:
قم- شهرک صنعتی محمود آباد
محصولات تولیدی:
نوار چسب
ظرفیت طرح : ۸۶۴۰۰۰۰ عدد در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۲۰۴۹ میلیون ریال
مساحت زمین : ۸۰۴۰ متر
میزان اشتغال : ۲۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۲

امتیاز