واحد بسته بندی آب معدنی و دوغ

عنوان پروژه :
واحد تولید و بسته بندی آب معدنی و دوغ
کارفرما :
باشگاه فرهنگی ورزشی الوند همدان
محل اجرا:
همدان
محصولات تولیدی:
آب معدنی و دوغ
ظرفیت طرح : ۴۰۰۰۰۰۰۰ لیتر آب معدنی، ۴۰۰۰۰۰۰ لیتر دوغ در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۴۵۳۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۴۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

امتیاز