عنوان پروژه: واحد تولید پودر کربنات کلسیم
کارفرما: آقای هادی لطفی
مکان اجرای طرح: استان همدان – شهرستان همدان
مساحت مکان پروژه: ۱,۱۷۴,۳۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۰۱,۶۵۹,۸۰۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۶,۹۷۸,۳۷۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

امتیاز