واحد تولید کربن فعال

عنوان پروژه :
واحد تولید کربن فعال
کارفرما :
آقای اسفندیار سنجری
محل اجرا:
کرمان- جیرفت
محصولات تولیدی:
انواع کربن فعال
ظرفیت طرح : ۳۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۷۳۳۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : فروردین ۱۳۹۳

امتیاز