واحد تولید اسید هیومیک و اسید فولیک از ورمی کمپوست

عنوان پروژه :
واحد ورمی کمپوست
کارفرما :
آقای قاسم شهیدی
محل اجرا:
استان اصفهان-گلپایگان
محصولات تولیدی:
کودآلی
ظرفیت طرح : ۱۰۴۹ کیلوگرم در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۰۳۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۴۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۶ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : دی ۱۳۹۱

امتیاز