واحد کشتارگاه صنعتی دام سنگین و بسته بندی گوشت

عنوان پروژه :
واحد کشتارگاه صنعتی دام سنگین و بسته بندی گوشت
کارفرما :
پارس گوشت نگین
محل اجرا:
بسیستان و بلوچستان، سراوان
محصولات تولیدی:
فعالیت های کشتارگاهی، گوشت گاو منجمد، گوشت گاو تازه، کله و پاچف، معده حاصل از کشتار، جگر، دل و قلوه
ظرفیت طرح : ۳۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۷۶۶۴ میلیون ریال
مساحت زمین : ۴۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۴۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۲

امتیاز