احداث واحد مجتمع مرغ مادر

عنوان پروژه :
واحد یکپارچه تولید گوشت مرغ
کارفرما :
شرکت کشت کاران بوستان
محل اجرا:
استان خراسان شمالی
محصولات تولیدی:
مزرعه مرغ گوشتی
ظرفیت طرح : ۲۵۰۰۰۰ قطعه در هر دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۸۰۲۷۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۵۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۰۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : مرداد ۱۳۹۰

امتیاز