پارامترهای مورد محاسبه در گزارش امکان سنجی طرح‌های بخش پتروشیمی

گزارش امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح می بایست شامل موارد ذکر شده در جدول ذیل و مطابق با استانداردهای مورد پذیرش بانکها باشد. ضمن اینکه تمامی گزارش های تهیه شده برای بخش پتروشیمی طرح باید در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با جزئیات بررسی و مورد تایید قرار گیرند.

سرفصل های گزارش امکان سنجی طرح های پتروشیمی محصول و خوراک
۱_ محصول و خوراکی
معرفی محصول
کاربرد محصول
خوراک، مواد اولیه و سرویس های جانبی مورد نیاز

۲_ بررسی بازار محصولات
بازار جهانی
بازار داخلی
بررسی تجارت محصول در جهان
برآورد قیمتهای فروش

۳_ بررسی فنی
بررسی فرآیند های تولید
صاحبان دانش فنی
انتخاب فرآیند برتر

۴_ بررسی مالی و اقتصادی
برآورد سرمایه گذاری ثابت (زمین و محوطه سازی، دانش فنی و تجهیزات فرآیندی، سرویسهای جانبی، مخازن و انبارها ) و نحوه برآورد.
هزینه های تولید(مواد اولیه، سرویسهای جانبی، حقوق و دستمزد، بالا سری، تعمیر و نگهداری و …)
میزان و درآمد فروش
سرمایه در گردش (اولیه و بهره برداری)
برآورد و روش های تامین مالی
تحلیل های مالی
شاخص های مالی طرح (IRR ,NPV ,Breakeven point)
تحلیل حساسیت شاخص IRR
تحلیل حساسیت نسبت به NPV

پیوست ها
جداول محاسبات برنامه COMFAR
مستندات مورد نیاز

مفروضات مورد استفاده برای مقایسه گزارش های بررسی فنی و اقتصادی طرح ها بر اساس مبانی مصوب شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ردیف شرح مبانی مفروضات
۱ طول دوران ساخت ۴ سال
۲ طول دوران بهره برداری ۱۵ سال
۳ تعداد روزهای کار کرد واحد در طول سال ۳۳۰ روز
۴  نرخ تنزیل ۱۵ درصد
۵  نوع استهلاک (خطی مستقیم انزولی امجموع سنوات …) خطی
۶ مدت زمان استهلاک  ۱۵ سال
۷ نرخ تورم صفر
۸ نرخ بهره وام ارزی آخرین مصوبات صندوق توسعه ملی
۹  نرخ بهره وام ریالی  نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی برای بخش صنعت و معدن -۳
۱۰ مالیات ۲۵ درصد
۱۱ معافیت مالیاتی  سال در مناطق آزاد
۱۲ ارزش اسقاطی طرح ۱۵ درصد
۱۲ نرخ تسعیر ارز نرخ ارز در سامانه نیمادرصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۲ امتیاز)