عنوان پروژه : احداث واحد پرورش شتر داشتی
کارفرما : محسن گودرزی
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – شهرستان چابهار
ظرفیت پرورش : 1500 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 508.333.778 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آذر 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی