پرورش متراکم میگو در استخر

بهتر است در کانالهای آبرسان و گوشههای استخر که محل تجمع بیشتر مواد آلی است، از میزان ۷.۵ کیلوگرم نیترات سدیم به ازای هر هکتار استفاده شود. همچنین بعد از هر چرخه توصیه میشود مجدداً از ۲.۵ کیلوگرم نیترات سدیم در هکتار و ۶۰ کیلوگرم هیدروکسید کلسیم در هر هکتار استفاده شود. در زمینهای غنی از مواد آلی و کف ماسهای- شنی، باید خاک بعد از هر کشت متراکم شود. در این موارد باید از لوله پلیاتیلن هشت اینچ پر از ماسه استفاده شود. ضروری است در جایی که خاک محتوی رطوبت معینی است، در معرض هوا قرار بگیرد تا باکتریهای درون خاک فعال شود.
کیفیت پست لاروها
کیفیـت پسـت لاروها در شـرایط کشـت متراکم بسـیار تعیین کننده اسـت. از آنجـا که این پسـت لارو هـا بایـد در طـی ۶۰ روز به بالا ۱۰ گـرم، طی ۹۰ روز به بـاالی ۱۷ گرم و احتمالا طـی ۱۲۰ روز بـه بـالای ۲۵ گـرم برسـند، بایـد خرید پسـت لارو از سـالن هایی باشـد که کلیه کارهـای کیفـی مراحـل لاروی میگو را انجام داده باشـند. همچنین این خریـد با توجه به تراکم ۹۰-۱۲۰ پسـت لارو در هـر مترمربـع و بـا توجـه به تجربـه ۸۰ درصد بازماندگـی و دمای بین ۳۱-۲۸ درجه سـانتیگراد باشـد. یکـی از راههـای آزمون کیفیت خوب پسـت لارو میگو، شـناکردن در جهـت و یا برخلاف جریـان آب اسـت. در ایـن آزمـون بـا حرکـت آب درون ظرف آزمـون، میگوهایی کـه در مرکز مخـزن میماننـد از کیفیت ضعیفـی برخوردارند. اگـر شـوری بیـن ۲۵ الـی ۳۵ درصد (گرم در لیتر)باشـد ذخیره سـازی برای پسـت لارو ۱۰ نیـز بـه خوبـی قابـل انجام اسـت. ولـی در شـوری های دیگـر (مخصوصا شـوری کمتـر) بهتر اسـت حداقل از پسـت لارو۱۲ به بالا اسـتفاده شـود. چگونگی تشـخیص مراحل پست لاروی، از شـمار خارهای منطقه پشـتی روسـتروم براحتی امکانپذیر اسـت. در پسـت لارو ۹ ،سـه عدد خـار روسـتروم دیـده میشـود حـالا آنکـه در پسـت لارو ۱۰ ،چهارمین خـار روسـتروم در حال بیرون زدن اسـت. ولی در پسـت لارو ۱۲ روسـتروم کاملا چهار خاره اسـت.

کیفیت آب پرورش متراکم میگو در استخر

تأمین آب مناسـب با کیفیت و کمیت خوب، در کشـت میگو بسـیار مهم اسـت به خصوص در زمانـی کـه سیسـتم متراکم کاربرد دارد. در این شـرایط موارد زیر باید رعایت شـود:
■ تأمیـن اکسـیژن محلـول حداقـل ۴ppm در طـی روز و ۶ppm در طـی بعـد از ظهـر ضروری است .
■ pH صبحها باید ۷.۵ و بعد از ظهرها ۸.۵ باشد .
■ بهترین شوری بین ۲۵-۱۸ گرم در لیتر باشد.
■ بهترین دما برای رشد میگو ۳۱-۲۸ درجه سانتیگراد است.
■ نیتریت ها حداکثر ۰.۰۱ میلیگرم در لیتر باشد.
■ آمونیوم غیر یونی حداکثر۰.۱ میلیگرم در لیتر باشد.
اگر با پدیده شـلی یا سسـتی گوشـت میگو مواجه شـدیم، یعنی نسـبت منیزیم به کلسـیم (Ca:Mg )متعـادل نیسـت. توصیـه میشـود ایـن نسـبت در زمانی که با سـطوح شـوری حد وسـط یا زیاد مواجه هسـتیم، ۳.۴ به ۱ باشـد و در زمانی که شـوری پایین اسـت این نسـبت ۵ بـه ۱ باشـد. بـه این منظـور، آهک دولومیتیـک و یا کلرید منیزیـم به عنوان منابـع تأمینکننده منیزیم پیشـنهاد میشود.

تغذیه پرورش متراکم میگو در استخر

بهترین برنامه تغذیه ای آن است که منتج به موارد ذیل شود:
■ باعث رشد بهتر میگو شود.
■ باعث خرابی کف استخر نشود یا به عبارت بهتر کف استخر را بهبود ببخشد.
■ کیفیت آب را مناسب نگه دارد یا به عبارت بهتر کیفیت آب دیرتر تغییرکند.
■ باعث کاهش ضریب تبدیل غذایی شود.
■ باعث کاهش هزینه تولید شود.
■ روز نخست ۲.۵ کیلو گرم غذا داده شود.روزهـای دوم تـا هفتـم بـه ازای هـر روز ۱۰۰ گـرم (جمـع کل غـذای داده شـده از روز نخسـت ۳.۱ کیلـو گـرم)
■ روزهـای هشـتم تـا چهاردهـم بـه ازای هـر روز ۲۰۰ گـرم (جمـع کل غـذای داده شـده از روز نخسـت ۴.۵ کیلـو گـرم)
■ روزهـای پانزدهـم تـا سـی ام بـه ازای هـر روز ۳۰۰ گـرم (جمـع کل غـذای داده شـده از روز نخسـت ۹.۳ کیلـو گـرم)

درصد پروتئین غذا در پرورش متراکم میگو در استخر

در سیسـتم متراکـم کشـت، درصـد پروتئین غـذا به مراحل کشـت (وزن میگو) وابسـتگی شـدیدی دارد.

دفعات و میزان نرخ غذادهی در پرورش متراکم میگو در استخر

بـرای دریافت بیشـترین تأثیر غذایی در پرورش میگو، لازم اسـت چهار بـار در روز غذادهی انجام شـود تغذیـه میگو در سـاعت شـش صبـح توصیه نمیشـود، زیـرا در این زمان اکسـیژن محلول آب خیلـی پاییـن اسـت. حتـی توصیـه میشـود کـه اگـر در سـاعت ۷.۳۰ نیز میزان اکسـیژن محلـول آب پاییـن باشـد، غذادهی به سـاعت دیگر (زمانی که اکسـیژن محلـول آب بهبود یابد یعنی بین ۶ -۴ میلی گرم در لیتر باشـد) موکول شـود. پیشـنهاد میشـود در سـاعت ۲۲ فقط ۳۰ درصد غذای معمول سـاعات قبل داده شـود زیرا بیشـترین مصرف از غذای طبیعی اسـتخر در طول شـب انجام میشـود.

تعویض آب / هوادهی در پرورش متراکم میگو در استخر

در طـی ۶۰ روز نخسـت پـرورش، احتیاجـی بـه تعویض آب نیسـت. البتـه آب افزودنی باید ابتـدا در اسـتخرهای ذخیـره آب مـورد آزمایش قرار گیـرد. نهایت اینکه بعـد از ۶۰ روز، هفته ای ۱۰ درصـد آب تعویـض شـود. هوادهـی حتـی قبـل از ذخیره سـازی بایـد اجرایـی و عملیاتـی شـود. در طـی روز نبایـد همـه هوادههـا خاموش باشـند. توصیه میشـود جریـان آب به منظور بهبـود حـرکات میگو کنتـرل شـود. از هرگونه صدمه و ایجـاد زخم در طـی چرخش های میگو جلوگیـری شـود. در pH معـادل یـک، هوادهـی بـه ازای ۶۰۰ کیلـو میگـو توصیـه میشـود. پیشـنهاد میشـود از هوادههـای پالـت در اعماق بیش از ۱.۵ متر اسـتفاده شـود. همچنین لازم اسـت در اسـتخرهای عمیق تـر نیـز هوادههای توربـو به کار برده شـود.

برداشت میگو در پرورش متراکم میگو در استخر

برداشـت محصـول بـه هیچ عنوان نباید در طی شـب صـورت گیرد زیرا در ایـن زمان pH بـه شـدت افـت دارد. بهترین زمان برداشـت محصول میگـو، بعد از ظهر یعنـی زمانی که pH بیـن ۸ و یـا ۸.۵ اسـت. در ایـن سـطوح pH ،پوسـت اندازی رخ نمیدهـد. در زمـان بارندگـی شـدید، مزرعـه دار با افـزودن مقداری آهک به اسـتخرهای پرورش میگـو، کاهش pH حاصل از بـارش را جبـران میکنـد و میتوانـد از پوسـت اندازی جلوگیری کند. در زمـان بارندگـی شـدید بایـد غذادهی متوقف شـود زیرا نوسـاناتی در میزان شـوری و دما ایجـاد میشـود کـه نقش تنشـی بـرای میگـو دارد و تمایل به غذاخـوردن را کاهـش میدهد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت پرورش متراکم میگو در استخر

کد آیسیک میگو۰۵۰۰۵۱۲۳۱۳
کد آیسیک فرآوری انواع میگو۱۵۱۲۴۱۲۳۲۸

معرفی کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت پرورش متراکم میگو در استخر

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی میگو : ۰۳۰۶۱۳۰۰,۰۳۰۶۲۳,۰۳۰۶۲۳۱۰

خلاصه بررسی اقتصادی طرح پرورش متراکم میگو در استخر

ظرفیت تولید سالیانه : ۳۰ تن در هکتار
نرخ برابری دلار : ۳۰۰۰۰ تومان
مساحت زمین موردنیاز : ۱۰ هکتار
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : ۱۰ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۴۰ میلیارد تومان
ارزش ماشین آلات و تجهیزات : ۱۸ میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : ۳۴ درصد

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید. کارشناسان گروه ایطرح آمادگی دارند پیشنهادهایی شامل شرح خدمات متناسب با نیاز کسب و کار شما را تنظیم نموده و با قیمت رقابتی جهت تصمیم‌گیری در اختیار تیم‌های راه انداز، استارتاپ‌ها و مدیران کسب و کارها قرار دهند.

درخواست تهیه طرح توجیهی

این طرح صرفا به عنوان یک ایده سرمایه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقریبی است.

امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

درصورت نیاز به تدوین طرح توجیهی می توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید یا فرم اولیه سفارش طرح را تکمیل نمائید.

 

 


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۳ امتیاز)