پرورش نـژاد بـز ندوشنـی

نـژاد بـز ندوشـن از گونـه های نـادر و محلـی بـز ایرانی بـوده و حدود 70 درصـد بزهـای گله هـای ندوشـن را بز قرمز ندوشـن تشـکیل میدهد. بز ندوشـن یـک بـز نـژاد کرکی- شـیری بـا رنـگ حنایـی و لکه های سـفید در ناحیه سـر، دسـت ،پا و گوش اسـت. بز ندوشـن دارای جثه کوچک و اکثرا رنـگ بـدن آنهـا قرمـز حنایـی و تعـدادی هـم سـیاه رنـگ هسـتند. تعدادی از بزهـا بـدون شـاخ ولـی نـر بزها شـاخ دار هسـتند. مهمتریـن شـاخص در این نـژاد مقاومت بـالا در برابـر شـرایط اقلیمـی خـاص بویـژه تحمل تشـنگی و گرسـنگی در مواقـع خشکسـالی و نیـز عـوارض ناشـی از رفـت و آمدهـای طولانـی در مراتـع بخصـوص در سـالهای کـم بـاران اسـت. بزهـای ایـن نـژاد دارای شـیر مغـذی اسـت و هر سـاله نیز مقـدار قابل توجهـی کرک بـا کیفیت برای‌‌ اسـتفاده در صنایـع منسـوجات فراهـم میآورنـد.

خصوصیات تولیدی نـژاد بـز ندوشنـی

طول مدت شیردهی بزها: 150 روز
میزان شـیر تولیدی در یک دوره شـیردهی(150 روز): 55 کیلوگرم (میزان شـیر تولیـدی هر راس بز بسـتگی به میـزان بارندگی و وضعیـت مرتع دارد).
میانگین شیر تولیدی روزانه هر راس بز: 400 گرم
میانگین درصد چربی هر راس بز: 6 درصد
میـزان کـرک و مـوی تولیـدی در هـر راس: بـز مولـد بطـور میانگین 300 گـرم و در نـر بـز بالـغ 450 گرم

برنامه های اصلاح نژادی در گله های دام سبک (گوسفند و بز)

ï بـه جـای اینکـه تعـداد بیشـتری دام بـا تولیـد کـم در مراتـع نگهـداری و پـرورش داده شـوند دامهایـی انتخـاب و پـرورش داده شـوند کـه اصلاح نـژاد شـده و تولیـد بالاـی دارنـد (اجـرای برنامـه اصلاح نـژادی در گله).
ï ایجـاد واحدهـای صنعتـی پـرورش گوسـفند و بـز در پهنه هـای واگـذار شـده بـه متقاضیـان (نـژاد اصلاحـی).

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت پرورش نـژاد بـز ندوشنـی

کد آیسیک بز (دامپروری)۰۱۲۱۴۱۲۳۱۲
کد آیسیک بز شیری (دامپروری)۰۱۲۱۵۱۲۳۱۳
کد آیسیک بز پشمی (دامپروری)۰۱۲۱۵۱۲۳۱۴

خلاصه بررسی اقتصادی طرح پرورش نـژاد بـز ندوشنـی

ظرفیت پرورش سالیانه : 1000 راس
نرخ برابری دلار : 14000 تومان
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 5 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 2 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 30 درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.