عنوان پروژه: احداث تولید کابل شبکه
کارفرما: علی مستقیمی
مکان اجرای طرح: استان کرمان – شهرستان سیرجان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱.۵۸۶ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۰۰,۴۳۸,۴۳۷ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳۲۵,۲۷۷,۹۹۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

۴.۷/۵ - (۴ امتیاز)