عنوان پروژه : احداث سردخانه بالای صفر
کارفرما : مصطفی میرزاخانی
ظرفیت : 5000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 245.966.513 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 2.392.965 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی