عنوان پروژه : احداث مجتمع پتروشیمی انیدرید مالئیک
کارفرما : شرکت اردیبهشت سازان فردا
مکان اجرای طرح : منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 17.361.220.421 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 595.122.777 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مراد 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی